Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
  • Taal
  • Integratie en volwaardig meedoen in Rotterdam
  • Bewonersinitiatieven
  • Tegenprestatie
Toelichting Prioriteiten
Taal

Vanuit het WEB-budget zijn in 2016 voor 50% van het budget trajecten ingekocht bij de ROC’s. De rest van het budget is door de regio ingezet via een aanbesteding en via lokale subsidies. Samen met de regiogemeenten is een nieuwe aanbesteding gestart voor 2017 gericht op Taal en Integratie.

Vanaf het begin van 2016 is extra inzet gepleegd om het onderwerp laaggeletterdheid breed te agenderen, bondgenoten te werven en netwerken in de stad te bevorderen. In totaal zijn met deze acties ruim 600 bedrijven en organisaties bereikt.

De gemeente Rotterdam heeft zich aangesloten bij het landelijke Taalakkoord, een initiatief van minister Asscher. De gemeente heeft zich hiermee gecommitteerd aan onder andere het scholen van laaggeletterde werknemers in de lage loonschalen.

Integratie en volwaardig meedoen in Rotterdam

Het stedelijk expertisecentrum integratie, discriminatiebestrijding en emancipatie is in 2016 onder de naam IDEM is gestart met haar activiteiten. IDEM heeft zich ontwikkeld tot een organisatie die in staat is om als spil in het integratiebeleid te functioneren. Er zijn gebiedsgerichte en stedelijke kennisplatformen ingesteld, waarbij een brede vertegenwoordiging van Rotterdamse maatschappelijke organisaties is betrokken.

Het platform Arbeidsmarktdiscriminatie is in maart 2016 formeel gestart met de ondertekening van het startdocument door de betrokken partijen. De gemeente Rotterdam is een van de deelnemende organisaties. De coördinatie van het platform is uitbesteed en ligt bij RADAR.

De informatiefolder voor nieuwe migranten is beschikbaar en is vanaf het tweede kwartaal onder deze doelgroep verspreid. Deze folder heeft als doel om mensen die zich vanuit het buitenland in Rotterdam vestigen te informeren over hoe zaken in Rotterdam zijn georganiseerd.

De doelstellingen ten aanzien van het aantal bijeenkomsten in het kader van de Integratietour zijn in 2016 gerealiseerd. Er hebben meer dan 150 gesprekken plaatsgevonden. In het laatste kwartaal is een pilot uitgevoerd op mbo- en hbo-scholen met als doel om meer diverse meningen en schurende gesprekken te krijgen. De resultaten hiervan zijn positief. De scholieren en studenten hebben via deze weg op een open en eerlijke manier onderwerpen besproken die vaak vermeden worden. Een voorbeeld is de acceptatie van seksuele diversiteit in relatie tot religie. In 2017 zal hierop worden voortgebouwd.

Voor de aanbestedingen in het kader van Volwaardig Meedoen geldt dat deze in de regel volgens planning verlopen. Uitzondering hierop is de uitvoering van activiteiten ter bevordering van LHBT-emancipatie. RotterdamV, de uitvoerende partij, is failliet en heeft de opdracht terug moeten geven. Er is besloten een geheel nieuwe opdracht te formuleren. Deze gaat in 2017 worden uitgevoerd door RADAR en The Hang-Out 010.

De Rotterdamse aanpak statushouders is in 2016 van start gegaan. Statushouders die zich in Rotterdam vestigen krijgen ondersteuning bij het vinden van huisvesting en worden vanaf dag 1 aangesproken op hun verantwoordelijkheid om de Nederlandse taal te leren en zich actief in te zetten om mee te kunnen doen in de Rotterdamse samenleving. Zo hebben sinds oktober 160 statushouders met succes het participatieverklaringstraject afgerond. Deze statushouders hebben in een serie workshops op een interactieve manier kennisgemaakt met de geldende normen In Nederland en wat het betekent om in een rechtsstaat als Nederland te leven.

Bewonersinitiatieven

Opzoomer Mee
Ook in 2016 heeft Opzoomer Mee campagne gevoerd. Het geplande resultaat van 1800-1900 acties van straatnetwerken is gerealiseerd.
De Opzoomer Mee campagne bestond uit vier rondes (om het opzoomeren aan te jagen) en drie zogenoemde Opzoomerclubs voor straten die na een campagne verder willen (conversatie, voorlezen, en lief&leed). De Opzoomercampagne werd ondersteund door een stedelijke mediacampagne. Ook zijn er twee projecten in samenwerking uitgevoerd: de buitenspeelestafette (Kansrijke wijken) en schoonmaakbende (Stadsbeheer). In een drietal buurten is nader gekeken hoe het staat met bewonersinitiatieven, de zogenoemde 'foto van…'. Het gaat om Bloemhof Zuid, Oud-Charlois en een deel van het Oude Westen. Hier zijn verbeteragenda’s uit voort gekomen die ertoe moeten leiden dat bewonersinitiatieven in de toekomst meer impact en effect hebben.

