Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
  • Het verlagen van de gemeentelijke woonlasten, op het totaal van de gemiddelde aanslag OZB-eigenaar woningen en riool- en afvalstoffenheffing.  
  • Ter bevordering van de bedrijvigheid in het havengebied wordt voor het havengebied een nihil tarief reclamebelasting voorgesteld.
  • Het verlagen van het tarief hondenbelasting vanaf 2016 geleidelijk met 30% in 2018, ten opzichte van het tarief 2014.
  • Via het project 'de digitale deurmat' wordt ernaar gestreefd om heffingen digitaal aan burgers en ondernemers op te leggen. In 2016 is een pilot gestart met de intentie om dit in 2018 stadsbreed uit te rollen.
  • Door het steeds beter koppelen van systemen binnen de gemeente Rotterdam wordt er naar gestreefd dat burgers en ondernemers niet steeds dezelfde gegevens bij verschillende afdelingen hoeven aan te leveren.
  • Verbetering dienstverlening via e-dienstverlening en Mijn Loket.
Toelichting

Voor een uitgebreide toelichting op de prioriteiten 2016 wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen.

Toelichting indicatoren

De indicator gemeentelijke woonlasten betreft de optelsom van het tarief reinigingsheffing (afvalstoffenheffing), rioolheffing en onroerendezaakbelasting per één persoonshuishouden respectievelijk meerpersoonshuishouden.
Minder woonlasten voor burgers is een van de uitgangspunten van ons coalitieakkoord ‘Volle Kracht Vooruit’.
De gemiddelde gemeentelijke woonlasten voor een eenpersoonshuishouden zijn in 2016 ten opzichte van 2015 met € 20,22 gedaald en voor een meerpersoonshuishouden met € 7,42. In 2017 zullen de gemeentelijke woonlasten uiteindelijk voor een eenpersoonshuishouden ten opzichte van 2016 met € 22,16 dalen en voor een meerpersoonshuishouden met € 8,16.
Daarmee wordt aan het beleidsuitgangspunt uit het coalitieakkoord dat de woonlasten voor bewoners zullen dalen, in 2016 maar ook voor 2017 opnieuw invulling gegeven door ons college.

Soort indicator
(collegetarget, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting/ 2014

Realisatie 2015

Realisatie
2016

Eindwaarde/ 2017

Naam
monitor

BBV

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens

Mijlpaal

COELO

Realisatie (incl. peildatum)

€ 738,19

€ 716,53

€ 696,31

€ 674,15

BBV

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens

Mijlpaal

COELO

Realisatie (incl. peildatum)

€ 738,19

€ 729,43

€ 722,01

€ 713,85