Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
  • Stevige start
  • Kansrijk Opgroeien
  • Drugs & Alcohol II: Blijf helder
  • Risicojongeren
  • NRJ: Transformatie jeugdhulp
Stevige Start

Het belang van een stevige start, nog voor de geboorte en in de eerste levensjaren, is onmiskenbaar. Een ongezonde zwangerschap kan de ontwikkeling van de baby ernstig schaden. De doelstelling van het programma Stevige Start is daarom ambitieus: Meer kinderen komen gezond ter wereld en ontwikkelen zich optimaal. We richten ons daarbij op de allerjongsten: kinderen van min negen maanden tot vier jaar, maar ook op hun moeders en vaders.

Kenmerkend voor dit actieprogramma is dat we een doorlopende aanpak inrichten die nog voor de zwangerschap start en voortduurt totdat een kind naar school gaat. En dat we het medische en het sociale domein daarbij stevig aan elkaar verbinden. Door de samenwerking tussen wijkteams en geboorteketen te vergroten draagt het programma Stevige Start ook bij aan de doelen van het doorontwikkelplan Zorg voor Elkaar.

Het programma Stevige Start is tot stand gekomen in afstemming met verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg, het CJG en ErasmusMC. Met al deze partners is de afgelopen maanden hard gewerkt om alle processen in te richten. De aanpak staat nu stevig in de steigers en de uitvoering is gestart. Zo zijn er momenteel achttien moedermentors actief in de stad, en gaat het CJG nog voor de geboorte op huisbezoek. Het programma Stevige Start is op 23 juni 2016 vastgesteld in de gemeenteraad. In december 2016 is de raad per brief geïnformeerd over de voortgang en implementatie. Deze brief is op 15 februari besproken in de commissie ZOCS.

Kansrijk Opgroeien

De ambitie van Kansrijk Opgroeien is om met ouders, kinderen zelf, vrijwilligers en professionals een opvoed- en opgroeiklimaat te creëren waarin kinderen en jongeren worden gestimuleerd om talenten te ontwikkelen en kansen te pakken. Met dit gebiedsgerichte programma wordt in de wijken een preventieve basis gelegd om alle kinderen en jongeren kansrijk, veilig en gezond te laten opgroeien.

In 2016 is de aanpak ‘Sport in het Jeugdnetwerk’ uitgerold over alle gebieden van Rotterdam. Dit is een aanpak waarbij jeugdhulp, jongerenwerk, schoolmaatschappelijk werk en sportverenigingen samenwerken om toeleiding van kwetsbare jeugdigen naar sport te bevorderen. In alle wijken van Rotterdam is geïnvesteerd in de verbetering van de samenwerking tussen wijknetwerkpartners. Hiermee draagt het programma bij aan de doelen van het doorontwikkelplan Zorg voor Elkaar.

Drugs & Alcohol II: Blijf helder

Gebruik van alcohol en drugs hangt samen met (huiselijk) geweld, overlast, schoolverzuim, -uitval en kostbaar zorggebruik. Daarom is het belangrijk dat gebruik onder minderjarigen wordt voorkomen en onder risicogroepen wordt teruggedrongen. Met het programma Drugs & Alcohol II wordt hierop ingezet, met speciale aandacht voor leerlingen in het speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en de laagste niveaus van het mbo. Deze jongeren zijn namelijk extra kwetsbaar en beïnvloedbaar.

Binnen het primair onderwijs wordt gewerkt aan verslavingspreventie, individuele kindtrajecten en deskundigheidsbevordering van professionals. Ruim 60 procent van de betreffende scholen is hierbij betrokken. Voor het voorgezet onderwijs wordt ingezet op een integrale aanpak rondom de DGSG (De Gezonde School en Genotmiddelen). Daarvoor is het target (aantal scholen) voor ruim 90 procent gehaald. Voor de ROC’s, het praktijkonderwijs en VSO is dit respectievelijk 100 procent, 70 procent en 50 procent, in het kader van Samen Slagen/ROC Aanvalsplan, waarmee door inzet van preventiemedewerkers en gezondheidscoaches de verschillende domeinen binnen school worden omvat.

Daarnaast is de naleving van de NIX18-grens is dit jaar stevig onder de aandacht geweest. Ook in 2016 is er onderzoek gedaan naar de naleving van de NIX1- grens bij verstrekkers van alcohol. Het onderzoek, gebaseerd op de hotspot benadering, laat een lichte stijging zijn van de naleving. Deze cijfers zijn in de zomer gedeeld met de commissie via een wethoudersbrief. Een aantal branches zijn geconfronteerd met cijfers van de naleving en in samenwerking met Directie Veiligheid hebben de Drank en Horeca BOA’s hun controles uitgevoerd. Voor het eerst dit jaar zijn zij op stap geweest met de zogenaamde Testaankopers om op een efficiëntere wijze te kunnen controleren of de wet wordt nageleefd bij de verstrekkers.

Risicojongeren

In maart 2016 is ‘Elke jongere telt. Programma Rotterdamse risicojongeren 2016-2020’ gepubliceerd. Met dit programma pakken we de meest prangende kwesties voor risicojongeren aan. De aanpak bestaat uit drie overkoepelende maatregelen en vijf speerpunten. De in totaal 68 maatregelen over de gebieden school, werk, zorg en veiligheid, worden de komende jaren uitgevoerd.

