Ontwikkelingen

Communicatie en participatie in 2016

Bevordering van participatie en van communicatie met de inwoners is een kerntaak van de gebiedscommissies. Participatie is wat de gebieden doen, zowel de gebiedscommissie als de gebiedsorganisatie, elk in hun eigen rol. In 2016 lag de nadruk op participatiebevordering en het betrekken van inwoners, verenigingen en bedrijven bij de uitvoering van het reeds in gang gezette beleid. Hieronder wordt beschreven hoe de communicatie en participatie in 2016 zijn verlopen.

Vergaderingen

Alle gebiedscommissies vergaderden in het openbaar op verschillende locaties in de wijken.
Omdat de vergaderingen midden in de wijk plaatsvinden en in een ongedwongen atmosfeer, weten bewoners, ondernemers en verenigingen de gebiedscommissie goed te vinden. Zij zijn welkom en maakten in 2016 veelvuldig gebruik van het vragenhalfuur of het inspreekrecht. De meeste gebiedscommissies organiseerden gedurende het jaar werk- of themabijeenkomsten met clusters, partners, verenigingen of ondernemers. Deze bijeenkomsten werden gebruikt om op informele wijze adviezen voor te bereiden, ontwikkelingen te bespreken of ideeën uit te wisselen.

Bewonersenquêtes, burgerpanels

De gebiedscommissies Overschie en Hillegersberg Schiebroek maakten gebruikt van een burgerpanel van betrokken inwoners. Gebiedscommissieleden kunnen deze inwoners voor allerlei onderwerpen raadplegen. De gebiedscommissie Centrum zette een enquête uit onder de bewoners over het hondenbeleid, fietsen en aanhangwagens. Ook heeft de gebiedscommissie Centrum haar bewoners, ondernemers en bezoekers bevraagd over uitgaan, veiligheid en overlast. De gebiedsorganisatie Noord hield vier weken lang online enquêtes, elke week met verschillende vragen over de wijken. Aan de hand van de publieksversie van het gebiedsplan vroeg het gebied Pernis aan alle inwoners wat zij van het huidige gebiedsplan vinden en welke punten de inwoners voor verbetering vatbaar zien.

Wijkbijeenkomsten

Alle gebieden organiseerden bijeenkomsten in de wijken. Voor de herziening van het gebiedsplan Charlois voerde de gebiedscommissie wijktafelgesprekken met bewoners in zes wijken. Met een opvallende gele schoolbus bezocht de commissie elke keer een centrale locatie in de wijk om in gesprek te gaan. Ook organiseerden gebiedscommissies bijeenkomsten in de wijk wanneer zij dat nodig vonden. Zo hield bijvoorbeeld de gebiedscommissie Feijenoord een bewonersbijeenkomst op de avond na geweldsincidenten in de Polderbuurt/Slaghekbuurt. Voor de herijking van het gebiedsplan in 2016 organiseerde de gebiedsorganisatie Noord een inloop per wijk voorafgaand aan de gebiedscommissievergaderingen. Bij deze bijeenkomsten gaven bewoners aan welke onderwerpen zij belangrijk vonden. De gebiedscommissie Overschie organiseerde de bijeenkomsten zo dicht mogelijk bij de plek waarover de onderwerpen gaan. Daardoor hoefden de inwoners minder ver te reizen en was de opkomst hoog. De gebiedscommissie Rozenburg koos een nieuwe vorm - met een tent de wijk ingaan -. Deze tentbijeenkomsten werden goed bezocht.

Werkbezoeken

De gebiedscommissies gingen veelvuldig op werkbezoek naar verenigingen, instellingen en bedrijven. De gebiedscommissie Hoogvliet is op bezoek geweest bij de verenigingen om te horen wat er bij hen leeft. De gebiedscommissie Noord kiest ervoor aan te schuiven waar bewoners en ondernemers bij elkaar komen. De commissieleden hebben het gebied verdeeld in wijken waarvan ze contactpersoon zijn.

