Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
  • Uitvoeren van de Wmo en jeugdhulpverlening aan Rotterdammers
  • Het doorontwikkelen van zorg, ondersteuning en welzijn volwassenen en jeugd en het voorbereiden van een nieuwe, meer integrale, inkoopstrategie
  • Het doorontwikkelen van de toegang en governance op de wijkteams
  • Het uitvoeren van de programma’s Veilig Thuis en Eerder Thuis
  • Samenwerking met zorgverzekeraars
Toelichting Prioriteiten
Uitvoeren van de Wmo en jeugdhulpverlening aan Rotterdammers

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor een nieuw zorgstelsel. Ter verbetering van de toegankelijkheid van de zorg en de deskundigheid ten aanzien van nieuwe doelgroepen, waaronder de GGZ, heeft Rotterdam eveneens maatregelen getroffen. Denk hierbij aan het doorontwikkelen van de verbrede VraagWijzers en het versterken van deskundigheid bij zowel de integrale wijkteams als VraagWijzers.

Terugkijkend op het jaar 2016 ontstaat het beeld dat Rotterdam in dit jaar de slag heeft gemaakt naar een goed toegankelijke ondersteuning, zowel op het niveau van de algemeen toegankelijke voorzieningen (zoals de VraagWijzers en de stedelijke loketten) als de tweedelijnsvoorzieningen. Zie toelichting programma Volksgezondheid en zorg

Het doorontwikkelen van zorg, ondersteuning en welzijn volwassenen en jeugd en het voorbereiden van een nieuwe, meer integrale, inkoopstrategie

Rotterdam heeft de aanpak van zorg, welzijn en jeugdhulp in 2015 en 2016 fors vernieuwd. Elke wijk kreeg een eigen wijkteam, de gemeente is gestart met een nieuw ondersteuningsmodel voor de tweedelijns zorg en het Nieuw Rotterdams Welzijn is ingevoerd. In 2016 heeft de gemeente, in samenwerking met partners in de stad en de regio, onderzocht hoe het stelsel voor zorg, welzijn en jeugdhulp verder verbeterd kan worden. Dit heeft geleid tot het doorontwikkelplan Zorg voor elkaar dat op 13 oktober 2016 is vastgesteld in de raad.

Inkoop is een middel om gewenste beleidsverbeteringen door te voeren. Het doorontwikkelplan Zorg voor elkaar vormt het kader waarbinnen de inkoop van de Wmo-arrangementen voor 2018 en verder is voorbereid. Dit is in afstemming gedaan met de voorbereidingen voor de inkoopsporen voor welzijn, wijkteams en specialistische jeugdhulp. Publicatie van de bestekken staat gepland voor maart 2017.
Het inkoopproces is benut om onder andere een meer integrale aanpak van ondersteuning aan jeugdige en volwassen Rotterdammers uit te voeren. Ingezet wordt op de ontwikkeling van gezinsarrangementen, waardoor het uitgangspunt van één gezin-één plan-één regisseur een stuk dichterbij komt. Vanaf 2018 kan voor alle cliëntgroepen opvoedondersteuning worden toegevoegd aan een Wmo-arrangement. Hiermee wordt het mogelijk dat de gezinsleden de benodigde hulp en ondersteuning van één aanbieder ontvangen. Dit bevordert de samenhang van de geboden hulp en ondersteuning en er komen minder professionals achter de voordeur.

In 2016 is er ingezet op de bundeling van het doelgroepenvervoer. Hier is voor gekozen omdat de gemeente de klant centraal zet, en het vervoer vanuit de wensen en behoeften van de klant wil organiseren. De gemeente heeft onderzoek gedaan onder Rotterdammers die gebruikmaken van het doelgroepenvervoer en aan de hand daarvan einddoelen geformuleerd. Daarna is er aan marktpartijen gevraagd hoe zij de doelen denken te bereiken en welke middelen ze daarvoor inzetten. Eind 2016 is de dialoogfase met deze marktpartijen van de aanbesteding doelgroepenvervoer afgerond. Gunning van de opdracht staat gepland voor mei 2017.

