Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
  • Jongeren
  • Verbeteren kwaliteit van de dienstverlening
  • Verbeteren ICT
  • Sectortafels
  • Arbeidsgehandicapten
Toelichting Prioriteiten
Jongeren

Het programma 'Jongeren aan de slag', de Rotterdamse aanpak van de jeugdwerkloosheid, zet in op het stimuleren van jongeren om vanuit een opleiding door te stromen naar werk en het laten uitstromen van jongeren met een bijstandsuitkering naar werk of school. De doelstelling 2016 om het bijstandsvolume te laten dalen naar 2.512 eind 2016 is gehaald. Gecorrigeerd voor de onvoorziene extra instroom jonge statushouders en de instroom van de nieuwe doelgroep participatiewet is de eindstand 2016 2.127 uitkeringen.

Verbetering kwaliteit van de dienstverlening

Werk en Inkomen heeft in 2016 fors ingezet op verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. De telefonische bereikbaarheid is verbeterd en als er teruggebeld moet worden dan gebeurt dat in meer dan 90% van de gevallen binnen de afgesproken termijn. Het aantal klachten is in 2016 licht gestegen, tegelijkertijd daalde het percentage gegronde klachten verder van 33% in 2015 naar 26% in 2016. Het aantal bezwaarschriften is in 2016 fors gedaald, en ook het aantal gegronde bezwaarschriften daalde van 32% naar 30%.

Verbetering ICT

In G4-verband voert de gemeente het programma Innovatie (Professional Portal) uit. Het doel van het programma is de dienstverlening van de gemeente aan de Rotterdamse burger naar een modern innovatieniveau te tillen. Hiermee bereikt de gemeente een dienstverlening die efficiënter, doelmatiger en in hoge mate faciliterend is voor zowel de burger als de professional die ermee moet werken.
Het programma Innovatie heeft grote samenhang met het programma Digitalisering documentstromen W&I. Het programma Innovatie regelt de geautomatiseerde ondersteuning van de professional en de burger. Daarbij is het noodzakelijk te beschikken over digitale documentstromen zodat papierloos gewerkt kan worden.

Sectortafels

De gemeente Rotterdam werkt bij de zogenaamde sectortafels samen met ondernemers, onderwijs en overheid om de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt te bevorderen en werkgelegenheid en duurzame inzetbaarheid te stimuleren. Bouw & techniek, Transport, logistiek & Agrofood, Zorg & welzijn, en MKB en Haven zijn aangewezen als speerpunten. Concretisering van afspraken vindt onder andere plaats in het MKB Werkoffensief, de programmaraad Haven Industrieel Complex, het Zorgpact en het Techniekpact. Dat gaat om bijvoorbeeld intentieverklaringen, afspraken over scholing, werkgelegenheidsprojecten, werk-naar-werk-oplossingen, garantiebanen tot monitoring van de arbeidsmarkt. Daarnaast werken overheid, bedrijfsleven (MKB, VNO en AWVN), vakbonden (FNV en CNV) en ABU samen in het regionale werkbedrijf voor de regio Rijnmond. Via diverse sectortafels is ongeveer € 30 mln aan sectorgelden voor de regio Rijnmond beschikbaar gekomen in 2016.

Arbeidsgehandicapten

Na invoering van de participatiewet richt de arbeidsontwikkeling zich nog meer dan voorheen op de doelgroep met een arbeidsbeperking. Deze werkzoekenden kunnen veelal alleen met ondersteuning werken. Werkgevers zijn aan zet om garantiebanen te realiseren. Het Werkgeversservicepunt Rijnmond (WSPR) faciliteert de werkgevers in de arbeidsmarktregio. De werkgevers ontvangen van de gemeente compensatie voor de verminderde loonwaarde. Er zijn op het niveau van de arbeidsmarktregio in 2016 in totaal 711 plaatsingen gerealiseerd waarvan 375 voor Rotterdam. Van deze 375 plaatsingen behoren er 171 tot de gemeentelijke doelgroepen.

