Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
  • Versneld terugdringen van het aantal herplaatsingskandidaten
  • Verhoogde uit- en doorstroom van herplaatsingskandidaten
  • Pilot ‘Vrijwillig mobiliteitstraject’
Toelichting prioriteiten
Versneld terugdringen van het aantal herplaatsingskandidaten

In 2016 is gestart met het versneld terugdringen van het aantal herplaatsingskandidaten, door terugplaatsing van de herplaatsingskandidaten vallend onder de sociaal statuten 2005 en 2010. In nauwe samenwerking met het management en de HR-adviseurs van de producten is 60,1 fte teruggeplaatst naar diverse producten binnen het concern dan wel extern uitgestroomd.
Het effect door bemiddeling door externe partijen (voor medewerkers die vallen onder het Sociaal Statuut 2013) moet helaas als minimaal gekwalificeerd worden. Kandidaten voelden onvoldoende urgentie om op de externe arbeidsmarkt in beweging te komen en de wel gerealiseerde externe plaatsingen werden in de regel bereikt door inspanning van de kandidaat zelf.

Verhoogde uit- en doorstroom van herplaatsingskandidaten

Door intensivering van de begeleiding en de verbetering in de samenwerking tussen trajectmanagement en recruitment en andere HR-disciplines is in 2016 een verhoogde uit- en doorstroom gerealiseerd. Afgezien van de overplaatsing van de herplaatsingskandidaten in de lage lonenschalen, is door deze intensivering een stroomversnelling op gang gekomen waardoor het herplaatsingsbestand in 2016 gehalveerd.

Pilot ‘Vrijwillig mobiliteitstraject’

In het kader van de pilot ‘Vrijwillig mobiliteitstraject’ zijn in 2016 in totaal 304 zogenoemde transfertrajecten gestart. Hiervan zijn 135 trajecten in 2016 afgerond. 72% van deze trajecten heeft geleid tot interne mobiliteit, 12% tot externe mobiliteit en 16% procent heeft vooralsnog geen effect op de mobiliteit gehad, maar wel bijgedragen aan de versterking van de kandidaat.