Het doorontwikkelen van de toegang en governance op de wijkteams

In 2016 is gewerkt aan de verdere professionalisering van de ondersteuning door de wijkteams. Uit de Businesscase 2016 bleek dat de effectiviteit van de wijkteams ten opzichte van 2015 weliswaar is toegenomen, maar op punten nog verder verbeterd kan worden. Er is extra geïnvesteerd in de verdere opleiding van wijkteammedewerkers, bijvoorbeeld op het gebied van schulden en huiselijk geweld. Ook is geïnvesteerd in de samenwerking met partijen uit het wijknetwerk zoals huisartsen en scholen. In alle 14 gebieden zijn maatschappelijke convenanten volwassenen afgesloten, in navolging van de maatschappelijke convenanten Jeugd. Met deze convenanten is de samenwerking tussen wijkpartijen, die een bijdrage kunnen leveren aan het bevorderen van het welzijn van de bewoners, geformaliseerd. Ook is gewerkt aan een verdere verbetering van de werkwijze, onder andere door de invoering van de VAI (vraag analyse instrument). Hiermee worden ondersteuningsvragen beter in beeld gebracht.
Wmo-aanvragen worden sneller afgehandeld. Waar halverwege 2015 nog circa tweederde van de aanvragen binnen termijn van zes weken werd afgehandeld, is dit percentage eind 2016 gestegen naar ruim 90%. In 2016 is een start gemaakt met levering van de uitvoeringsmonitor Wmo en Jeugdhulp waarin de in- door- en uitstroomcijfers van de VraagWijzers en wijkteams worden bijgehouden. In de monitor is lopende het jaar niet zichtbaar geworden dat de kosten van het product hoger zouden uitvallen dan begroot. De belangrijkste reden dat deze overschrijding niet eerder bekend was, is dat zorgaanbieders in het vierde kwartaal met terugwerkende kracht aanzienlijk meer hebben gedeclareerd dan in oktober was ingeschat.

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Rotterdammers hebben recht op een veilig thuis. Vele partijen in de stad werken hard om dit te realiseren. Ter illustratie: er zijn ongeveer 850 aandacht functionarissen binnen organisaties werkzaam die zich hiervoor inzetten. Daarnaast dienen zo’n 680 organisaties zich te houden aan de wettelijke meldcode die naar verwachting verder aangescherpt gaat worden wat betreft kindermishandeling.
Veilig thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) heeft de maatschappelijk opdracht om voor de regio Rotterdam Rijnmond, in samenwerking met het gezin en partners, burgers te beschermen en te staan voor een veilig thuis voor iedereen. Het totaal aantal meldingen is in 2016 verder gestegen en kwam uit op 15.680, waarvan het grootste deel van de politie afkomstig was. Hieruit blijkt dat partijen VTRR steeds beter weten te vinden.

In 2016 lag de focus op betere dienstverlening naar professionals en burgers, duidelijke samenwerking met ketenpartners, het beheersbaar krijgen van de werkvoorraad en te komen tot een integraal werkproces. De inspectie Jeugdzorg en volksgezondheid heeft onderzoek gedaan en als verbeterpunt voorgesteld triage binnen vijf dagen na melding plaats te laten vinden en onderzoeken binnen de wettelijke termijn van tien weken af te ronden. Er is een verbeterplan opgesteld om dit te realiseren.

Actieprogramma Veilig thuis 2015-2018

Het programma Veilig Thuis zet in op het eerder en beter in beeld krijgen en duurzaam oplossen van huiselijk geweld en kindermishandeling aan de hand van vijf actielijnen. In 2016 zijn onder andere de volgende resultaten geboekt:

Actielijn 1: Eerder en beter in beeld
In het kader van de vorming van het Centrum Huiselijk Geweld (CHG) als laagdrempelige toegang voor slachtoffers zijn de eerste stappen gezet door deelname van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) aan het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond. Met het CHG wordt voorzien in een laagdrempelige en multidisciplinaire voorziening voor betrokkenen van huiselijk geweld waarmee een effectievere aanpak wordt beoogd. Hiervoor is met relevante partijen een plan van aanpak opgesteld. Voor de te vormen medisch forensische polikliniek is aansluiting gezocht met het gestarte Centrum Seksueel Geweld.
Daarnaast is een monitor ontwikkeld voor het gebruik van de meldcode. Een deel van de organisaties dat de meldcode gebruikt, doet mee aan deze monitor en geeft daarmee inzicht in het gebruik van het instrument waarmee huiselijk geweld en kindermishandeling in beeld wordt gebracht. Met deze informatie krijgt de gemeente meer zicht op casuïstiek huiselijk geweld die zonder melding bij VTRR lokaal wordt opgepakt.