Indicatoren

Soort indicator (collegetarget, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting/ 2014

Realisatie 2015

Realisatie
2016

Eindwaarde/ 2017

Naam monitor

Collegedoelstelling

Uitstroom naar werk

Mijlpaal

n.v.t.

2.500

3.200

4.300

Monitor Werk en Inkomen

Realisatie (incl. peildatum)

JR 2015: 3.611
Peildatum 7/3/2016: 3.824

Realisatie t/m juli (peildatum 7/3/2017): 4.035

Aantal garantiebanen

Het aantal te realiseren garantiebanen in de arbeidsmarkt-regio Rijnmond

Mijlpaal

n.v.t.

600

1.175

1.004

Monitor Werk en Inkomen en UWV Factsheet banen-afspraak arbeids-marktregio Rijnmond

Realisatie (incl. peildatum)

666

Realisatie t/m sept: 241
(peildatum 1/10/2016)

Aantal plaatsingen op garantiebanen

Het aantal te realiseren plaatsingen op garantiebanen in de arbeids-marktregio Rijnmond

Mijlpaal

n.v.t.

600

1.175

1.004

Monitor Werk en Inkomen

Realisatie (incl. peildatum)

482

Realisatie t/m dec: 711
(peildatum 1/1/2017)

Realisatie (incl. peildatum)

14.085 (peildatum: 25/2/2016)

Realisatie t/m dec: 14.154
(peildatum 1/1/2017)

Realisatie (incl. peildatum)

JR 2015: 38.431 (peildatum: 4/1/2016)

Realisatie t/m dec: 39.043
(peildatum 1/1/2017)

39.450

Overig

Jongeren aan de slag

Mijlpaal

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Monitor Werk en Inkomen

Realisatie (incl. peildatum)

2.854 (peildatum: 16/2/2016)

Realisatie t/m dec: 3.033
(peildatum 1/1/2017)

BBV

Werkloze jongeren: % 16 t/m 22-jarigen

2,3%

n.v.t.

Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

Toelichting indicatoren
Uitstroom naar werk

De uitstroom naar werk is een collegeprioriteit. Gemeten wordt het aantal geregistreerde beëindigde uitkeringen met als reden ‘uitstroom naar werk’. De ‘datum einde uitkering’ is hierbij leidend. Het streefcijfer voor 2016 is 3.200 werkzoekenden die uitstromen naar werk. Voor deze collegeperiode geldt het streven om tot en met 2016 in totaal 7.700 werkzoekenden te laten uitstromen. Er zijn in 2016 4.035 werkzoekenden uitgestroomd naar werk. Over de gehele collegeperiode tot en met 2016 zijn er in totaal 10.822 werkzoekenden uitgestroomd naar werk.

Het aantal te realiseren garantiebanen en plaatsingen op garantiebanen in de arbeidsmarkt-regio Rijnmond

De genoemde aantallen garantiebanen en de plaatsingen daarop zijn vastgesteld voor de arbeidsmarktregio Rijnmond. Er is sprake van een gezamenlijke inspanning van betrokken partijen (markt en overheid in de regio Rijnmond) om deze resultaten te realiseren. De realisatie t/m sept 2016 is inclusief de afbouw ID/WIW-banen en blijft achter op de mijlpaal vastgesteld door het Rijk. De belangrijkste verklaring hiervoor is de afbouw van de ID/WIW-banen. De ID/WIW-banen vallen onder de definitie van een garantiebaan. Echter is, nog voordat de wet banenafspraak ingevoerd werd, de afbouw van ID/WIW-banen ingezet.

Jongeren aan de slag

In het Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid (Jongeren aan de slag) is als doelstelling geformuleerd het volume jaarlijks te verlagen als resultante van instroom en uitstroom.

BBV-indicatoren

Alle gemeenten zijn in het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht een aantal door het Rijk voorgeschreven beleidsindicatoren in hun begroting op te nemen. Dit met oog op onder anderen het vergroten van de onderlinge vergelijkbaarheid tussen gemeenten. Alle gemeenten moeten gebruik maken van dezelfde bronnen en peildata. Deze bronnen (waarstaatjegemeente.nl) bevatten enigszins achterhaalde informatie.