Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
  • Toezicht kinderopvang
  • Vaststelling en uitvoering van de gemeentelijke nota Volksgezondheid
  • Vorming Regionaal Expertise Centrum (REC) TBC
  • BRMO (Bijzonder Resistente Micro-Organismen): voorbereiden op nieuwe taken die op het gemeentelijk pad komen
Toelichting Prioriteiten
Toezicht kinderopvang

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen. Daarnaast is de gemeente eindverantwoordelijk voor de handhaving en de registervoering in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Voor de taken register, toezicht en handhaving in de kinderopvang heeft de gemeente Rotterdam in 2015 over het jaarverslag 2014 wederom de A-status gekregen van de Inspectie van het Onderwijs. Vastgesteld is dat Rotterdam haar wettelijke taken met betrekking tot kinderopvang naleeft. De toekenning van de status over 2015 volgt naar aanleiding van het jaarverslag 2016. Naar verwachting zal ook over het jaarverslag 2015 de A-status worden toegekend.

Vaststelling en uitvoering van de gemeentelijke nota Volksgezondheid

In de gemeenteraad van 13 oktober 2016 is de nota Volksgezondheid aangenomen door uw Raad. De nota volgt de landelijke nota Volksgezondheid die in december 2015 is verschenen. De ambitie van de nieuwe gemeentelijke nota, is om de komende vier jaar (2016-2020) in te zetten op aanjagen, verbinden en waar het gaat om gezondheidsbescherming een rol te nemen als regisseur en uitvoerder. Door de verbinding aan te gaan met de doelstellingen en drijfveren van burgers en partners binnen en buiten de gemeente, kunnen de partijen samen zorgen voor meer gezondheid en vitaliteit in Rotterdam. Dit wil het college terugzien in de gezonde levensverwachting in de stad, leefstijl en luchtkwaliteit. In Rotterdam is de grootste gezondheidswinst te behalen door het stimuleren van gezond gedrag en verbetering van de luchtkwaliteit. Buiten het gezondheidsdomein, maar heel belangrijk voor gezondheidswinst, is het investeren in het opleidingsniveau en de inkomenspositie van Rotterdammers. Rotterdam zet in op: gezond gewicht, voldoende bewegen, niet roken, minder alcoholgebruik, terugdringen van diabetes en depressie, betere luchtkwaliteit en terugdringen van beginnende gehoorschade.
Voor de nota Publieke Gezondheid wordt in 2017 een uitvoeringsplan gemaakt, waarin de genoemde maatregelen verder worden uitgewerkt.

Vorming Regionaal Expertise Centrum (REC) TBC

Het REC TBC is een samenwerkingsverband van de GGDen in Zuid-Holland. De vorming van regionale expertisecentra voor tbc is een landelijke ontwikkeling om een antwoord te vinden op dalende tbc-infecties waarbij het noodzakelijk is de expertise op peil te houden. Men toetst de normering van de Businesscase REC aan de ervaringen die hiermee in 2016 zijn opgedaan. De trend dat het aantal tbc-patiënten afneemt, zet zich voort zodat het tbc-team bepaalde verrichtingen minder uitvoert.

Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO): voorbereiden op nieuwe taken die op het gemeentelijk pad komen

Het Meldpunt is een gebruiksvriendelijke en beveiligde webapplicatie voor het regionaal melden van uitbraken van infectieziekten en antibioticaresistentie (ABR)/ Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO). Door een real time overzicht van actuele uitbraakgegevens in de regio, worden zorginstellingen in staat gesteld om tijdiger preventieve maatregelen te nemen bij de uitwisseling van patiënten. Aandacht voor ABR/BRMO in het Meldpunt is belangrijk omdat het hierbij gaat om infecties waarbij eerste keuze-antibiotica of zelfs meerdere groepen antibiotica niet meer helpen.
De webapplicatie en het convenant voor het project Regionaal Meldpunt Uitbraken is opgeleverd, release 22 februari 2017. Met de ketenpartners zijn meldingscriteria vastgesteld, en het concept-convenant is ter goedkeuring naar de besturen gestuurd.
Rotterdam-Rijnmond is door het ministerie van VWS aangewezen als pilotregio voor het oprichten van een regionaal zorgnetwerk Zuidwest Nederland voor preventie en bestrijding antibiotica resistentie (ABR). Met Erasmus MC en ROAZ ZWN werkt GGD-RR aan een gesubsidieerde opdrachtverstrekking door VWS.

Indicatoren

Soort indicator (collegetarget, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting/ 2014

Realisatie 2015

Realisatie
2016

Eindwaarde/ 2017

Naam monitor

Overig

100% inspectie op locaties kinderopvang

Mijlpaal

100%

Realisatie (incl. peildatum)

97,6% (2014)

97,7%

100%

Overig

aantal meldingen infectieziekten

Mijlpaal

Osiris

Realisatie (incl. peildatum)

625

676

580

Nog niet bekend

Toelichting indicatoren
Inspecties op locaties kinderopvang

Rotterdam heeft voldaan aan de 100% inspectie-eis. Het is de toezichthouders gelukt om in 2016 100% inspecties uit te voeren in Rotterdam. Naar verwachting zal mede hierdoor de A-status worden gecontinueerd door de Inspectie van het Onderwijs. Deze status wordt gegeven als de gemeente drie pijlers op orde heeft: Toezicht kinderopvang, Handhaving kinderopvang en Register Kinderopvang. In totaal zijn 1.040 inspecties verricht bij kinderdagverblijven, locaties buitenschoolse opvang, bij gastouderbureau en gastouders. De peuterspeelzalen zijn in 2016 in het kader van de Harmonisatie omgezet naar kinderdagverblijven. De inspecties bij de kinderopvanglocaties zijn divers. Er zijn 520 jaarlijkse inspecties verricht, ruim 90 inspecties bij nieuwe locaties, locaties die zijn overgenomen of uitgebreid, 80 inspecties in het kader van handhaving en ruim 30 inspecties waar sprake was van een incident. Daarnaast zijn ruim 300 inspecties verricht bij gastouders. Hiervan zijn ruim 260 inspecties verricht bij gastouders die nieuw zijn gestart en ruim 50 inspecties op steekproefbasis bij bestaande gastouders.

Aantal meldingen infectieziekten

Het aantal meldingen voor infectieziekten is aan verandering onderhevig. Zo zijn er enkele infectieziekten die om de paar jaar meer voorkomen dan eerdere jaren. Kinkhoest is hier een voorbeeld van. Het aantal meldingen van deze infectieziekten fluctueert over de jaren; dit is een natuurlijk verschijnsel