Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
  • Verbetering van de luchtkwaliteit
  • Ondersteuning van duurzame initiatieven van Rotterdammers
  • Vergroening
  • Droge voeten en veerkracht
  • Energiebesparing
  • Duurzame energieopwekking
  • Sterke en innovatieve economie
  • Goede voorbeeld (als gemeente)
Toelichting Prioriteiten

Hieronder volgt een beknopte toelichting op de prioriteiten. Voor een uitgebreide toelichting op de resultaten van het Programma Duurzaam kan de Duurzaamheidsmonitor 2016 worden geraadpleegd.

Verbetering van de luchtkwaliteit

Om de luchtkwaliteit te verbeteren, minder vervuilende voertuigen in de binnenstad te hebben en gebruik van fiets en ov te stimuleren is op 1 mei een milieuzone ingevoerd. De sloop- en stimuleringsregeling is in stand gehouden. Op 1 september is aan ENGIE de opdracht gegund voor het plaatsen, beheren, en exploiteren van maximaal 4.000 nieuwe laadpunten, waarvan 1.800 in Rotterdam. Het is voor het eerst dat in Rotterdam op deze grote schaal een aanbesteding voor laadinfrastructuur in de markt is gezet.

Ondersteuning van duurzame initiatieven van Rotterdammers

Duurzame initiatieven van Rotterdammers zijn ondersteund door vanuit Citylab 010 verstrekte subsidies, zoals bijvoorbeeld het biobased/circulair lab in BlueCity, Zero Emission Transport Rotterdam, en de ’s Gravendijk-wasstraat.

Vergroening

Voor meer en diverser bruikbaar groen in (en om) de stad is de uitvoering gestart van de natuur- en recreatieplannen voor Vlinderstrik, Schiezone, Schieveen en Oranjebonnen. Het project Getijdenpark De Esch is gestart. Daarnaast is een groot aantal vergroeningsprojecten uitgevoerd: Bingenstraat/Louwerslootstraat, Bloklandstraat en Kop van Noord fase 1 (Oude Noorden), Burgemeester Meineszplein, Jaap Valkhoffplein, Claes de Vrieselaan en Hooidrift (Nieuwe Westen/Middelland), Siloplein en Polslandstraat (Tarwewijk), Polderplein, Drents plantsoen, Stichtseplein en Vredesplein (Hillesluis), Lange Hilleweg, Putselaan en Heinlantstraat (Bloemhof).

Droge voeten en veerkracht

In mei is de Resilience Strategie gelanceerd. Deze richt zich op waterveiligheid en op de veerkracht van de stad. Het waterplein Frederiksplein is opgeleverd en geopend. Met de Erasmus Universiteit Rotterdam EUR is op 5 december een convenant getekend voor de aanleg van 10.000 m2 groen dak.

Energiebesparing

Door uitvoering van het programma Versnelling010 is bij huur- en koopwoningen het energieverbruik aangepakt door 1.478 woningen te verduurzamen, waardoor het totaal nu op 7.033 staat. Met woningcorporaties zijn prestatieafspraken gemaakt voor het verduurzamen van minimaal 5.833 woningen. Particuliere woningeigenaren zijn actief gestimuleerd om hun woningen te verduurzamen. Er zijn twee Europese subsidies aangevraagd en toegekend waarmee VvE’s 4 jaar gestimuleerd worden te verduurzamen (€ 3 mln. Subsidie) en waarmee geïntensiveerd kan worden bij het verbeteren van wijkaanpakken.

Duurzame energieopwekking

Als bijdrage aan de Energie Dialoog is door meerdere partijen een brief aan de minister ondertekend, met als doel om het aantal aansluitingen op industriële warmte van het stadsverwarmingsnet uit te breiden. Er is een start gemaakt met het maken van het Rotterdam Energie Infrastructuurplan en onderdelen hiervan (project Reyerdijk en de warmtekansenkaarten).

Om te zorgen dat er meer gebruik kan worden gemaakt van de zon als energiebron is een contract ondertekend voor het plaatsen van 3.235 zonnepanelen op 6 daken. Voor Hart van Zuid wordt met de Europese Smart Cities Call subsidie 12.000 m2 duurzame energieproductie gerealiseerd. Collectief deelnemen voor burgers van Rotterdam aan zonne-energieprojecten kan nu met het Zonnepark A20, Zonnedak Frigrocare Waalhaven (Rotterdams grootste zonnedak), en SOFTS. De uitvoeringsstrategie Zonne-energie010 is vastgesteld. Ook zijn voorlichtingscampagnes gevoerd: Zonneweek in de woonwijzerwinkel, Zonnetram RET, Zon-info en scans bij de Opendakendagen.

Om de afspraken van Rotterdam als wind-gebied met directe winst voor Rotterdammers na te komen is de voorbereiding gestart voor de tender Windenergie Maasvlakte. Om nieuwe windlocaties in Rotterdam te vinden is gewerkt aan herijking van de Visie Ruimte en Mobiliteit. De Leidraad windenergie (2016-2020) is vastgesteld.

