Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
Colllegetargets
  • Langer verblijf van bezoekers in de binnenstad
  • Transformatie van 120.000m2 kantoren
Overige prioriteiten
  • Stadshavens: ontwikkeling van innovatieve woon- en werkgebieden in de Merwe-Vierhavens; Rijn- en Maashaven, Waal- en Eemhaven en RDM/Heijplaat
  • Zuid: inzet op Hart van Zuid, Nationaal Programma Rotterdam Zuid, de sportcampus en stadionpark
Toelichting prioriteiten
Collegetargets
Langer verblijf van bezoekers in de binnenstad

De binnenstad als City Lounge is dé plek voor ontmoeting, verblijf, vermaak en wonen. Daarom maakt de gemeente samen met haar partners de binnenstad nog gezelliger en levendiger. De opzet is dat mensen er langer willen verblijven, ook na het winkelen of werken, omdat het er aangenaam en groen is, en omdat er activiteiten zijn op straat en op het water. De doelstelling is om bezoekers aan het eind van deze collegeperiode 10% langer te laten verblijven in de binnenstad.

Transformatie van 120.000 m2 kantorenDe gemeente bevordert de transformatie en onttrekking van minstens 120.000 m2 bruto vloeroppervlak aan kantoren. Dit gebeurt in het kader van de Aanpak Kantorenleegstand, waarbij de gemeente initiatieven vanuit de markt faciliteert. Het gaat in 95% van de gevallen om commerciële partijen die vanuit de particuliere voorraad panden willen transformeren. Doel hiervan is het overaanbod bij kantoren en detailhandel te verminderen.

Overige prioriteiten:
Binnenstad

In de binnenstad zien we een toenemend aantal nieuwe initiatieven en voortgang op de ontwikkelingen:

  • In september is de gemeenteraad akkoord gegaan met de plannen voor de herinrichting van de Coolsingel en de bouw van het depot voor het museum Booijmans van Beuningen.
  • De vaststelling van het bestemmingsplan voor het project Zalmhaven. Daarmee is de realisatie van deze woontoren een flinke stap dichterbij gekomen.
  • Het Maritiem District staat aan de vooravond van de start van een groot aantal bouwplannen. In 2016 is daar veel voorwerk voor verricht. De plannen Bright, Wijnhaven 69 en Uptown zijn inmiddels vergund. Bouwplannen aan de Boompjes en Glashaven zijn in een vergevorderd stadium.
  • De herinrichting van de Binnenrotte is bijna gereed en de vergroening van het Grote Kerkplein is gestart.
  • De gebiedsvisie van het Rotterdam Central District is in gezamenlijkheid met de vereniging RCD geactualiseerd en besproken in de commissie BWB. Daarmee kan nu de volgende stap worden gezet naar herontwikkeling van het Schiekadeblok en planvorming voor de uit te geven bouwlocaties aan het Delftseplein en de Conradstraat.
NPRZ

In 2016 heeft de raad een tweede tranche van € 10 miljoen toegekend voor de grondige aanpak particuliere voorraad NPRZ. Hiermee wordt verder inhoud gegeven aan de intentie van het college, vastgelegd in het in juni ondertekende convenant met de corporaties voor de grondige aanpak NPRZ. De eerste samenwerkingsovereenkomst voor de Mijnkintbuurt is in november ondertekend en voorbereidingen worden getroffen om voortvarend verder te werken aan de aanpak op Zuid.

Stadionpark

In 2016 heeft Feyenoord gewerkt aan een haalbaarheidsstudie voor de ontwikkeling van een nieuw stadion aan de Maas, als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Feyenoord City. Deze haalbaarheidsstudie ligt sinds november ter bespreking met de gemeenteraad voor. In april is de samenwerkingsovereenkomst met Feyenoord voor een nieuwe accommodatie van de sportclub en de jeugdopleiding getekend. Tegelijkertijd is een intentieovereenkomst voor de nieuwe trainingsaccommodatie voor de profvoetballers getekend. In september is de eerste paal geslagen voor het clubverzamelgebouw op de Sportcampus waarin FC IJsselmonde, Overmaas (beide voetbalverenigingen), en Hockeyclub Feijenoord gehuisvest worden. Voor de Sportcampus en Park de Twee Heuvels is het geactualiseerde Masterplan en bijbehorende grondexploitatie in de gemeenteraad van 15 december vastgesteld.

Stadshavens

Samen met marktpartijen en het Havenbedrijf Rotterdam is in 2016 verder gewerkt aan de innovatieve woon- en werkgebieden die de gemeente de komende decennia in het stadshavengebied wil realiseren. Het doel is de economische structuur van de stad en de haven te versterken.