Actielijn 2: Duurzaam oplossen
In 2016 hebben de voorbereidingen plaatsgevonden voor traumascreening bij kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld. Omdat dit de nodige capaciteit vraagt van VTRR, vindt de start pas plaats in 2017.
Verder heeft een eerste succesvolle E-health pilot plaatsgevonden over hulpverlening aan plegers. Met E-health voor plegers probeert de gemeente meer plegers te motiveren voor verdere behandeling. Dit kan bijdragen aan het duurzaam stoppen van huiselijk geweld.

Actielijn 3: Aanpak kindermishandeling
Het afgelopen jaar is het plan van aanpak vechtscheidingen opgesteld en in uitvoering genomen met maatregelen die bijdragen aan preventie, signaleren en duurzaam oplossen van deze problematiek. In de week tegen kindermishandeling heeft ook een conferentie over dit onderwerp plaatsgevonden.

Actielijn 4: Aanpak ouderenmishandeling
Het onderzoek naar de toepasbaarheid van het levenstestament is uitgevoerd. De uitkomsten hiervan zijn opgepakt en hebben onder andere geleid tot een nieuwe checklist financiële uitbuiting over dit onderwerp. Komend jaar wordt deze checklist in de stad onder de aandacht gebracht. Daarnaast nemen de wijkteams dit onderwerp ook mee in de keukentafelgesprekken.

Actielijn 5: Aanpak schadelijke traditionele praktijken
Er is een vervolgaanpak schadelijke traditionele praktijken opgesteld waarin aandacht wordt gegeven aan een breed scala aan maatregelen (mede op het terrein van het beter benutten van wet- en regelgeving (civiel- en strafrechtelijk). Het plan is in uitvoering. Hiermee wordt ingezet op het verder terugdringen van onder andere huwelijksdwang, achterlating, eergerelateerd geweld en verborgen vrouwen. Zo wordt onder andere interactief theater ontwikkeld voor het bespreekbaar maken van taboes. Verder heeft er een brede campagne plaatsgevonden op het thema huwelijksdwang bij alle vmbo- en mbo-scholen in de stad. Er is een lespakket ontwikkeld rond de thema’s huwelijksdwang en achterlating dat wordt uitgevoerd op een aantal Rotterdamse ROC’s.

Actieprogramma Eerder thuis

De ambitie van Eerder Thuis is: de doelgroep (O)GGZ (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg) woont passend en meer of zelfs geheel zelfstandig, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Het betreft hier de groep mensen die meervoudige problematiek heeft, waaronder GGZ problematiek, geen (duurzame) huisvesting en vooral weinig zelf inzicht/ziekte inzicht, waardoor zij niet in staat zijn zelf een hulpvraag te formuleren. Het programma is begin 2016 vastgesteld en heeft in de loop van 2016 de eerste resultaten opgeleverd. Zo zijn alle medewerkers van de Wijkteams getraind in het signaleren van psychiatrische problematiek, verslaving en het herkennen van (licht) verstandelijke beperking. In de ondersteuning van gezinnen die dakloos dreigen te raken, zijn in samenwerking met Wijkteams/KBR en W&I-maatregelen getroffen voor acute procedures voor bijstandsverstrekking respectievelijk budgetbeheer. Met de start van de doorontwikkeling van de nachtopvang is ook hier een grote verandering in gang gezet, om tot snelle door- en uitstroom vanuit de nachtopvang te komen. Hierbij wordt ook gewerkt met huurzorgcontracten, opdat mensen sneller kunnen uitstromen naar zelfstandig wonen maar wel nog de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Uit de gegevens van de vier grote corporaties blijkt dat zij in 2016 ruim 200 huurzorgcontracten hebben afgesloten voor mensen die door zorgaanbieders worden aangemeld bij de SUWR (Stichting Urgentie Woningzoekenden Rotterdam Rijnmond) in het kader van directe bemiddeling. De duur van de indicaties voor kwetsbare jongeren is naar boven bijgesteld om te voorkomen dat jongeren te maken krijgen met onnodige herindicaties. Bij volwassenen wordt scherper gekeken naar de invulling van arbeidsmatige dagbesteding, immers ‘werk is nog steeds de beste zorg’. De verwachting is dat in de loop van 2017 de resultaten op het gebied van in-, door- en uitstroom verder zichtbaarder zullen worden.

