Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
 • Kwetsbare wijken, waaronder Nationaal Programma Rotterdam Zuid:
  • Particuliere eigenaren op Zuid worden gestimuleerd te investeren in duurzaam onderhoud en verbetering van hun woning. Zij krijgen hier ook begeleiding bij.
  • In deze collegeperiode zullen in de focuswijken binnen het NPRZ ruim 3.000 woningen in aanpak genomen worden met het doel de onderhoudssituatie te verbeteren.
 • Aanpak huisjesmelkers
 • Hennepaanpak.
 • Monumenten:
  • Voortzetting van het structureel aanwijzen van gemeentelijke monumenten, in samenspraak met de op dit gebied relevante externe organisaties.
 • Funderingsproblematiek en achterstallig onderhoud.
Toelichting
Kwetsbare wijken, waaronder Nationaal Programma Rotterdam Zuid

In deze collegeperiode zullen in de focuswijken binnen het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) ruim 3.000 woningen in aanpak genomen worden met het doel de onderhoudssituatie te verbeteren. Deze aanpak wordt vormgegeven door het uitvoeringsprogramma Steigers op Zuid. In 2016 is voor ruim 2000 van de woningen de aanpak daadwerkelijk gestart. Voor de overige woningen volgt de start van deze aanpak in 2017.

De aanpak Steigers op Zuid is de derde vorm van programmatische aanpak van particuliere woningvoorraad in de kwetsbare wijken van Rotterdam Zuid. In 2006 was begonnen met het programma Bestaande Voorraad, waarbij het achterstallig onderhoud van ruim 6.000 woningen is weggewerkt. Dit is in 2016 vrijwel geheel afgerond. In 2010 was het programma Particuliere Voorraad gestart, dat zich richtte op het verbeteren van het onderhoud van in totaal 3.222 woningen. In 2016 is ook voor dit programma een belangrijke stap gezet in de afronding. Voor de overige woningen volgt de start van deze aanpak in 2017.

Aanpak huisjesmelkers

Vijfentwintig eigenaren met een gezamenlijk bezit van circa 900 eenheden zijn in de aanpak opgenomen. Deels betreft dit eigenaren die bezit van de aangepakte huisjesmelkers hebben overgenomen. Hiervan hebben er twintig een waarschuwing voor eventuele bestuurlijke boete en beheerovername ontvangen. Bij tien van deze eigenaren heeft dit in 2016 geleid tot de eerste strike: besluit met waarschuwing. Drie eigenaren hebben ook strike 2 - een besluit met bestuurlijke boete - ontvangen. Eén eigenaar heeft bezwaar tegen de boete aangetekend, dit is ongegrond verklaard in beroep bij de rechtbank.
Zeventien eigenaren hebben inmiddels hun bezit opgeknapt of hebben afspraken gemaakt over het opknappen.
Strike 3 - de beheerovername - is nog niet toegepast omdat aan de opgelegde last voor herstel was voldaan, dan wel het bezit is verkocht.

Hennepaanpak

De aanpak van hennepkwekerijen is repressief en preventief. Diverse middelen zijn in 2016 ingezet. We komen 24/7 in actie op meldingen van ontdekking en verdenking hennepteelt in panden. In 2016 betreft het 1300 meldingen waarvan 350 ontmantelingen. De aantallen zijn in lijn met 2015. We ontmantelen bestuursrechtelijk op dezelfde dag dat een kwekerij is geconstateerd, het verhalen van kosten op de overtreder, het opleggen van bestuurlijke boetes voor het onttrekken van woonruimte en het sluiten van bedrijfspanden en in geval van recidive woningen. Er is een hennepconvenant met ketenpartners afgesloten waardoor we beter informatie kunnen uitwisselen en daardoor overtreders effectiever worden aangepakt. In RIEC verband, bij aanpak Hartcore op Zuid, spreken we eigenaren en verhuurmakelaars aan wat leidt tot verbeterd gedrag, weren van foute huurders en bouwen van barrières tegen malafide gedrag.

Monumenten

In 2016 is gewerkt aan de Rotterdamse Erfgoedagenda 2017-2020 die op 20 december 2016 is vastgesteld. Deze beleidsnotitie zet de koers uit en schetst de concrete activiteiten rond het gebouwde cultuurhistorisch erfgoed van Rotterdam tot 2020. Naast de vergunningverlening betreft dit projecten die direct verbonden zijn met de bescherming en instandhouding van erfgoed.
In 2016 is het zogenaamde ‘Top 20 project’ verder vormgegeven waarbij nauw wordt samengewerkt met de voor Rotterdam belangrijke externe erfgoedpartijen. In het kader van dit project worden er jaarlijks twintig objecten voorgedragen als gemeentelijk monument. Op 20 december 2016 is de eerste selectie nieuwe gemeentelijke monumenten aangewezen.

Funderingsproblematiek en achterstallig onderhoud

In samenwerking met bewoners, woningcorporaties, gebiedscommissies en andere stakeholders is in 2016 gewerkt aan diverse initiatieven met betrekking tot het uitvoeren van wijkgericht en bloksgewijs funderingsonderzoek. Gelet op het toenemend aantal subsidieaanvragen in 2016 blijkt deze aanpak tot dusver succesvol. In 2016 is er voor € 220.000,- aan subsidie verstrekt waarmee bij circa 500 woningen funderingsonderzoek is uitgevoerd.

Tevens is in 2016 aanvullend beleid geformuleerd waarmee niet-willers gedwongen kunnen worden om funderingsonderzoek uit te voeren indien de gemeente dit uit het oogpunt van veiligheid noodzakelijk acht. Mede met inzet van dit nieuwe instrument is eind 2016 een nieuw project gestart dat inzet op het proactief aanpakken van woonblokken waarin de snelst zakkende panden in Rotterdam zich bevinden. Deze aanpak omvat in eerste aanleg circa 500 woningen verdeeld over 20 woonblokken.

In samenwerking met het ministerie van BZK, andere gemeenten en financiers is de besluitvorming omtrent de oprichting van het landelijke Fonds Duurzaam Funderingsherstel afgerond. Naar verwachting is het fonds per 1 maart 2017 operationeel. Met de inzet van dit fonds kunnen financiële barrières worden weggenomen van woningeigenaren die problemen ondervinden bij het financieren van kostbaar funderingsherstel. Hiermee kan de aanpak van funderingsproblematiek in Rotterdam zich ook gaan richten op bloksgewijs funderingsherstel.

Indicatoren

Niet van toepassing.