Prioriteiten en indicatoren

De algemene prioriteit voor gemeentelijke participatie in deelnemingen is de behartiging van het publiek belang of de uitvoering van een bepaalde publieke taak. Een publiek belang is bijvoorbeeld de leveringszekerheid van elektriciteit. Voorbeeld van een publieke taak is het zorgen voor openbaar vervoer Voor de gemeentelijke deelnemingen gelden de volgende voorwaarden:

  • De risico’s moeten in redelijke verhouding staan tot het publiek belang, zowel financieel als beleidsmatig;
  • De deelneming is het meest efficiënte en meest effectieve instrument om het beoogde beleidsdoel te realiseren;
  • Het publiek belang en het toezicht daarop zijn niet al op een andere wijze volledig geborgd.

Deze voorwaarden zijn een afgeleide van bepalingen in het gemeentelijke Beleidskader Verbonden Partijen 2014-2018. Samen met het Burgerlijk Wetboek Boek 2 en de Code Corporate Governance vorm dit beleidskader de belangrijkste richtlijn om uitvoering te geven aan het beleid voor verbonden partijen. Daarbij is de uitvoering van de algemene beleidsdoelstelling onder te verdelen in:

  • Het aangaan van nieuwe deelnemingen;
  • Het beheren en evalueren van bestaande deelnemingen;
  • Het wijzigen of beëindigen van bestaande deelnemingen.

Concreet betekent dat risicobeheer van de partijen door een vertegenwoordiging van de gemeente Rotterdam als aandeelhouder of bestuurder bij deelnemingen, met als instrumenten statutair of contractueel zeggenschap, toetsing, of control en advisering.
Daarnaast informeert en adviseert de gemeentelijke organisatie het college en de gemeenteraad bij plannen voor de verzelfstandiging van deelnemingen of voor het aangaan van nieuwe deelnemingen. Eenzelfde rol vervult de gemeente bij uittreding van aandeelhouderschappen of het opheffen van bestaande deelnemingen.