Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
  • Het bevorderen van de levendigheid en de aantrekkelijkheid van de stad voor (potentiële) bewoners, bezoekers en bedrijven door kunst en cultuur;
  • Een breed en hoogwaardig cultureel aanbod;
  • Het beter met elkaar en met de stad verbinden van de deelsectoren kunst en cultuur, creatieve industrie, cultuurhistorie, evenementen en vrije tijd;
  • Het bevorderen van verbindingen en samenwerking tussen de culturele sector en andere sectoren zoals zorg, welzijn, sport, onderwijs en economie;
  • Het geven van ruimte aan de creatieve industrie, omdat die belangrijk is voor een toekomstbestendige en veerkrachtige stad;
  • Profilering van de Rotterdamse culturele sector in het buitenland;
  • Het verankeren van cultuureducatie en talentontwikkeling, binnen schools, in de vrije tijd en van basis tot top, opdat iedere Rotterdammer in de gelegenheid is zijn culturele talenten te ontdekken, ontwikkelen en gebruiken.
Toelichting prioriteiten

Een aantal van de bovengenoemde prioriteiten is in onderstaande toelichting gezamenlijk toegelicht en niet afzonderlijk.

Bevorderen levendigheid en aantrekkelijkheid van de stad door middel van een breed en hoogwaardig cultureel aanbod en verbetering van de verbinding tussen cultuur en andere sectoren

Eind 2016 heeft het college het Cultuurplan 2017-2020 vastgesteld en meerjarige subsidies verleend aan 86 culturele organisaties. Samen met enkele niet-cultuurplaninstellingen, zoals de Bibliotheek Rotterdam en Rotterdam Festivals, en een aantal private partners in de stad dragen zij de komende vier jaar bij aan de realisatie van de prioriteiten in het cultuurbeleid. Daarbij staan de Rotterdammer, de internationale positie van cultureel Rotterdam, de artistieke ontwikkeling van de sector en de verbinding tussen kunst en cultuur en andere beleidsterreinen centraal.
Om de bekostigings- en financieringsinstrumenten van de gemeente beter te laten aansluiten bij de behoeften van en ontwikkelingen in de culturele sector, heeft het college in 2016 onderzoek laten doen naar alternatieve financieringsvormen en andere instrumenten. De resultaten van dit onderzoek en de gesprekken naar aanleiding daarvan zal het college in de eerste helft van 2017 aan de gemeenteraad presenteren. In de tweede helft zullen de daaruit voortvloeiende oplossingen en besluiten geconcretiseerd en geïmplementeerd worden.
Op het gebied van governance in de culturele sector zijn aanzienlijke stappen gezet. Het college vraagt de meerjarig gesubsidieerde stichtingen bij het indienen van hun jaarplannen en -verslagen informatie over de governance te leveren en in de accountrelaties tussen gemeente en culturele organisaties is de aandacht voor governance op verschillende niveaus verankerd.

Profilering van de Rotterdamse culturele sector in het buitenland

Het college heeft een speciaal voor cultuur geformeerde International Advisory Board gevraagd te adviseren hoe het college Rotterdam in binnen- en buitenland sterker over het voetlicht kan brengen bij bezoekers en internationale bedrijven. De uitkomsten van dit advies verwacht het college in de tweede helft van 2016 te kunnen presenteren.

Verankeren van cultuureducatie en talentontwikkeling

Het college heeft de vormgeving en uitwerking van de strategische dossiers Cultuureducatie en Talentontwikkeling, Creatieve industrie, Evenementenbeleid, Collecties, Bibliotheekbeleid en Lokaal Mediabeleid in 2016, zoals aangekondigd, verder ter hand genomen. Deels zijn hiervoor voorstellen en besluiten aan de gemeenteraad voorgelegd, deels lopen deze beleidsontwikkelingen door in 2017. Het college zal nieuwe beleidsinitiatieven in gang zetten op het terrein van podiumkunsten en muziek, beeldende kunst in de openbare ruimte, cultuur in de gebieden en architectuur. Op het terrein van Cultuureducatie is een evaluatieonderzoek gestart naar binnen schoolse cultuureducatie om de transparantie, efficiëntie en effectiviteit te optimaliseren. Bij alle beleidsontwikkelingen staat centraal dat deze bijdragen aan de kerndoelen van het cultuurbeleid, zoals onder ‘prioriteiten’ geformuleerd.

Indicatoren

N.v.t.