Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten

Investeren in onderwijshuisvesting, door - in samenwerking met de schoolbesturen - uitvoering te geven aan het Integraal Huisvestingsplan 2015-2019.

Toelichting prioriteiten

Om goed onderwijs te kunnen geven is een goede leeromgeving nodig. Daarom werkt de gemeente Rotterdam, samen met de schoolbesturen, aan een van de grootste investeringsopgaven die de stad op dit moment kent: de renovatie of bouw van scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs.

Eind 2014 stemde de gemeenteraad in met het voorstel om 200 miljoen euro beschikbaar te stellen voor onderwijshuisvesting. Met dat bedrag is een begin gemaakt met de totaalopgave die circa 500 miljoen zal kosten over een periode van tien jaar. Tevens stelde de raad eind 2014 het Integraal Huisvestingsplan 2015-2019 (IHP) vast met een indicatieve investeringsagenda voor 50 projecten. In 2016 is samengewerkt met de scholen om te komen tot gedragen investeringsvoorstellen die passen bij de uitgangspunten ‘sober en doelmatig’. Ook is de uitvoering begonnen van het Integraal Huisvestingsplan (IHP). In juni 2016 is een eerste tranche vastgesteld van zestien projecten. In september 2016 zijn nog eens twee projecten vastgesteld als onderdeel van een tweede tranche, gevolgd door een derde project in december 2016. In totaal zijn daarmee 19 van de 50 projecten uit het IHP in gang gezet en is hiervoor de investeringsruimte belegd.
Daarnaast is het Huisvestingprogramma 2016 opgeleverd waarin toegekende aanvragen zijn opgenomen voor de bekostiging van de voorzieningen onderwijshuisvesting.

Indicatoren

Bij het product Onderwijshuisvesting zijn geen indicatoren benoemd.