Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
  • Sturen op het tegengaan en beperken van leegstand in de portefeuille;
  • Effectueren van de vernieuwde verkoopstrategie door versnelling van de verkoop;
  • Wijzigen van het kader Meerjaren Perspectief Rotterdams Vastgoed (MPRV) met de vernieuwde verkoopstrategie en aanpassing van het kader leegstandsbeheer;
  • Herijken van de meerjarenbegroting van Vastgoed (gehele portefeuille) waarin de effecten van de versnelling van de verkoop en de verbeteringen in de kostendekkendheid van de commerciële portefeuille zijn doorgevoerd.
Toelichting
Sturen op tegengaan en beperken van leegstand in de portefeuille

Leegstand wordt deels veroorzaakt door de economische situatie; deels door de toename van het aantal objecten dat niet meer benodigd is voor een maatschappelijke functie. De commerciële portefeuille en het risico op leegstand groeit hierdoor.

Effectueren van de vernieuwde verkoopstrategie door versnelling van de verkoop

De verkopen van de niet-kernportefeuille wordt versneld. Deze versnelling is deels gerealiseerd en wordt de komende jaren nog verder doorgezet, onder andere door delen van de portefeuille via pakketten in de markt zetten. Naast de gewenste versnelling was echter ook meer aandacht voor de wens om voor specifieke objecten een ander verkoopproces te doorlopen. Voor monumenten (toekomstige, gemeentelijke- en rijks-) werden vooraf inhoudelijke randvoorwaarden opgesteld voor verkoop en vond een selectie vooraf aan de verkoop plaats, om zekerheid te hebben over de noodzakelijke kennis voor het beheer van monumenten.

Ook voor transformatieobjecten werd een selectie gehouden, zodat het beste plan voor het betreffend object kon worden geselecteerd en daarmee kon worden gestuurd op maatschappelijke meerwaarde en niet alleen op financiële meerwaarde.

Transparantie en objectiviteit waren de twee belangrijkste uitgangspunten bij verkoop, waarbij ruimte was voor de verkoop van het juiste object aan de juiste partij.

Wijzigen van het kader Meerjaren Perspectief Rotterdams Vastgoed (MPRV) met de vernieuwde verkoopstrategie en aanpassing van het kader leegstand

In de actualisering van het MPRV wordt naast de vernieuwde verkoopstrategie om versnelling te realiseren, ook een vernieuwd kader met betrekking tot leegstandsbeheer voorgesteld. Dat betekent dat er naast reguliere anti-kraak maatregelen, ook ruimte komt om creatieve leegstandsbeheerders passend maatwerk te laten bieden op gebiedsniveau. Doel is om beter tegemoet te kunnen komen aan bijvoorbeeld bewonersinitiatieven en (culturele) pop-up activiteiten in leegstaande panden.

Indicatoren

In 2016 heeft de gemeente een leegstandstarget van 11% aangehouden.

Toelichting

In 2016 stond 19% van de commercieel verhuurbare units leeg. De leegstand is opgelopen doordat de verkoop in het eerste kwartaal 2016 is stilgevallen. Dit werd veroorzaakt doordat het verkoopbeleid opnieuw moest worden vastgesteld. In de tweede helft van 2016 is de verkoop weer opgepakt.