Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten

· Verhogen sportparticipatie/uitvoering UP Sport 2015-2016
· Intensiever gebruik en kwaliteitsverbetering sportvoorzieningen
· Besluitvorming over verzelfstandiging sportvoorzieningen
· Versterking governance op subsidies en inkoop

Toelichting prioriteiten
Verhogen sportparticipatie/uitvoering UP Sport 2015-2016

Het college heeft als target het verhogen van de sportparticipatie van 59% naar 60% per eind 2017. Uit de Vrije Tijds Omnibus (VTO) in het najaar van 2015 blijkt dat 62% van de Rotterdammers (6-80 jaar) aan deze definitie van sportparticipatie voldoet.

In 2016 is in co-creatie met de stad, partners en op basis van uitgangspunten van de raad de
nieuwe sportnota voor 2017-2020 opgesteld. Gezamenlijk met al deze partijen is eerst een
gedeelde visie op sport in 2030 in Rotterdam geformuleerd. Op basis van deze visie zijn vier
ambities voor de sportnota opgesteld, gericht op het verhogen van het aantal Rotterdammers
dat sport en beweegt, de inzet van sport als middel en sport als instrument voor
citymarketing. De sportnota 2017+ is medio oktober 2016 door de gemeenteraad vastgesteld.

In 2016 zijn de maatregelen uit de toen geldende sportnota en het uitvoeringsprogramma sport
uitgevoerd. Merkbaar is dat ook andere sectoren sport steeds vaker zien als effectief middel om resultaten te behalen. De sportsector heeft hieraan actief bijgedragen door 22 sportplus verenigingen. In 2016 is het product sportregie volledig geïmplementeerd. Sportregie vraag en aanbod en wensen en behoeften per wijk in beeld. Voor de uitvoering van de maatregel Sport en Bewegen voor ouderen is een subsidieregeling opgesteld om stimuleringsprojecten voor ouderen te ondersteunen. De inzet op sporters met een beperking vanuit Sport op Maat is voortgezet. In 2016 waren er 32,3 fte aan buurtsportcoaches in Rotterdam actief.
In 2016 ondersteunde de gemeente zeven Regionale Talentencentra waarin talentvolle jonge
sporters zich kunnen ontwikkelen. Daarnaast zijn in 2016 zes topsportverenigingen ondersteund die uitkomen in de hoogste landelijke competities. Zij vormen daarmee de basis voor nationale selecties en fungeren als rolmodellen voor de jeugd. In december 2016 heeft Rotterdam samen met Dordrecht en Den Haag de voorlopige status van Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) toegewezen gekregen door NOC*NSF.
Internationaal zet Rotterdam zich in de markt als aantrekkelijke culturele ‘doe’- en
evenementenstad. In 2016 vonden diverse topsportevenementen plaats, waaronder de
Wielerzesdaagse en het ABN Amro World Tennis Tournament in Ahoy Rotterdam, de Rotterdam Marathon en voorafgaand haar kids-run, het CHIO Rotterdam en het WK Roeien voor alle niet-Olympische afstanden op de Willem-Alexanderbaan. De side-events in wijken en clinics op scholen en bij verenigingen rond de verschillende evenementen zorgen voor een attractievere en sportievere (binnen)stad, meer bekendheid van de evenementen bij Rotterdammers en een toename van ledenaantallen bij sportverenigingen.

Intensiever gebruik en kwaliteitsverbetering sportvoorzieningen

Het college besloot in 2016 om voor 2017 tot en met 2020 € 22 mln extra uit te
trekken voor sportvoorzieningen. Hiermee brengt het college de sportvoorzieningen op het gewenste
conditieniveau en maakt het een extra kwaliteitsslag om de gebruikscapaciteit
van sportvoorzieningen te verhogen. Onder deze intensiveringen hangen tien maatregelen,
waaronder verbetering van de uitstraling van een aantal indoorvoorzieningen, het
wegwerken van het achterstallig onderhoud van de kantines en kleedkamers van sportclubs,
vervanging van hybride velden door kunstgrasvelden, het plegen van een kwaliteitsslag en
daarmee capaciteitsuitbreiding in een aantal buitensportcomplexen, verdubbeling van het
subsidiebudget voor de investeringsregeling sportaccommodaties en ontwikkeling van een
subsidieregeling voor duurzaamheidsmaatregelen door sportclubs. In 2016 zijn bij zeventien
accommodaties en hun buitenruimte aanpassingen gerealiseerd zodat ze toegankelijker zijn
voor sporters met een beperking. Bij enkele van deze accommodaties volgen nog kleine
aanpassingen, zoals een bewegwijzering. Ook is in 2016 het MFC de Rozenburcht
geopend, een nieuw zwembad en een nieuwe sporthal in het gebied Rozenburg. Zie verder
ook ‘Sportcampus’ bij de paragraaf Ontwikkelingen.