Platforms, werkgroepen

De gebiedscommissies organiseerden platforms en werkgroepen om inwoners te betrekken bij onderwerpen in de wijk. In de Pupillenbuurt van Delfshaven waren drie werkgroepen actief: wonen, werken en veilig. Hier ging het om een ontwikkeling van onderop. Ambtenaren namen deel aan deze werkgroepen. Ook de woningbouwcorporatie was deelnemer en richtte hiervoor een buurtconciërgepunt op. In Feijenoord bespreekt de werkgroep Wonen alle inrichtingsplannen, renovaties en nieuwbouwplannen. In de werkgroep Detailhandel reageren geïnteresseerde ondernemersverenigingen op het detailhandelsbeleid. De werkgroep Kunst en Cultuur adviseerde positief over het jaarplan van de Cultuurscout en vroeg aandacht voor wijken waar kunst en cultuur nog onvoldoende zijn geworteld. In de werkgroep Verkeer ging het vaak over (betaald) parkeren.
Leden van de gebiedscommissie Noord namen deel aan de groentafels en de werkgroep Hofbogen.
In Charlois is het Armoedeplatform van start gegaan De gebiedscommissies Pernis en Hoek van Holland werken met participatieplatforms. Deze platforms zijn groepen waaraan bewoners meedoen en meedenken en meebeslissen over allerlei zaken op het gebied van veiligheid, maatschappelijke ontwikkeling en buitenruimte. Iedere inwoner is welkom de platforms te bezoeken of zich daarbij aan te sluiten.

Hoorzittingen

De gebieden organiseerden hoorzittingen in het kader van de officiële inspraak. De gebiedscommissie Centrum heeft twee hoorzittingen georganiseerd om te luisteren naar bewoners en ondernemers over horeca. De gebiedscommissie Charlois organiseerde in Heijplaat een avond over het bestemmingsplan Waal- en Eemhaven. De commissie deed dat samen met het Havenbedrijf Rotterdam, de DCMR, provincie en betrokken bedrijven.

Partners

In 2016 stimuleerden de gebiedscommissies ook samenwerking met partners in de wijk, zoals de woningcorporaties, politie, het waterschap of Kamer van Koophandel. De gebiedscommissie Noord organiseerde expertmeetings. Voor het Oude Noorden kwamen partners in sessies bijeen om te praten over de thema’s armoedebestrijding, taal, verwarde personen en zorgmijders. In de andere wijken voerde de gebiedscommissie gesprekken met de Huizen van de wijk, het welzijnswerk, bewonersorganisaties, woningcorporaties en andere partners. In Bospolder-Tussendijken werkte de gebiedscommissie met de stadsmarinier, de Delfshaven Coöperatie en de woningcorporatie aan het aanbrengen van focus in de wijkaanpak. De leden van de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk overlegden veelvuldig met bewonersorganisaties en bewonersgroepen. Zo kon de gebiedscommissie de belangen van de bewoners goed laten doorklinken. De commissieleden van Prins Alexander deden mee aan activiteiten, die andere partijen organiseren. Een voorbeeld hiervan is het MVO-festival (verantwoord maatschappelijk ondernemen). Daar hebben bewoners bewonersinitiatieven ingediend, waarover dezelfde dag de gebiedscommissie een besluit heeft genomen. Een ander voorbeeld is deelname van leden van de gebiedscommissie aan de gebiedstafel Terbregseveld.

Vrijwilligersdagen

De meeste gebiedscommissies organiseerden vrijwilligersdagen om bekendheid te geven aan activiteiten en om vrijwilligers te bedanken voor hun belangeloze inzet. In Feijenoord werd de tweede Doe Mee Dag gehouden in het Afrikaanderpark. Tijdens “Alexander Bloeit” presenteerden zich verenigingen en organisaties uit Prins Alexander. Ze namen gebruik van de mogelijkheid bewonersinitiatieven in te dienen. In 2016 waren beduidend meer bewonersinitiatieven dan in 2015.

