Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
  • Vroegsignalering van problematische schulden
  • Inkomensondersteuning is maatwerk
  • Zichtbaar maken van ondersteuning op het gebied van armoedebestrijding vanuit het maatschappelijk middenveld en (bewoners)initiatieven.
Toelichting Prioriteiten
Vroegsignalering van problematische schulden

In 2016 heeft de gemeente een nieuw convenant preventie huisuitzettingen met de woningcorporaties gesloten. Verder zijn er door de wijkteams afspraken gemaakt met woningcorporaties over het melden van huurachterstanden. Ook zijn voorbereidingen getroffen voor de pilot ‘Vindplaats schulden’ (samenbrengen van signalen van betalingsachterstand vaste lasten).

Schulddienstverlening
In 2016 is het Meerjarenbeleidsplan Schulddienstverlening 'Rotterdam 2016-2019, 'samen werken aan financiële zelfredzaamheid' vastgesteld. Het doel is financieel zelfredzame Rotterdammers. Degenen die het niet op eigen kracht kunnen krijgen een passend ondersteuningsaanbod van de gemeente.

Kredietbank
Kredietbank Rotterdam voert de ‘technische’ schulddienstverlening uit. De kredietbank heeft verschillende producten waaronder financieel beheer, schuldregeling, sociaal krediet en bewind voering. In 2016 is het product Budgetbeheer basis ontwikkeld. Dit is een nieuw product op het terrein van financieel beheer.

Inkomensondersteuning is maatwerk

De herziening bijzondere bijstand is gefaseerd geïmplementeerd. Het aanbod is overzichtelijker, duidelijker en meer passend. De herziening bijzondere bijstand is vastgelegd in de ‘Beleidsregels Bijzondere Bijstand Rotterdam’ en gepubliceerd.

Er is een nieuwe regeling voor Rotterdammers gerealiseerd voor bijstandsgerechtigden die in de armoedeval raken als zij vanuit de bijstand aan het werk gaan. Deze regeling wordt geïmplementeerd. De regeling valt niet binnen de bijzondere bijstand maar binnen de zogenaamde Opstapregeling (Participatiewet).

Maatwerkbudget
De wijkteams kunnen sinds 2015 cliënten materieel ondersteunen bij onverwachte situaties die een groot effect (kunnen) hebben op het gezin. Het hiertoe beschikbare maatwerkbudget wordt echter (nog) niet in alle wijken ten volle benut. In één van de wijken waar dit wel het geval is, wordt als pilot het budget verhoogd, waarbij tegelijkertijd de hierbij opgedane ervaringen gespiegeld worden met een wijkteam dat het budget onderbenut. Dit moet leiden tot een adequatere inzet van het maatwerkbudget in alle wijken.

Zichtbaar maken van ondersteuning op het gebied van armoedebestrijding vanuit het maatschappelijk middenveld en (bewoners)initiatieven.

Voor de uitvoering van pijler 5 van het ‘Koersdocument armoede’ (Er is meer ondersteuning dan de gemeente alleen) wordt in samenwerking met de gebieden een netwerkstructuur gestimuleerd. De eerste contacten met de gebieden zijn gelegd en er kan begin van 2017 een ronde langs alle gebieden worden gemaakt.

Indicatoren

Niet van toepassing.