Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
  • Herijking van het rekenmodel kostprijs-dekkende huur.
  • Sturing op het tegengaan en beperken van leegstand in de portefeuille, inclusief het maken van afspraken voor het afstoten van courante- en incourante voorzieningen.
  • Sturing op meer gebiedsgerichte inzet en creativiteit in leegstandsbeheer; daarmee ontstaan mogelijkheden voor pop-up initiatieven, bewonersparticipatie en dergelijke.
  • Sturing op verdere verduurzaming van de maatschappelijke portefeuille, tezamen met marktpartijen en huurders en binnen de kaders van het Meerjarenperspectief Rotterdams Vastgoed.
  • Herijking van de meerjarenbegroting van de gehele vastgoedportefeuille, waarin de effecten zijn doorgevoerd van de versnelling van de verkoop en de verbeteringen in de kostendekkendheid van de maatschappelijke portefeuille.
  • In 2015 is gestart met een ’onderhoudsvoorziening’ om pieken in het onderhoud te kunnen opvangen. Deze voorziening werkt egaliserend in de dekking van pieken en dalen van onderhoudsuitgaven. Met name tot en met 2018 is storting in de voorziening noodzakelijk.
Toelichting
Herijking van het rekenmodel kostprijs-dekkende huur

Het college heeft opdracht gegeven voor een herijking van onderliggende principes onder het begrip kostendekkende huur. Binnen het concern Rotterdam wordt gewerkt aan een bestuursopdracht waarbij wordt gekeken of er efficiency te behalen is door een slimmere combinatie van functies binnen het bestaande vastgoed. Een aantal kosten die te maken hebben met asbest, funderingsherstel, bodemsanering en soms onvoorziene maatregelen die genomen moeten worden om te voldoen aan gewijzigde wet- en regelgeving op gebied van brandveiligheid zijn nu nog niet structureel gedekt.

Sturing op het tegengaan en beperking van leegstand in de portefeuille, inclusief het maken van afspraken voor het afstoten van courante- en incourante voorzieningen

De vastgoedportefeuille wordt onderscheiden in een kernportefeuille die de gemeente in stand wil houden voor bestuurlijk-maatschappelijke gewenste doelen en een portefeuille die afgestoten mag worden. Afstoting vindt primair plaats via verkoop. Dat proces heeft in 2016, mede onder invloed van de aantrekkende markt een boost gekregen waardoor een behoorlijk resultaat op verkoop is behaald.

Sturing op meer gebiedsgerichte inzet en creativiteit in leegstandsbeheer; daarmee ontstaan mogelijkheden voor pop-up initiatieven, bewonersparticipatie en dergelijke

Objecten die leegstaan worden via leegstandsbeheerders beheerd. Deze organisaties slagen er steeds beter in om objecten in de leegstandsperiode goed te vullen waardoor pop-ups of andere maatschappelijke bestemmingen goed gehuisvest worden.

Sturing op verdere verduurzaming van de maatschappelijke portefeuille, tezamen met marktpartijen en huurders en binnen de kaders van het Meerjarenperspectief Rotterdams Vastgoed

De verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed komt op gang. Bij een aantal grote sportvoorzieningen is het onderhoud uitbesteed aan een derde partij die investeert in duurzame energiebesparing. De kosten die dit met zich meebrengt worden dan verrekend met de lagere energienota voor de gebruiker.

Herijking van de meerjarenbegroting van de gehele vastgoedportefeuille, waarin de effecten zijn doorgevoerd van de versnelling van de verkoop en de verbeteringen in de kostendekkendheid van de maatschappelijke portefeuille

De storting in de onderhoudsvoorziening is vanaf 2015 op gang gekomen. Omdat bij veel voorzieningen nog onvoldoende reserve is gevormd, is extra reservering noodzakelijk.

In 2015 is gestart met een ’onderhoudsvoorziening’ om pieken in het onderhoud te kunnen opvangen. Deze voorziening werkt egaliserend in de dekking van pieken en dalen van onderhoudsuitgaven. Met name tot en met 2018 is storting in de voorziening noodzakelijk.
In het meerjarenperspectief Vastgoed 2017 komen de verschillende lijnen bijeen. Dit document vormt in het totaal van de discussie rond de verdere ontwikkeling van het beheer van het gemeentelijk vastgoed een van de sleuteldocumenten voor verdere beleidsontwikkeling.

Indicatoren

In 2016 houdt de gemeente een leegstandstarget van 7% aan.

Toelichting

In 2016 stond 9% van de maatschappelijk verhuurbare units leeg. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door afnemende subsidies voor maatschappelijke doeleinden. Hierdoor is er minder geld beschikbaar voor het inhuren van maatschappelijk vastgoed.