Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
  •  Nota Rotterdam schone stad
  •  Professionalisering
  •  Onkruidbestrijding op verharding
Toelichting prioriteiten
Nota Rotterdam schone stad

In 2016 is de Nota Rotterdam Schone Stad opgesteld. De schooncijfers van 2015 en 2016 voldoen aan het in het collegeprogramma, gewenste schoonniveau van een vier gemiddeld in alle wijken. Het wijkprofiel 2016 laat zien dat een deel van de respondenten vaak overlast ervaart van rommel in de buitenruimte, vuil naast de container en hondenpoep. Daarmee is de subjectieve beleving van een schone stad afwijkend van de objectieve beleving.

Bij het opstellen van de Nota Rotterdam Schone Stad was de uitdaging niet het bereiken van een hoger gemiddeld schoonniveau, maar het beter beheersen van negatieve afwijkingen en het verhelpen van lokale verstoringen van het schoonbeeld. Het gaat daarbij om bijplaatsingen, afvaldumping, afval dat achterblijft na afloop van de markt, afval in parken en intensief gebruikte doorgangsplekken als ov-haltes, invalswegen en schoolroutes. Door het inzetten van de aanvullende maatregelen uit de Nota Rotterdam schone stad wordt er door de betrokken disciplines gezamenlijk gewerkt aan het bestendig terugdringen van deze verstoringen. Hierbij ligt de nadruk op communicatie, gedragsbeïnvloeding en handhaving.

Behalve communicatie over de maatregelen, projecten en acties, brengen we met communicatie een schoonbeweging in de stad op gang: iedereen doet mee. We zijn duidelijk naar bewoners die niet willen. Communicatie is gericht op het informeren over de aanpak, agenderen van zwerfvuil, beïnvloeden van opruimgedrag en het stimuleren van participatie, zoals het adopteren van een restafval-container. Afgelopen jaar is onder andere ingezet op: campagnes Keep it clean Day, nieuwjaarsvegen, publieksacties op parken, stranden, herfstaanpak, containercommunicatie, Wereldhavendagen, zwerfvuilactie in het Centrum, introductie van de broodbakken en de groene prullenbakken. Er wordt op een professionele manier ingezet op communicatie gericht op gedragsbeïnvloeding.

Het beschikbare budget voor de jaarschijf 2016 is volledig benut.

Professionalisering

Om het schoonniveau te kunnen behouden is het vak reinigen verder geprofessionaliseerd.
Als vervolg op deze professionalisering is in 2016 een start gemaakt met het werken met vervuilingsprofielen (assetmanagement). Dit sturingsinstrument laat zien welke straten het snelst vervuilen en waar de inzet van de reiniging nodig is.
De Bedrijfsschool is dé plek waar vakmanschap centraal staat en medewerkers gerichte opleidingen krijgen om het werk als professioneel Reiniger te leren en op peil te houden. Inmiddels is gestart met het opleiden van 20 medewerkers tot allround Reiniger.

Onkruidbestrijding op verharding

In 2016 is besloten tot wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden op verhardingen. Daardoor is het buiten de landbouw een professionele gebruiker, behoudends enkele uitzonderingen, niet toegestaan gewasbeschermingsmiddelen op een verhard oppervlak te gebruiken. Er is geëxperimenteerd met diverse methodieken zoals hete lucht, heet water, borstelen, branden en het preventief verwijderen van de voedingsbodem voor onkruid. De resultaten zijn positief. De leereffecten hiervan worden meegenomen naar de in te zetten methodieken in 2017.

Indicatoren

Soort indicator (collegetarget, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting/ 2014

Realisatie 2015

Realisatie
2016

Eindwaarde/ 2017

Naam monitor

Collegetarget

Rotterdamse buurten schoon

Mijlpaal

4,0

> 4

n.v.t.

Realisatie (incl. peildatum)

4,4

4,4

n.v.t.

Overig

MSB-melding Schoon tijdig afgehandeld

Mijlpaal

95%

95% < 3 werkdagen

n.v.t.

Realisatie (incl. peildatum)

96,6%

96,4%

n.v.t.

Toelichting indicatoren
Schoonniveau

Het gemiddelde schoonniveau is in alle gebieden van de stad in de periode van 1 september 2015 tot en met 31 augustus 2016 (periode van meting collegetarget) op het afgesproken niveau (op basis van de Rotterdamse schouwmethodiek) gebleven. Het schoonniveau bedroeg in deze periode 4,4. Dit schoonniveau is opgebouwd uit vijf componenten: zwerfvuil, papierkorven, onkruid, uitwerpselen en graffiti. Om dit niveau te behouden wordt zoveel als mogelijk gebiedsgericht gestuurd, samen met de burgers, het bedrijfsleven en de gebiedsorganisaties. Uitsluitend de component onkruid scoort gemiddeld net geen 4, maar een 3,9. Gemeente Rotterdam is gestopt met het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Hiervoor in de plaats worden uitsluitend fysieke en thermische middelen gebruikt. De Nota Rotterdam Schone Stad is opgesteld en voor een deel uitgerold.

MeldingenSysteemBuitenruimte

Gemeente Rotterdam hanteert een servicenorm van 95%: meldingen in het meldingensysteem zijn binnen drie werkdagen afgehandeld of in behandeling gezet. Gemeente Rotterdam heeft in 2016 aan deze norm voldaan (96,5%).