Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
  • Beleidsnota Huishoudelijk Afval 2013–2018
  • Dierenwelzijn
Toelichting prioriteiten
Beleidsnota Huishoudelijk Afval 2013–2018

In de Beleidsnota Huishoudelijk Afval 2013–2018 staan de ambities van het college beschreven. In 2016 lag de nadruk op verbetering van afvalscheiding, hergebruik en recycling (van grondstoffen), tegen zo laag mogelijke kosten. Ook de komende jaren blijft de focus hierop gericht.

De communicatie-campagne ‘Dat doe je goed’ is in 2016 doorontwikkeld naar de ‘totziens-campagne’. Het accent is verschoven naar het waarom van het scheiden. Je neemt geen afscheid van je oude shampoofles, maar ziet ‘m weer terug als glijbaan. De nieuwe campagne is onder andere te zien op de bestickerde vuilniswagens, bij de interne campagne afval scheiden op kantoor, invoering van apart gft inzamelen in Hoogvliet, Prinsenland en Overschie, de Wereldhavendagen en de introductie van de schillenboer.

In de communicatie is meer aandacht voor het letterlijk zichtbaar maken van de verwerking van afvalstromen. Er is een serie gemaakt in dagblad Metro waarin de verwerking van vijf afvalstromen aan bod kwamen, de infographics zijn aangevuld met plastic en vet, en er is een filmpje over de verwerking van gft gemaakt.

De groep Rotterdammers die zich betrokken voelt bij duurzaamheid en afvalscheiding en hierover met elkaar in gesprek gaat op Facebook is verder uitgebouwd naar een community met bijna 12.000 likers.

Dierenwelzijn

In 2015 is de Nota Dierenwelzijn opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraad. In 2016 is vervolg gegeven aan het uitvoeren van de Nota Dierenwelzijn. Er is gecommuniceerd over diverse onderwerpen via de website, de Stadskrant en Twitter. Voor de tweede maal is er een kennistafel dierenwelzijn georganiseerd en de gemeente Rotterdam faciliteerde een landelijk vleermuissymposium. In november was er in samenwerking met de Dierenbescherming een succesvolle ‘chip je kat’ actie, waarbij ruim 600 katten gechipt en geregistreerd zijn. De proef Meatless Monday heeft in 2016 een vervolg gekregen: elke eerste dinsdag van de maand bieden alle bedrijfsrestaurants meer vegetarische gerechten. Het hondenbeleid is geactualiseerd en er is een start gemaakt met een plan van aanpak met betrekking tot hoogrisico honden. Wat betreft het onderwerp overlastgevende dieren is er in 2016 veel aandacht voor rattenoverlast geweest. Er is een actieplan opgesteld, dat in 2017 zal worden vastgesteld en uitgevoerd.

Indicatoren

Soort indicator (collegetarget, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting/ 2014

Realisatie 2015

Realisatie
2016

Eindwaarde/ 2017

Naam monitor

BBV

Omvang huishoudelijk restafval

Mijlpaal

n.v.t.

Bron: 3e vgr. beleidsnota huishoudelijk afval

Realisatie (incl. peildatum)

319,0
kg/inwoner

295,72 kg/inwoner

291,41
kg/inwoner

n.v.t.

Overig

MSB-melding Schoon tijdig afgehandeld

Mijlpaal

95%

95% < 3 werkdagen

n.v.t.

Realisatie (incl. peildatum)

96,6%

96,4%

n.v.t.

Toelichting indicatoren:
Omvang huishoudelijk restafval

De omvang van het huishoudelijk afval bedroeg in 2016 291,4 kg per inwoner. Dit zijn de hoeveelheden afval per inwoner die door of in opdracht van de gemeenten worden ingezameld.

MeldingenSysteemBuitenruimte

Gemeente Rotterdam hanteert een servicenorm van 95%: meldingen in het meldingensysteem zijn binnen drie werkdagen afgehandeld of in behandeling gezet. Gemeente Rotterdam heeft in 2016 aan deze norm voldaan (96,5%).
De afnemende trend van telefonisch melden zet door; steeds meer burgers melden via een smartphone (app), een tablet (app/internet) of via een vaste computer (internet).