Ontwikkelingen

Zowel Rotterdam als het Rijk heeft in 2016 het Cultuurplan 2017-2020 vastgesteld. Op rijksniveau blijkt het huidige subsidiestelsel voor meerjarige subsidies meer en meer te wringen. Rijk en gemeenten spreken daarom over een stelselherziening per 2021. In deze stelselherziening zou wat de gemeenten betreft meer aandacht moeten zijn voor stedelijke en regionale profilering, tot uitdrukking komend in het lokale cultuurbeleid en de prioriteiten daarin. Het college neemt deel aan de gesprekken hierover en zal de gemeenteraad op gezette tijden informeren over de vorderingen en resultaten. Samen met de gemeente Den Haag voert het college overleg met de regiogemeenten en enkele andere gemeenten in Zuid-Holland over mogelijkheden om de samenwerking op het gebied van cultuur te versterken.
Op rijksniveau is in 2015 de Erfgoedwet in werking getreden. Deze wet heeft alleen financiële gevolgen voor door het Rijk gesubsidieerde musea in Rotterdam (Nederlands Fotomuseum en Het Nieuwe Instituut). Wel vloeit uit de wet een aantal beleidsmaatregelen voort, zoals op het gebied van toezicht op en inspectie van de collecties en collectiemobiliteit. Bij de verdere ontwikkeling van het collectiebeleid zal het college aansluiting zoeken bij deze onderdelen van de Erfgoedwet. Op het terrein van ontzamelen van objecten uit de museale collectie beschikte Rotterdam al in 2014 over een Uitvoeringsprotocol Ontzamelen en daarmee loopt de stad vooruit op de Erfgoedwet.