Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
 • Opstellen Speelvisie
 • Opstellen beheeraanpak Groen
 • Op orde houden van het bomenbestand
 • Onderzoek kwaliteit duikers
Toelichting prioriteiten:
Spelen

De speelvisie ‘Kom op naar buiten’ vastgesteld. De visie wordt in 2017 verder uitgewerkt tot een uitvoeringsplan. De eerste innovatieve plug and play speelplek is aangelegd waardoor speeltoestellen kunnen worden uitgewisseld die aansluiten bij de behoefte van kinderen.

Groen

De beheeraanpak Groen is vastgesteld. Dit heeft geleid tot aanpassing van het maaibeleid. Zo kunnen andere plantensoorten tot ontwikkeling komen, waar bijvoorbeeld bijen en vlinders op af komen.
Communicatie over geplande maatregelen, zoals dunnen van bosplantsoenen en het snoeien van beplantingen is verbeterd. Bewoners worden beter geïnformeerd, onder andere via bijeenkomsten en het gebruik van diverse (social) media. Op de website www.rotterdam.nl/groen staat waarom de gemeente een onderhoudsmaatregel moet uitvoeren, wanneer en in welk gebied dit gebeurt.

Bomen

Om het bomenbestand in stand te houden zijn diverse maatregelen uitgevoerd:

 • Voorkoming en bestrijding van boomziekten en -plagen, zoals de iepziekte, bloedingsziekte bij kastanjes en de eikenprocessierups;
 • Het snoeien van bomen;
 • Vervanging van zieke of onveilige bomen (wettelijke zorgplicht).

De bomen die zijn verwijderd en vervangen zijn via de website www.rotterdam.nl/groen gepubliceerd.
In 2016 zijn eenmalig middelen ter beschikking gesteld om herplanting voor vervanging van gerooide bomen plaats te laten vinden. De bomen zijn geïnspecteerd op levensverwachting. Vanuit deze gegevens kan nóg gerichter worden bepaald wat de onderhoudsbehoefte is als het gaat om periodieke handelingen, het bepalen van groeiplaatsverbeteringen of boomvervangingen.

BabybomenTer gelegenheid van de geboorte van nieuwe Rotterdammers zijn in 2015 78 aanvragen ontvangen voor Babybomen. In 2016 waren dat er in totaal 65. Nog niet al deze bomen zijn daadwerkelijk aangeplant; dat gebeurt deels nog in het voorjaar van 2017. In totaal zijn er dus 143 Babybomen aangevraagd. Dit als onderdeel van de verdere vergroening van de stad.

Water Sensitive Rotterdam

Onder deze noemer wordt gewerkt aan het water- en klimaatbestendig maken van de stad, samen met alle partijen die actief zijn in Rotterdam (van bewoners tot bedrijven, van overheden tot netwerkbeheerders). Dit gebeurt op zowel publiek als privaat terrein, waarbij sociale en fysieke meerwaarde wordt gecreëerd waardoor de stad mooier, levendiger en sterker wordt. Gewerkt wordt aan 40 projecten door de hele stad op wijk- en straatniveau, zoals:

 • De straaD, voor een beter leefklimaat: Robert Fruinstraat
 • Klimaatbestendig Agniesebuurt
 • Watervoorziening voor de Voedseltuin
 • Waterplan Spangen in Natuurlijk Spangen

En er lopen tien onderzoeken naar innovatieve oplossingen in het stedelijk waterbeheer.

Oppervlaktewater

In 2016 is een grootschalige inventarisatie van de staat van de beschoeiingen, de diepte van de watergangen en de technische staat van de duikers afgerond. Op basis hiervan wordt een risico gestuurd onderhoudsprogramma opgesteld.

Duikers

De grootschalige inventarisatie van de duikers is eind 2016 afgerond waarmee het te beheren areaal in beeld is. De uitkomsten van de inventarisatie worden verwerkt in een meerjarige beheeraanpak, die in de eerste helft van 2017 gereed is. De beheeraanpak bestaat uit een vervangings- en inspectieprogramma.

Boezemkades

Om aan de eisen van het waterschap te voldoen hoogt de gemeente Rotterdam de komende jaren een groot deel van de Boezemkades op. In 2016 zijn de Strekkade, Erasmussingel, Prinsemolenpad en de Bostelweg opgehoogd conform de planning van het Boezemkadeprogramma. Ook hebben de voorbereidingen plaatsgevonden voor de uitvoering van het project Bergse Linker Rottekade.

Begraafplaatsen en crematorium

De gemeente Rotterdam gaat uit van een kostendekkende exploitatie op de primaire lijkbezorging (begraven, cremeren en gedenken). De primaire lijkbezorging wordt gedekt uit de lijkbezorgingsrechten en is, met uitzondering van de begraafplaats Rozenburg, kostendekkend. Een kostendekkende exploitatie wordt gerealiseerd bij 3.000 uitvaarten. In het jaar 2016 hebben we 3.162 uitvaarten gerealiseerd.

De komst van het crematorium Laurentius in 2013 (een particulier crematorium op de katholieke begraafplaats Crooswijk), waar meer dan 700 crematies op jaarbasis plaatsvinden, en de modernisering en de groei van het aantal crematoria in de omliggende gemeenten (Maassluis en in de toekomst in Vlaardingen en het Westland), hebben een negatieve invloed op de omzet.

Indicatoren

In de Nota Onderhoud kapitaalgoederen 2015-2018 en de paragraaf kapitaalgoederen wordt een nadere toelichting op de indicatoren gegeven.