Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
  • Inzet op versnelling van een aantal woningbouwlocaties om in te spelen op de aantrekkende vraag naar woningen in een aantal gebieden.  
  • Vergroting van het aandeel grondgebonden woningen (eengezinswoningen), bijvoorbeeld door het omzetten van appartementen naar woningen met tuin.
  • Overmaat planaanbod beperken in gebieden met een overmaat.
  • Vergroten van het aanbod kleine appartementen voor studenten en starters.
  • Kantoren: reductie van nieuwbouw en transformatie van incourant vastgoed.
  • Woonkavels: stimuleren van individueel en collectief particulier opdrachtgeverschap.
  • Bedrijfskavels: stimuleren van de afzet.
Toelichting
Inzet op versnelling van een aantal woningbouwlocaties om in te spelen op de aantrekkende vraag naar woningen in een aantal gebieden

In 2016 is een start gemaakt om de ontwikkeling van een aantal woningbouwlocaties te versnellen. Dit om in te spelen op de aantrekkende vraag naar woningen in een aantal gebieden.

Vergroting van het aandeel grondgebonden woningen (eengezinswoningen), bijvoorbeeld door het omzetten van appartementen naar woningen met tuin

In het afgelopen jaar is het programma van diverse projecten gewijzigd, om vergroting van het aandeel grondgebonden woningen (eengezinswoningen) te bewerkstelligen. Dit kan bijvoorbeeld door het omzetten van appartementen naar woningen met tuin.

Overmaat planaanbod beperken in gebieden met een overmaat

In een aantal gebieden is sprake van een overmaat in het planaanbod (meer aanbod dan vraag). Door
projecten uit te faseren wordt geprobeerd dit te beperken.

Vergroten van het aanbod kleine appartementen voor studenten en starters

In 2016 is de vraag naar kleine appartementen voor studenten en starters gegroeid. Deze trend is gesignaleerd en is meegenomen in de planvorming van diverse projecten.

Kantoren: reductie van nieuwbouw en transformatie van incourant vastgoed

Rotterdam heeft in het centrum twee locaties aangewezen waar nog nieuwe kantoren toegevoegd kunnen worden. Op andere plekken wordt ingezet op reductie van nieuwbouw en transformatie van incourant vastgoed.

Woonkavels: stimuleren van individueel en collectief particulier opdrachtgeverschap

De gemeente vindt particulier opdrachtgeverschap belangrijk, dit wordt met de campagne 'Pak je Ruimte' sterk gepromoot.

Bedrijfskavels

Er is een ‘bedrijfsmakelaar’ aangesteld die als voorportaal tussen potentiële klanten en de projectteams gaat opereren. De bedrijfsmakelaar gaat uniformiteit aanbrengen in de wijze waarop de beschikbare kavels aangeboden worden en de beschikbare informatie (welke kavel is waar beschikbaar, wat zijn richtprijzen, welke functies zijn er mogelijk) beter ontsluiten. Door het centraliseren van deze kennis kan de bedrijfsmakelaar potentiële klanten adequaat adviseren over vestigingsmogelijkheden. De verwachting is dat de afzet van bedrijfskavels op deze wijze kan groeien.

Stimuleren van de afzet

Als gevolg van de aantrekkende economie is de vraag naar nieuwbouwwoningen toegenomen. De gemeente probeert deze ontwikkeling zoveel mogelijk te stimuleren en te faciliteren. Onder regie van een bouwcoördinator worden alle te doorlopen procedures gemonitord en wordt aangestuurd op het spoedig laten starten van bouwprojecten. Het doel is om voldoende huisvestingsmogelijkheden aan te bieden voor de gewenste doelgroepen.

Indicatoren

Met het Meerjaren Perspectief Rotterdamse Grondexploitaties & Vastgoed (MGV) en de Projectenmonitor Grondexploitaties wordt er gestuurd op de grondexploitaties. In deze producten worden indicatoren als de netto contante waarde van de grondexploitaties, het weerstandsvermogen, het verdienvermogen, het aantal te starten woningen en de vierkante meters verkochte gronden voor kantoren en bedrijven berekend en geanalyseerd. Op basis van deze uitkomsten wordt besloten welke wijzigingen nodig zijn in de grondexploitatieportefeuille

Toelichting

In het MGV is ingegaan op de trends en marktontwikkelingen bij woningbouw, werklocaties en maatschappelijke voorzieningen en de mogelijke risico’s voor onze grondexploitatieportefeuille inclusief de benodigde weerstandscapaciteit. Uitgangspunt in het MGV is dat de economische groei langzaam verbetert, maar op de lange termijn niet meer het niveau van de afgelopen decennia bereikt. De vraag naar nieuwbouw van kantoren, winkels en maatschappelijk vastgoed groeit niet meer. Alleen de vraag naar woningbouw stijgt, mede als gevolg van het groeiend aantal inwoners in Rotterdam. Omdat Rotterdam veel aanbod heeft van bestaand incourant vastgoed, is hergebruik en transformatie een van de antwoorden op de toenemende vraag naar wonen in de stad. Zo wordt tevens leegstand tegengaan. Door de aantrekkende economie en de toenemende vraag naar woningbouw is het risicoprofiel van de grondexploitatieportefeuille verbeterd.
De projectenmonitor grondexploitaties wordt bij de jaarrekening en de begroting opgesteld. In de Projectenmonitor wordt verantwoording afgelegd over alle grondexploitaties in uitvoering, ongeacht de looptijd of financiële omvang van de grondexploitaties