Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
  • Handhaving
  • Verbeteren kwaliteit van dienstverlening
  • Verbeteren ICT
  • Pilot 3D
Toelichting Prioriteiten
Handhaving

De uitkeringslasten worden bepaald door de ontwikkelingen van volume en prijs. De uitkeringslasten worden tevens beïnvloed door de extra inspanningen op het gebied van handhaving. Voor deze extra inspanningen heeft de gemeenteraad extra middelen beschikbaar gesteld. Per jaar licht de gemeente 3.000 extra dossiers door. Werkzoekenden worden hierbij onderzocht en beoordeeld op hun huidige woon-, inkomens-, en vermogenssituatie. In 2016 zijn er 2.969 personen opgeroepen voor een heronderzoek in het kader van de intensivering van de fraudebestrijding. Vanaf de start van collegeperiode zijn er tot nu 9.573 personen opgeroepen. Daarmee loopt het project op schema.
Het resultaat van een heronderzoek kan zijn dat een uitkering hierna beëindigd wordt. De door het project beëindigde uitkeringen in 2015 en 2016 realiseerde een besparing in 2016 op de uitkeringslasten van € 3,7 mln. Verder is er in 2016 € 5,7 mln aan fraudevorderingen geboekt en is er € 4 mln aan fraudevorderingen daadwerkelijk geïncasseerd.

Verbeteren kwaliteit van de dienstverlening

Werk en Inkomen heeft in 2016 fors ingezet op verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. De telefonische bereikbaarheid is verbeterd en als er teruggebeld moet worden dan, gebeurt dat in meer dan 90% van de gevallen binnen de afgesproken termijn. Het aantal klachten is in 2016 licht gestegen, tegelijkertijd daalde het percentage gegronde klachten verder van 33% in 2015 naar 26% in 2016. Het aantal bezwaarschriften is in 2016 fors gedaald, en ook het aantal gegronde bezwaarschriften daalde van 32% naar 30%.

Verbeteren ICT

In G4 verband wordt het programma Innovatie (Professional Portal) uitgevoerd. Het doel van het programma is om de dienstverlening van de gemeente Rotterdam aan de Rotterdamse burger naar een modern innovatieniveau te tillen. Hiermee bereiken we dat deze dienstverlening efficiënter, doelmatiger en in hoge mate faciliterend wordt voor zowel de burger als de professional die ermee moet werken.
Het programma Innovatie heeft grote samenhang met het programma Digitalisering documentstromen W&I. Het programma Innovatie regelt de (geautomatiseerde) ondersteuning van de professional en de burger, daarbij is het noodzakelijk te kunnen beschikken over digitale documentstromen zodat papierloos gewerkt kan worden.

Pilot 3D

Er wordt op verschillenden terreinen gewerkt aan betere dienstverlening in het sociaal domein. De belangrijkste verbeteringen waaraan gewerkt is in 2016 zijn het elkaar snel vinden in het sociaal domein door vaste contactpersonen over en weer bij wijkteams en bij werk en inkomen en snel contact en snelle escalatie in geval van een urgente noodsituatie voor een kwetsbare burger een snel besluit (binnen 24 uur) bijvoorbeeld over een aanvraag bijzondere bijstand nodig is.
Hiernaast wordt in het sociaal domein van een meldingssysteem (SISA) gebruikgemaakt waardoor als er meerdere professionals van verschillende instanties betrokken zijn bij een burger, zij door SISA van elkaars bestaan op de hoogte zijn en zo nodig integrale afspraken kunnen maken.
Werk en Inkomen is in 2016 gestart met wijkgericht werken in drie wijken: Oud-Crooswijk, Hillesluis en Lombardijen. De ambitie is om in 2017 uit te breiden naar twaalf wijken, waarvan negen op zuid. Werk en Inkomen sluit heel praktisch aan op samenwerkingsmogelijkheden die beschikbaar zijn per wijk, wat in de praktijk vooral neerkomt op samenwerking met wijkteams en de Taskforce Tegenprestatie en met partners in de wijk zoals welzijnspartners maar als dat kan ook het MKB.
Ook is er aandacht voor een sluitend palet van (arbeidsmatige) dagbesteding naar werk. Er vindt een structureel zes wekelijks casuïstiek overleg plaats tussen uitvoerende professionals van de gemeente en zorgaanbieders. Doel hiervan is op basis van mogelijkheden per individuele casus zorgen voor snellere doorstroom van arbeidsmatige dagbesteding naar werk.

