Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten

Het financieringsbeleid is erop gericht de rentekosten te beheersen en de daarmee samenhangende risico’s te beperken.

Indicatoren

Voor het product Financiering wordt gebruik gemaakt van de volgende indicatoren:

  • Drempel schatkistbankieren
  • Kasgeldlimiet
  • Renterisiconorm

Deze indicatoren staan uitgebreid toegelicht in de paragraaf Financiering onder Wettelijke normen.