Besluitvorming over verzelfstandiging sportvoorzieningen

Het college heeft in november 2016 een voorgenomen hoofdlijnenbesluit vastgesteld om de
uitvoerende taken voor sportvoorzieningen en sportprogrammering te verzelfstandigen. Dit
betekent dat de gemeente de exploitatie van sportvoorzieningen (zwembaden, sporthallen, gymzalen en sportterreinen) en de uitvoering van sportprogrammering (sportregie, buurtsport, schoolsport
en diverse breedtesportevenementen) per 2018 onderbrengt in een verzelfstandigd
sportbedrijf.

Besluitvorming over verzelfstandiging NME

Het college heeft in april 2016 een principebesluit genomen om de uitvoerende taken op het
gebied van natuur-en milieueducatie (NME) te verzelfstandigen. Het gaat om het beheer van de kinderboerderijen, het verzorgen van lessen en activiteiten over natuur en milieu aan basisscholen, het school tuinieren en het beheer van twee ecologische tuinen.
Een verzelfstandiging bevordert realisering van de doelstellingen uit het beleidskader ‘NME heeft de toekomst’ uit 2013, zoals de ontwikkeling van een pluspakket, bredere inzet van de locaties en meer samenwerking met andere organisaties. Bij verzelfstandiging blijft het behoud van kwalitatief goede kinderboerderijen geborgd, met het landelijk keurmerk, die laagdrempelig is (uitgangspunt: gratis toegankelijk) en het behoud van een basispakket aan voorzieningen voor natuur- en milieueducatie.
Het principebesluit is begonnen met het opstellen van een hoofdlijnennota, die in juni 2017 aan de raad wordt voorgelegd.

Versterking governance op subsidies en inkoop

Algemeen
Bij de beoordeling van de jaarlijkse subsidieaanvragen en vaststellingen in 2016 was de governance en de wijze waarop deze geregeld is een vast thema. Daarbij zijn in 2016 geen tekortkomingen geconstateerd. In twee gevallen is sprake van betrokkenheid van de gemeente bij benoemingen bij door ons gesubsidieerde instellingen, te weten Rotterdam Sportsupport, en Diergaarde Blijdorp.

Diergaarde Blijdorp
Volgens de statuten van Diergaarde Blijdorp mag het college een lid van de Raad van Toezicht voordragen ter benoeming, zonder last of ruggenspraak. De laatste keer is dat gebeurd in 2015. Deze persoon is nog steeds lid van de Raad van Toezicht. Wel is in augustus 2016 de directeur van Diergaarde Blijdorp vertrokken en is Diergaarde Blijdorp bezig een nieuwe directeur te werven. Volgens de statuten van Diergaarde Blijdorp is de procedure als volgt. De Raad van Toezicht doet een voordracht aan het college, het college bekrachtigt deze voordracht en de Raad van Toezicht benoemt de nieuwe directeur ten slotte. Deze procedure loopt nog.

Rotterdam Sportsupport
Momenteel ligt de voordracht van het gemeentebestuur voor een nieuw lid B bij de Raad van
Toezicht. De benoemingstermijn van leden Raad van Toezicht is drie jaar (volgens rooster van aftreden) en een lid mag maximaal twee maal worden herbenoemd voor in totaal negen jaar.

Rotterdam Topsport
Herbenoemingstermijn van de huidige voorzitter van de Raad van Toezicht is per 3 juni 2018.

WA-baan
De statutaire benoemingstermijn van lid B van de Raad van Toezicht is maximaal vijf jaar en pas
weer aan de orde op 1 januari 2019 (volgens rooster van aftreden).

Indicatoren

Soort indicator (collegetarget, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting/ 2014

Realisatie 2015

Realisatie
2016

Eindwaarde/ 2017

Naam monitor

BBV*

Niet sporters

Mijlpaal

N.v.t.

N.v.t

N.n.b.

