Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
  • Start nieuwe organisatieonderdelen
  • Uitvoeringsagenda HR
  • Informatievoorziening
Toelichting prioriteiten
Start nieuwe organisatieonderdelen

In 2016 zijn het cluster Bestuurs- en Concernondersteuning en de directie Middelen en Control gestart. Alle bedrijfsvoering functionarissen die ondergebracht waren bij de beleidsclusters, zijn nu ondergebracht bij het cluster BCO. Zij werken ‘dedicated’ in de beleidsclusters.

Uitvoeringsagenda HR

De uitvoeringsagenda HR is verder uitgewerkt in een aantal sporen. In 2016 is op veel plaatsen geëxperimenteerd met nieuwe vormen. Dit betreft onder andere gesprekscyclus, maar ook de andere speerpunten zoals flexibel werken, aanpak langdurig ziekteverzuim en de strategische personeelsplanning. De aanpak voor deze vier speerpunten wordt in 2017 verder doorontwikkeld.

Informatievoorziening

Het plan van aanpak om op het gebied van informatievoorziening de basis gezond te krijgen en voldoende ruimte te maken voor innovatie, ligt op schema.

De kern van bedrijfsvoering is dat deze ondersteunend is aan het primaire proces. De inzet is het werk voor de stad zo optimaal mogelijk te kunnen verrichten. Optimalisering van de interne dienstverlening, die van de bedrijfsvoering aan de clusters in het primaire proces, staat daarom hoog op de agenda. De inzet van ‘dedicated teams’ heeft goed vorm gekregen in 2016. Van hieruit wordt verder gewerkt aan de optimalisering van de interne dienstverlening.

Indicatoren

Niet van toepassing.