Burgerschap bevorderende activiteiten

Alle gebiedscommissies stimuleerden burgerschap bevorderende activiteiten, zoals het meedoen aan de landelijke Opschoondag, Burendag, Koningsdag en op 4 mei aan de herdenking van de gevallenen. De gemeenteraad vroeg aandacht voor het 100jarig bestaan van Vreewijk. Het hele jaar volgden activiteiten zoals een bioscoop, sportdag, old-timerdag, theater, sfeerverlichting en het Vreewijklied.

Activiteiten/evenementen

Veel gebiedscommissies hielden in 2016 een activiteitenkalender bij met daarin alle (bekende) wijkactiviteiten, bijeenkomsten van de gebiedscommissie, bewonersavonden en bewonersinitiatieven. Aan de hand van de kalender vindt afstemming plaats met de initiatiefnemers van evenementen.

Initiatieven

In 2016 zijn onder andere in Charlois en Delfshaven een veelheid aan gesprekken gevoerd in het kader van de WIJ-samenleving. In de gesprekken benadrukten de deelnemers niet de verschillen, maar juist de verbondenheid met elkaar. De rode draad is daarbij het scholenprogramma waarbij in 2016 op drie scholen en zes klassen leerlingen met elkaar in gesprek gingen.

Theatermaker en coach Archell Thompson bedacht in 2016 het project Catwalk. Met zes kwetsbare vrouwen uit het gebied maakte hij een voorstelling waarbij de dames zich op een catwalk presenteerden. Centraal stonden de verhalen van de deelnemers. De dames die meededen leerden hiervan door over hun problemen te vertellen en anderen te ‘empoweren’. Inmiddels hebben andere gebieden belangstelling voor deze bijzondere aanpak.

Co-creatie is één van de uitdagingen die dit college in zijn collegeprogramma heeft vastgelegd. Het is een avontuur voor politiek en ambtenaren. In Middelland is die handschoen opgepakt.
Dat leidde tot het wijkprogramma Mooi, Mooier Middelland. Ondertussen zijn twaalf werkgroepen actief die bestaan uit bewoners, ondernemers en ambtenaren. Deze werkgroepen werken aan verschillende thema’s: leefbaarheid, vergroening, aanpak winkelstraten en zo meer.

Communicatie

In 2016 verscheen eens per twee weken in de Stadskrant een aparte gebiedspagina. Op de digitale pagina www.rotterdam.nl/gebied kunnen bewoners terecht voor algemene informatie over hun gebied, en voor contactgegevens van de leden van de gebiedscommissie, de agenda en vergaderstukken. Ook is er een kolom voor nieuwsberichten. Gebiedscommissieleden maakten veelvuldig gebruik van Facebook, Twitter en lokale gebiedssites.

Evaluatie Bestuurlijk Model Rotterdam

Het huidige bestuursmodel voor Rotterdam is in werking sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. Toen is afgesproken dat het nieuwe bestuursmodel in 2017 zou worden geëvalueerd. Later besloot de gemeenteraad dat het een evaluatie zou zijn van de eigen raad. Zo is in 2016 het bestuurlijk model van gebiedscommissie door de gemeenteraad geëvalueerd. In november is de evaluatie aan het college aangeboden. Na de balansdatum van deze jaarrekening heeft de gemeenteraad formeel alle hoofdconclusies onderschreven. Deze gingen over subsidiariteit, ruimte voor initiatief en diversiteit, het gebied als betekenisvolle en nabije schaal voor vertegenwoordiging, complementaire democratie, ruimte voor experimenteren en leren, en doorontwikkeling van het bestaande model. Daarnaast deed de raad tien concrete aanbevelingen, zoals transparante budgetten in de wijken en beleid dat wordt geïnitieerd vanuit de stad, met inhoud van onderop.