RIVM Zorgatlas

Realisatie (incl. peildatum)

53,3% (realisatie 2014)

Overig

Target sportparticipatie

Mijlpaal

62%

62%

60%

Realisatie (incl. peildatum)

Overig

Aantal Lekker Fit!-scholen

Mijlpaal

94

94

Realisatie (incl. peildatum)

Overig

Aantal schoolsportverenigingen

Mijlpaal

25

25

Realisatie (incl. peildatum)

Overig

Aantal sportplusverenigingen

Mijlpaal

22

22

Realisatie (incl. peildatum)

Overig

Aantal side-events

Mijlpaal

15

23

Realisatie (incl. peildatum)

* Noot: Het verschil tussen de twee sportparticipatiecijfers dat gemeten wordt door enerzijds het RIVM (openbaar cijfer niet-sporters dat gepubliceerd wordt op waarstaatjegemeente.nl, 53,3% in 2014) en anderzijds onze eigen collegedoelstelling die gemeten wordt middels landelijke Richtlijnen voor sportdeelname onderzoek door OBI (62% sporters in 2015), wordt verklaard door verschillende onderzoeksmethoden met een verschillende aanpak in het veldwerk, verschillen in vraagstelling (12 x per jaar of 1 x per week), verschillende leeftijdsgroepen die worden onderzocht en verschillende meetjaartallen.

Niet sporters

Zie bovenstaande noot.

Target sportparticipatie

De mate waarin Rotterdammers deelnemen aan sport wordt sinds 1995 elke twee jaar gemeten met het Vrijetijdsonderzoek (VTO).
Uit het meest recente VTO dat gehouden is in najaar van 2015 blijkt dat 62% van de Rotterdammers (6-80 jaar) aan de definitie van sporter voldoet. Met sportdeelname wordt bedoeld minstens twaalf keer sporten in de afgelopen twaalf maanden, zoals dat ook is vastgelegd in de landelijke richtlijn sportdeelname onderzoek (RSO). Twee en vier jaar eerder was de uitkomst 59%. Er is met de laatste meting dus sprake van een lichte stijging.

Het gemeentebestuur van Rotterdam streeft naar een verhoging van de sportdeelname door Rotterdammers. Het vorige college had een collegetarget geformuleerd van 64% in 2014 en streefde naar het verhogen van de sportparticipatie onder Rotterdammers naar 70% in 2016. Met de komst van het huidige college is deze target vervallen, maar in 2014 is via de motie 'stel target sportparticipatie' alsnog een nieuwe doelstelling sportparticipatie geformuleerd van 60% in 2018 (meting eind 2017). De hoogte van deze target is bepaald op basis van de stabiele trend van de afgelopen jaren en bezuinigingen die hun weerslag hebben op het aanbod aan sportvoorzieningen en programmering door de gemeente. Met een sportparticipatiecijfer van 62% kan dus geconcludeerd worden dat de doelstelling van het huidige college reeds is bereikt.

Aantal Lekker Fit!-scholen

In 2016 is het aantal Lekker Fit!-scholen gelijk aan 94. Er heeft een wisseling plaatsgevonden van scholen. Een school is gestopt met het programma, maar daartegenover is een andere school gestart met de LF!-aanpak, waardoor het totaal gelijk gebleven is aan 94.

Aantal schoolsportverenigingen

De schoolsportvereniging koppelt sportverenigingen en scholen aan elkaar, zodat kinderen de mogelijkheid hebben om dichtbij huis op een laagdrempelige manier kennis te maken met sport en zo de stap naar een sportvereniging te verkleinen.

Aantal sportplusverenigingen

Sport wordt door andere sectoren steeds vaker als effectief middel gezien om resultaten te behalen. Vanuit de sport is hieraan actief bijgedragen door 22 sportplusverenigingen die een grote maatschappelijke rol vervullen.

Aantal side-events

Internationaal wordt Rotterdam in de markt gezet als aantrekkelijke culturele ‘doe’- en evenementenstad. In 2016 vonden diverse topsportevenementen plaats, waaronder de Wielerzesdaagse en het ABN Amro World Tennis Tournament in Ahoy Rotterdam, de Rotterdam Marathon en voorafgaand haar kids-run, het CHIO Rotterdam en het WK Roeien voor alle niet-Olympische afstanden op de Willem-Alexanderbaan. De side-events in wijken en clinics op scholen en bij verenigingen rond de verschillende evenementen zorgen voor een attractievere en sportievere (binnen)stad, meer bekendheid van de evenementen bij Rotterdammers en een toename van ledenaantallen bij sportverenigingen. In het jaar dat het WK Roeien in Rotterdam plaats heeft gevonden en de Olympische Spelen in Brazilië een mooi platform waren heeft Rotterdam een achttal evenementen meer georganiseerd dan vooraf ingeschat. Vandaar een hoger aantal dan op voorhand geprognosticeerd.