Rotterdam profileerde zich in 2015 als innovatieve Maakstad met de komst van CIC en Venture Café, en de innovatieve bedrijvigheid in het Merwe-Vierhavengebied en op de RDM. Havenbedrijf en gemeente hebben in 2016 een grote stap gemaakt in de uitwerking van het concept Rotterdam Innovation District (RID). Verwachting is dat in 2017 de uitkomsten in procedure worden gebracht.

Binnen de Rijnhaven is ruimte voor tijdelijke initiatieven. In 2016 is het dobberend bos hier gerealiseerd. In de Maashaven is gewerkt aan de ontwikkeling van Speelstad en is het Balkon aan de Maas afgerond. Er is een ontwikkelkader opgesteld waarin ruimte blijft voor binnenvaart en een perspectief wordt geschetst voor de Maashaven. Dit wordt begin 2017 in procedure gebracht.

Op RDM/Heijplaat is de herontwikkeling van de grofsmederij in volle gang. Daarmee nadert de herontwikkeling van het RDM-terrein zijn voltooiing. Het Innovation Dock is inmiddels goeddeels gevuld.

Op Heijplaat is een ontwikkelaar geselecteerd en zijn de voorbereidingen van de bouw van het Nieuwe Dorp in volle gang. Begin 2017 wordt de eerste paal geslagen. Een integraal voorzieningenplan is nagenoeg gereed.

Het bestemmingsplan Waal-Eemhaven vordert en is in procedure gebracht.

Hart van Zuid

Op 29 april 2016 hebben de marktpartijen die betrokken zijn bij de herontwikkeling van Hart van Zuid een akkoord gesloten met de gemeente. Daarbij is de ontwikkelkracht bij de marktpartijen versterkt door het aantal contractpartijen uit te breiden. De voorbereidingsfase is nu afgerond en de uitvoering is van start gegaan. De rol van de gemeente verandert daarbij van initiërend naar stimulerend en controlerend. De aftrap van het nieuwe Hart van Zuid heeft 1 mei plaatsgevonden en de eerste mijlpaal wordt de oplevering van het nieuwe zwembad

Indicatoren

Soort indicator (collegetarget, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting/ 2014

Realisatie 2015

Realisatie
2016

Eindwaarde/ 2017

Naam monitor

Collegetarget

Langer verblijf van bezoekers in de binnenstad

Mijlpaal

2016, begin 4e kwartaal: minimaal 5% toename verblijfstijd

2017, begin 4e kwartaal: minimaal 10% toename verblijfstijd

Realisatie (incl. peildatum)

Zie 2015

Nulmeting: 4 uur en 9 minuten (begin 4e kwartaal 2015)

begin 4e kwartaal: 11% toename verblijfstijd

Collegetarget

Transformatie van 120.000 m2 kantoren

Mijlpaal

30.000 m2

1 januari 2015

60.000 m2

1 januari 2016

90.000

1 januari 2017

tenminste 120.000 m2 bvo per 1 november 2017

Realisatie (incl. peildatum)

56.308 m2

81.830 m2

114.916 m2

Toelichting

Langer verblijf van bezoekers in de binnenstad
Nergens is de opleving van de bouw zo voelbaar als in de binnenstad. Overal zijn lopende initiatieven weer met hernieuwd elan opgepakt en het aantal nieuwe initiatieven neemt hand over hand toe. De spin-off van de Markthal, het Centraal Station en andere markante gebouwen die in 2015 heeft geleid tot een enorme sprong voorwaarts in de (inter)nationale waardering voor Rotterdam. De verblijfsduur in de binnenstad is in 2016 met 11% gestegen.

Transformatie van 120.000 m2 kantorenIn de periode van 1 januari 2014 tot 1 november 2017 wordt tenminste 120.000 m2 bruto vloeroppervlak uit de voorraad kantoren in Rotterdam getransformeerd en/of onttrokken. Per 1 januari 2014 wordt gestart met ‘0’ (nul) en vanaf dat moment wordt geteld. Op 1 januari 2017 is 114.916 m2 gerealiseerd. Dit resultaat is ruim boven het doel van 90.000 m2 zoals in de planning was opgenomen. Overigens hebben gemeente en marktpartijen in een convenant medio 2016 een nieuwe, hogere ambitie vastgesteld van 350.000 m2 tot en met 2020. Deze hogere ambitie houdt verband met enerzijds de noodzaak om de hoge kantorenleegstand aan te pakken en anderzijds de mogelijkheden die grote vraag naar woningen biedt voor transformatie.