Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
  • Milieuzone
  • Vergunningverlening, toezicht en handhaving
  • Bodemsanering
Toelichting
Milieuzone

De belangrijkste maatregelen uit de Koersnota zijn de uitbreiding van de milieuzone en de sloop- en stimuleringsregeling. Met ingang van 1 januari 2016 is de bestaande milieuzone voor vrachtverkeer uitgebreid in omvang en is deze ook ingesteld voor een bepaalde categorie bestel- en personenverkeer. Om de verschoning van het wagenpark van de Rotterdammers te stimuleren was de sloop- en premieregeling ook in 2016 nog van kracht. Beide maatregelen zijn onderdeel van een samenhangend pakket aan maatregelen dat is vastgelegd in de Koersnota Schone Lucht.

Daarnaast heeft Rotterdam ingezet op de verschoning van de scheepvaart, onder meer door levering van LNG aan de zeecruiseschepen van AIDA en door het samen het Havenbedrijf Rotterdam leveren van een bijdrage bij het bewerkstelligen van een 'verbod op ontgassen door de binnenvaart' in de provinciale milieuverordening.

De luchtkwaliteit is de afgelopen periode verbeterd, maar met oog op de gezondheid is een vervolg-aanpak noodzakelijk. Samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt gewerkt aan een nieuw Aktieplan Luchtkwaliteit.

Vergunningverlening, toezicht en handhaving

De uitvoering en voortgang van het bestuurlijk vastgestelde Verbeterprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) is nauwlettend bewaakt. Net als in andere jaren is ook in 2016 een Rotterdams Werkplan voor de DCMR vastgesteld, waarin is opgenomen welke zaken voor de gemeente prioriteit hebben. Naast adequate uitvoering van de VTH-taken ligt de prioriteit in het DCMR Werkplan bij de voorbereiding op en de implementatie van de Omgevingswet en staan op beleidsgebied in ieder geval de voorbereiding van een nieuw Aktieplan Geluid, een aanpassing van het Externe Veiligheid-beleid en een herziening van de aanpak van de bodemsaneringsopgave op de agenda.

Bodemsanering

Na de bodemsanering in het Mallegatpark is bij de herinrichting een meerwaarde gecreëerd op verschillende aspecten (waaronder buitenruimte/groen en klimaatadaptatie/resillience). Daarnaast is gestart met de voorbereidingen van de sanering van de voormalige gasfabriek Keilhaven. Eind 2016 is (tijdens de rioolvernieuwing in de Van Vollenhovenstraat) een deel van de bodemverontreiniging van de gasfabriek Zalmhaven verwijderd.

Het onderzoek naar de diffuus met lood verontreinigde locaties loopt. Op dit moment kan nog niet worden aangegeven welke locaties aangepakt moeten worden en welke kosten hiermee zijn gemoeid. Vooralsnog is de inschatting dat het beschikbare budget ontoereikend is voor de aanpak van de humane spoedlocaties. Rotterdam heeft een aanpak ontwikkeld voor de prioritering van de diffuse loodverontreiniging.

In het havengebied zijn grootschalige bodemverontreinigingen aanwezig door de diverse bedrijfsactiviteiten. Aangezien de verontreinigingen in elkaar overlopen is aanpak per verontreiniging niet kosteneffectief en technisch bovendien lastig uitvoerbaar. Samen met het Havenbedrijf Rotterdam wordt een gebiedsgerichte aanpak ontwikkeld.

Indicatoren

Soort indicator (collegetarget, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting/ 2014

Realisatie 2015

Realisatie
2016

Eindwaarde/ 2018

Naam monitor

Overig

De concentratie elementair koolstof (EC) als gevolg van de verkeersbijdrage (gemiddeld 0,75 μg/m3) versneld te doen afnemen met 40% in deze collegeperiode (t.o.v. 2014)

Mijlpaal

40% minder roetuitstoot door verkeer per 1/10/2018

Koersnota Schone Lucht

Realisatie

Mutatie t.o.v. nul-meting

Q3 2014

0,75 μg/m3 van de concentratie roet als gevolg van verkeer

0,0%

Q4 2016

0,60 μg/m3 van de concentratie roet als gevolg van verkeer

20,0% reductie van de roetuitstoot gerealiseerd

Overig

Het gemeentelijke wagenpark is in 2018 25% ’schoner’

Mijlpaal

25% per 1/10/2018

Koersnota Schone Lucht

Realisatie

Mutatie t.o.v. nul-meting

0,0%

9,7%

Toelichting indicatoren
Elementair koolstof

De doelstelling is dat in 2018 sprake is van 40% minder uitstoot van elementair koolstof door lokaal verkeer ten opzichte van 2014. Met het Rotterdamse maatregelenpakket is in 2016 reeds een reductie van elementair koolstof gerealiseerd van circa 20%. Daarmee ligt Rotterdam goed op koers om de doelstelling voor 2018 op tijd te realiseren.

Het maatregelenpakket bestaat onder andere uit:

  • Uitbreiding van de bestaande milieuzone voor het vrachtverkeer (naar voertuigcategorie en geografisch), die in januari heeft plaatsgevonden;
  • De sloopregeling, in het kader waarvan in december 2016 de vijfduizendste auto is gesloopt;
  • Uitrol van infrastructuur voor elektrische voertuigen.
Gemeentelijk wagenpark

Voor wat betreft het gemeentelijk wagenpark zijn tot eind 2016 52 voertuigen vervangen door volledig elektrische voertuigen en zijn 44 scooters vervangen door een volledig elektrisch model. Op eigen terrein zijn 156 laadpunten aangebracht.
Procentueel gezien bedroeg de verschoning van het gemeentelijk wagenpark in 2016 9,7% ten opzichte van 2014. Daarmee zet de verschoning door, maar ligt deze nog niet op koers voor doelwaarde van 25% eind 2018. De verklaring daarvoor is dat er in 2016 maar weinig voertuigen vervangen zijn door elektrische voertuigen. De bulk aan personen- en bestelwagens wordt pas in 2017, 2018 en 2019 vervangen. Daarbij zijn er voor het elektrisch rijden binnen de gemeente nog een aantal praktische belemmeringen, waardoor invoering van dergelijke voertuigen trager verloopt dan werd verwacht. Wel wordt er in plaats van diesel GTL getankt. Motoren op GTL stoten duidelijk minder uit dan die op diesel; deze voertuigen rijden inmiddels dus al wel schoner.