Sterke en innovatieve economie

De Adaptation Futures Conferentie 2016 heeft plaatsgevonden, met meer dan 1.500 deelnemers. Tijdens het Stadsmakerscongres is op 11 november de Resilience Strategie gelanceerd.
Voor de aanleg van grootschalige infrastructuur voor koppeling van industriële restwarmte, -stoom, en CO2 is een samenwerkingsovereenkomst 'Warmtelevering Regio' Leiden met PZH, Nuon, WBR, Heineken en de gemeenten Leiden en Rotterdam ondertekend. De projectvoorbereiding voor een warmteleiding van de Rotterdamse Haven naar Leiden via Heineken is gestart.
De City Deal Circulaire Stad is ondertekend. Voor 'Van Afval naar Grondstof' zijn er in 2016 18.000 gft-aansluitingen gerealiseerd. Dat is goed voor 3,5 miljoen kilo gft. In de papiercontainers op Zuid zijn vulgraadmeters geplaatst. In plasticcontainers in Hoek van Holland zijn perssystemen aangebracht.
Voor groene chemie, biobrandstoffen en biomassa als energiebron zijn biobased hotspots gestimuleerd, waaronder Bluecity, SUGU en PlantOne.
Om het gebruik van LNG en waterstof bij transport en logistiek te stimuleren is de concept Brandstoffenvisie opgesteld. Een project voor warmteuitwisseling havenbedrijven (Deltalinqs, PZH, Min EZ, gemeente Rotterdam) is gestart. De herijking van RCI is in gang gezet.

Goede voorbeeld (als gemeente)

Voor 16 gemeentelijke panden is een SDE-subsidie verkregen, waardoor in 2017 ruim 12.000 zonnepanelen kunnen worden gerealiseerd. Er zijn afspraken gemaakt in de Meerjarige onderhoudsplannen voor gemeentelijk vastgoed voor de uitrol en financiering van maatregelen bij 40 gebouwen. De vastgoedpanden in Prins Alexander zijn voorzien van slimme meters. Er is een contract ondertekend voor het plaatsen van 3.235 zonnepanelen op 6 daken.
Rotterdam heeft zich landelijk zichtbaar gemaakt met 2 best practices voor duurzaam inkopen. Rotterdam is toegetreden tot de Sustainable Tropical Timber Coalition (STTC), die de inkoop van gecertificeerd duurzaam tropisch hardhout stimuleert. Rotterdam heeft het gastheerschap verzorgd voor het eerste landelijke rondetafelgesprek over de toekomst van Duurzaam Inkopen, georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, om een bestuurlijk akkoord (Manifest 2.0) voor te bereiden. Duurzaam inkopen heeft voor het eerst een belangrijke rol verkregen in belangrijke inkoopdossiers, zoals de aanbesteding van betonnen bestratingsmaterialen, energie- en doelgroepenvervoer en relatiegeschenken/bloemen.

Indicatoren

Kernindicatoren programma Duurzaam

Targets 2018

Huidige situatie

1. Verbetering energieprestatie woningen in aantal ’labelstappen’

10.000 woningen energiezuiniger met ten minste 2 ‘labelstappen’ leidend tot ‘groen’ energielabel (A,B, C).

6.962 (dec 2016)*

2. Aantal megawatts opgesteld vermogen windenergie

300 MW in 2020 in haven + 48 MW in de stad

Ca. 206 MW (december 2016)

3. Aantal daken met zonnepanelen

10.000 daken met zonnepanelen, waarvan
- 4.500 bij huishoudens,
- 1.500 via corporaties en
- 4.000 woningequivalenten via maatschappelijk vastgoed

3.781 (december 2015)*

4. Omvang duurzame investeringen

€ 400 mln aan duurzame investeringen gerealiseerd

144 mln *

* De definitieve stand 2016 zal worden opgenomen in de Duurzaamheidmonitor 2016. Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening zijn de volledige gegevens 2016 nog niet beschikbaar.

Toelichting Prioriteiten

Jaarlijks stelt de gemeente een Rotterdamse Duurzaamheidsmonitor op om vast te stellen in hoeverre de realisatie van de doelen aansluit bij de ambities. De monitor bevat een set prestatie- en effectindicatoren, verdeeld naar de thema’s van het programma. De bovenstaande tabel bevat een selectie van deze indicatoren. Hoewel in het huidige collegeprogramma voor duurzame investeringen geen target is geformuleerd, is het streven net als in de vorige periode om in totaal, gemeente, industrie en derden, in Rotterdam en regio in totaal € 400 mln aan investeringen met betrekking tot het verduurzamen van stad en industrie te realiseren. Hiervan is de verwachting dat het grootste aandeel van deze investeringen in jaar 2017 en 2018 zullen plaatsvinden.