Indicatoren

Soort indicator (collegetarget, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting/ 2014

Realisatie 2015

Realisatie
2016

Eindwaarde/ 2017

Naam monitor

Overig

Uitgevoerde heronderzoeken rechtmatigheid

Mijlpaal

n.v.t.

3.000

3.000

3.000

Monitor Werk en Inkomen

Realisatie (incl. peildatum)

JR 2015: 3.056

Realisatie t/m dec: 2.969 (peildatum 1/2/2017)

Overig

Aanvragen levens-onderhoud

Mijlpaal

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Monitor Werk en Inkomen

Realisatie (incl. peildatum)

19.382 (peildatum 14/1/2016)

Realisatie t/m dec: 19.776 (peildatum 1/1/2017)

Overig

Instroom in de bijstand

Mijlpaal

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Monitor Werk en Inkomen

Realisatie (incl. peildatum)

11.028 (peildatum 14/1/2016)

Realisatie t/m dec: 10.005
(peildatum 1/1/2017)

Overig

Gemiddelde kosten bijstands-uitkering

Mijlpaal

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Monitor Werk en Inkomen

Realisatie (incl. peildatum)

14.085 (peildatum: 25/2/2016)

Realisatie t/m dec: 14.154
(peildatum 1/1/2017)

Overig

Volume bijstands-uitkeringen (gemiddeld)

Mijlpaal

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Monitor Werk en Inkomen

Realisatie (incl. peildatum)

JR 2015: 38.431 (peildatum: 4/1/2016)

Realisatie t/m dec: 39.043
(peildatum 1/1/2017)

39.450

BBV

Personen met een bijstands-uitkering: Aantal per 10.000 inwoners

100,8

101,5

CBS

BBV

Lopende re-integratie-voorzieningen: Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar

63,9

eerste half jaar 2016: 35,2

CBS

BBV

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

17,55 % (realisatie 2012)

n.v.t.

Verwey Jonker Instituut – Kinde-ren in Tel

Toelichting indicatoren
Uitgevoerde heronderzoeken rechtmatigheid

Voor de indicator ’uitgevoerde heronderzoeken rechtmatigheid’ was het streefcijfer voor 2016 om 3.000 heronderzoeken uit te voeren. Er zijn in 2016 2.969 onderzoeken uitgevoerd.

Aanvragen levensonderhoud

Het aantal aanvragen levensonderhoud in 2016 is 19.776.

Instroom in de bijstand

De instroom in 2016 is 10.005. Dit is lager dan aanvankelijk verwacht bij de begroting 2016.

Gemiddelde kosten bijstandsuitkering

De gemiddelde uitkeringskosten per huishouden worden berekend door de netto uitkeringslasten, verhoogd met de afdracht loonheffing/ziektekosten, te verminderen met de ontvangsten. De effecten van rijksmaatregelen zijn in de gemiddelde prijs verwerkt.

Volume bijstandsuitkeringen (gemiddeld)

Het gerealiseerde gemiddelde volume van de sociale uitkeringen is in 2016 uitgekomen op 39.043.

BBV-indicatoren

Alle gemeenten zijn in het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht een aantal door het Rijk voorgeschreven beleidsindicatoren in hun begroting op te nemen. Dit met oog op onder anderen het vergroten van de onderlinge vergelijkbaarheid tussen gemeenten. Alle gemeenten moeten gebruik maken van dezelfde bronnen en peildata. Deze bronnen (waarstaatjegemeente.nl) bevatten enigszins achterhaalde informatie.