In 2016 is het programma besproken met onze partners zoals zorgaanbieders, instellingen, organisaties, de brede raad en vanzelfsprekend jongeren. In september is een grote werkconferentie georganiseerd. In december is de gemeenteraad geïnformeerd over de implementatie van het programma. Hiermee is inzicht geboden in de (verwachte) planning van de uitwerking van de maatregelen. Met de uitvoering van enkele maatregelen kon direct gestart worden.

Het onderzoek naar vermeend oneigenlijk gebruik studiefinanciering mbo 1 en 2 is uitgevoerd. Ook zijn de plannen voor het nieuwe VSV-beleid ingediend. De proeftuin rond CJIB-boetes is succesvol afgerond en de opbrengsten worden omgezet in regulier beleid. Daarnaast is de pilot ‘Screening en zorgtoeleiding voor (ex)gedetineerde Rotterdammers met een (licht) verstandelijke beperking’ gestart in het kader van het vijftien-puntenplan Nazorg na detentie.

NRJ: Transformatie jeugdhulp

Na de transitie, gaan de vijftien gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond en jeugdhulpaanbieders samen aan de slag met vier actielijnen voor de transformatie van de jeugdhulp in de regio Rijnmond. De vier actielijnen zijn: de lokale infrastructuur (wijkteams en wijknetwerken) versterken als spil van de transformatie; de specialistische jeugdhulp doorontwikkelen naar vraaggericht, integraal, verbindend en in samenhang; samenwerking rondom veiligheid; en leren van elkaar op de werkvloer en in netwerken.

In het voorjaar 2016 hebben de vijftien gemeenten, zorgaanbieders en andere partners in de regio de prioriteiten benoemd tijdens een verkenning langs alle gemeenten en partners. In het najaar 2016 is de Transformatieagenda Jeugdhulp Rijnmond 2017-2018 goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van de GRJR. Via de voorbereidingen voor de nieuwe inkoop 2018, heeft de GRJR in 2016 de eerste stap gezet naar meer vraaggerichte, integrale, verbindende en samenhangende jeugdhulp.

Indicatoren

Soort indicator (collegetarget, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting/ 2014

Realisatie 2015

Realisatie
2016

Eindwaarde/ 2017

Naam monitor

BBV

Jongeren met jeugdhulp

Mijlpaal

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

Realisatie (incl. peildatum)

10,7%

10,3%

8,9%

BBV

Jongeren met jeugdbescherming

Mijlpaal

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

Realisatie (incl. peildatum)

2,2%

2,1%

1,7%

Overig

Instroom – doorstroom – uitstroom cliënten in nieuwe stelsel zorg & welzijn

Mijlpaal

Op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom van cliënten binnen het nieuwe stelsel zorg & welzijn, beschikt alleen het CBS over de volledige cijfers. Voor het jaar 2016 komt het CBS in april 2017 met de juiste cijfers.

CBS, cijfers jeugd

Realisatie (incl. peildatum)

Overig

Cliëntervaringscijfers jeugdhulp

Mijlpaal

Tussenmeting NRJ

Realisatie (incl. peildatum)

In 2015 was er nog geen meting. Ten opzichte van 2015, zegt 76% dat de kwaliteit hetzelfde is gebleven. 21% vindt de kwaliteit beter en 3% vindt de kwaliteit slechter.

91% is over het algemeen tevreden met de geboden jeugdhulp.

Overig

Vermindering drugs- en alcoholgebruik onder 14-15-jarigen

Mijlpaal

'Jij en je Gezondheid' de ontwikkeling van alcohol en drugsgebruik in klas 3 van het VO in 2016 en 2017 ; CJG en OBI

Realisatie (incl. peildatum)

Nulmeting is eind 2013 vastgesteld.
Ooit alcohol: 27%; ooit geblowd: 4%

Eind 2017, begin 2018 moet doelstelling zijn behaald:
Doelstelling:
Ooit alcohol; 23%
Ooit geblowd; 3,4%

n.v.t.

Programma Risicojongeren

Mijlpaal

Voor het programma ‘Elke jongere telt’ is geen prestatie indicator vastgesteld. Het succes en het effect van de maatregelen en acties binnen dit programma leiden we af aan de hand van indicatoren op de gebieden school, werk, zorg en veiligheid. Deze indicatoren nemen we op in de monitor Risicojongeren. Binnen deze monitor volgen we hoe de groep risicojongeren zich verhoudt tot het totaal aantal Rotterdamse jongeren. Het aantal risicojongeren alleen, geeft echter onvoldoende houvast om het resultaat van de maatregelen voor risicojongeren binnen dit programma te duiden. Daarvoor gebruiken we meer indicatoren die we onderling wegen. De totale set van indicatoren geeft een beeld van hoe het met risicojongeren is gesteld. Dit jaar (2017) komt een tweede reeks cijfers uit met de voortgangsrapportage. Dan start ook de monitor risicojongeren.

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

Realisatie (incl. peildatum)