In 2016 is de (administratieve) ondersteuning van bewonersinitiatieven tot €10.000 door Opzoomer Mee voortgezet. Regelmatig vond voortgangsoverleg plaats met Opzoomer Mee en de gebiedsorganisatie. Er zijn met de gebiedsorganisatie afspraken gemaakt over controle en handhaving. Dit krijgt begin 2017 zijn beslag.

Huizen van de wijk
Alle Huizen van de Wijk (HvdW) in Zelfbeheer hebben subsidie ontvangen en vervullen de functie van Huis van de Wijk. In het najaar van 2016 is met de betreffende organisaties gestart met een aantal ontwikkelateliers. Onder begeleiding van Hogeschool InHolland werd besproken waar zij in de praktijk tegenaan lopen en wat dat betekent voor de doorontwikkeling van de HvdW.

MAEXchange Rotterdam
In 2016 heeft Rotterdam de samenwerking met Kracht in Nederland voortgezet. Dat heeft ondermeer geresulteerd in de lancering van de MAEX Rotterdam op 18 november 2016. Eind 2016 stonden er ruim 230 initiatieven geregistreerd op de MAEX Rotterdam. De MAEX Rotterdam biedt inzicht welke Rotterdamse initiatieven er zijn en wat hun maatschappelijke waarde is. In 2017 vindt doorontwikkeling plaats van de MAEX Rotterdam, onder andere door het zichtbaar maken op profielen van initiatieven wat zij aan producten en diensten kunnen leveren.
Op 18 november werden ook de eerste drie 'MAEX impulsen' uitgereikt. Rotterdam had de primeur van de MAEX impuls, een donatie via een fonds voor versterking van de organisatie van initiatieven die aan de MAEX genoteerd staan. Er zijn uiteindelijk tot 1 januari 13 impulsen van maximaal €2.500 uitgereikt. Op de website www.rotterdam.maex.nl laten de betreffende initiatieven zien waar zij de impuls aan besteden en wat het resultaat daarvan is.

Tegenprestatie

De uitvoering van de tegenprestatie is een collegetarget. In 2015 is de tegenprestatie – iets terugdoen voor de uitkering (wederkerigheid) – uitgevoerd in 22 wijken, in 2016 is de aanpak uitgerold in 30 wijken. De tegenprestatie wordt verwacht van werkzoekenden met een (zeer) grote afstand tot de arbeidsmarkt die geen re-integratievoorziening meer krijgen aangeboden. Werkzoekenden met een uitkering mogen zelf bepalen wat zij aan tegenprestatie doen (vrijwilligerswerk, mantelzorg, taaltraining, gezondheid bevorderende activiteiten of eerst werken aan persoonlijke problematiek). De doelgroep is afgelopen jaar gestegen van ca. 16.000 naar ruim 20.000 werkzoekenden. Eind 2016 waren daarvan ongeveer 10.000 werkzoekenden met een geregistreerde tegenprestatie.
Daarnaast wordt de taaleis per 1 juli 2016 uitgevoerd voor het zittende bestand. Binnen de tegenprestatiedoelgroep was van ongeveer 14.000 werkzoekenden niet bekend wat het taalniveau was. Eind 2016 zijn ongeveer 1.000 werkzoekenden toegeleid naar een taaltoets om het taalniveau vast te stellen. Bijna 95 % voldoet niet aan het vereiste taalniveau (1 F: basisonderwijsniveau) en kan een taaltraject volgen (500 in 2016) of moet zelf een taalinspanning plegen, bijvoorbeeld door het volgen van informele taalcursussen bij welzijnsorganisaties.

Indicatoren

Soort indicator (collegetarget, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting/ 2014

Realisatie 2015

Realisatie
2016

Eindwaarde/ 2017

Naam monitor

Overig

Indicator deelname straten (Opzoomer Mee)

Mijlpaal

Realisatie (incl. peildatum)

1750

1830

Toelichting indicatoren
Indicator deelname straten (Opzoomer Mee)

Het geplande resultaat van tussen de 1800 en 1900 deelnemende straten is behaald.