In de aanpak voor mensen met verward gedrag, die onderdeel is van het Wmo-actieprogramma Eerder Thuis, zijn met het inrichten van het advies- en meldpunt mensen met verward gedrag en de start van de pilot passend vervoer/zorg stappen gezet. Rotterdammers kunnen bij het Advies- en meldpunt mensen met verward gedrag telefonisch (010-2670700) en op termijn digitaal hun zorgen kenbaar maken over mensen in hun omgeving, of voor zichzelf advies en ondersteuning vragen. Het meldpunt is 24/7 bereikbaar. Vanaf de start op 19 september 2016 tot begin december 2016 is het meldpunt 124 keer benaderd.

Samenwerking met zorgverzekeraars

De gemeente Rotterdam heeft met de zorgverzekeraars Zilveren Kruis en VGZ een convenant afgesloten voor de periode 2013 tot en met 2017. Gezamenlijke prioriteiten zijn: toegang tot zorg en ondersteuning, Rotterdammers met GGZ-problematiek, ouderen langer thuis en preventie. Voor de toegang is in 2016 samen met de partners uit de eerste lijn ingezet op de samenwerking tussen wijkteams, huisartsenzorg en wijkverpleegkundigen. Zo zijn er bijvoorbeeld in een aantal wijken gezamenlijk gefinancierde projecten gestart die de verbinding tussen huisartsen en welzijn tot stand gebracht hebben. Zilveren Kruis en gemeente zitten samen om tafel om de inkoop van zorg en ondersteuning voor Rotterdammers met GGZ-problematiek op elkaar af te stemmen. Ook wordt er nauw samengewerkt rondom mensen met dementie binnen de pilot Langer thuis.

Voor de doelgroep van het VGZ Rotterdampakket zet de gemeente samen met VGZ steeds meer in op preventie. Zo zijn korte trainingen omgaan met dementie, omgaan met een ziekte of aandoening (zoals astma en kanker), omgaan met stress en valpreventie in de aanvullende verzekering van het Rotterdampakket opgenomen. Daarnaast is Social Return On Investment (SROI) op het contract van toepassing. Vanuit deze middelen begeleiden welzijnsorganisaties in Rotterdam mensen die een tegenprestatie moeten leveren naar een gezondere leefstijl. Ook worden in samenwerking met fysiotherapeuten en sportregisseurs van de gemeente Rotterdam VGZ verzekerden met aspecifieke lage rugklachten toegeleid naar beweegaanbod in de wijk.

Indicatoren

Soort indicator (collegetarget, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting/ 2014

Realisatie 2015

Realisatie
2016

Eindwaarde/ 2017

Naam monitor

BBV

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO[1]

Mijlpaal

http://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording--cgd7hicOO4cJ
Bron: concerndashboard peildatum 23-3-2017

Realisatie (incl. peildatum)

75

75

Overig

Instroom – doorstroom – uitstroom cliënten in nieuwe stelsel zorg & welzijn

Mijlpaal

Realisatie (incl. peildatum)

Overig

Cliëntervaringscijfers geïndiceerde Wmo-zorg

Mijlpaal[2]

7.0

7.0

Bron: gemiddelde, algemene tevredenheidscijfers uit cliëntervaringsonderzoeken 2015 en 2016

Realisatie (incl. peildatum)

8.0

7.8

Overig

Huiselijk geweld eerder en beter in beeld (duur geweld bij eerst aanvang)

Mijlpaal

Gegevens uit systeem Regas van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Realisatie (incl. peildatum)

N.v.t..

Niet beschik-baar

Hierover wordt eind 2e kwartaal 2017 gerapporteerd in de voortgangsrapportage Veilig Thuis.

Nog niet bekend

Overig

Doorlooptijd Duurzaam oplossen huiselijk geweld (toename gezinnen in stabiele en veilige situatie)

Mijlpaal

Gegevens uit systeem Regas van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Realisatie (incl. peildatum)

N.v.t.

Niet beschik-baar

Hierover wordt eind 2e kwartaal 2017 gerapporteerd in de voortgangsrapportage Veilig Thuis.

Nog niet bekend

1 De aantallen betreffen cliënten met een indicatie vanuit het overgangsrecht AWBZ-Wmo en cliënten met een indicatie voor een Wmo-arrangement.

2 Hier is de norm opgenomen die we hanteren voor cliënt ervaringscijfers.

[1] De aantallen betreffen cliënten met een indicatie vanuit het overgangsrecht AWBZ-Wmo en cliënten met een indicatie voor een Wmo-arrangement.
[2] Hier is de norm opgenomen die we hanteren voor cliënt ervaringscijfers.