Ontwikkelingen

Lekker Fit!

Met het programma Lekker Fit! zet de gemeente in op een gezondere leefstijl onder de Rotterdamse jeugd. In 2016 waren 94 basisscholen een Lekker Fit!-school. Hiermee bereikt het programma meer dan de helft van alle basisschoolkinderen in Rotterdam. Het bereik van het Lekker Fit!-Jonge
Kind, dat 0 tot 4-jarigen en hun ouders betreft, is in 2016 verhoogd naar 5.100. De aanpak Lekker Fit!-
kleuters is gefaseerd uitgebreid naar alle Lekker Fit!-scholen. In 2016 zijn 6.500 kleuters bereikt. Er is in 2016 vooral gewerkt aan deskundigheidsbevordering van de groepsleerkrachten en het beleggen van de aanpak van de gezonde leefstijl in de kleutergroepen. Inmiddels zijn 22 scholen hiervoor
gecertificeerd.

Bij de Lekker Fit!-gebiedsaanpak is in de twee gebieden met het hoogste overgewicht, Delfshaven en
Feijenoord, het aantal netwerkpartners uitgebreid en is extra ingezet op de watercampagne.
Indicatoren: in 2016 zijn 94 Lekker Fit!-scholen bereikt.

Sportcampus

Eind 2013 heeft de gemeenteraad een krediet verleend van € 61 mln voor de uitvoering van het
Masterplan Sportcampus en park De Twee Heuvels. Doelstelling is versterking van het
sport- en beweegaanbod, een verhoging van de sportdeelname en een bijdrage aan de
kwaliteitssprong van Rotterdam-Zuid. In 2016 heeft de gemeenteraad een geactualiseerd Masterplan vastgesteld om de inbedding van deze ontwikkelingen in het gehele Stadionpark te borgen.
Verder heeft het college een vervolg gegeven aan de fysieke transformatie van het huidige Varkenoord.
Meest in het oog springend is het clubverzamelgebouw, waarvan de bouw in 2016 is gestart, in
navolging van de twee kunstgrasvelden die in 2015 zijn aangelegd. Voorts is in 2016 voor Park de Twee Heuvels een Programma van Eisen vastgesteld door het college en is een Programma van Eisen opgesteld voor de 400m-atletiekbaan en het multifunctioneel sportcentrum. Hiermee is de realisatie van de kwaliteitsverbetering van het sportpark op Varkenoord gestart.

Opstellen nieuwe beleids- en subsidieregels voor sportprogrammering, speeltuinen, NME en scouting
Scouting

Het college heeft in april 2016 een nieuwe beleidsregel voor de scouting vastgesteld, inclusief nadere regels. Hierin is het stedelijke beleid uitgewerkt voor subsidies voor Scouting vanaf het subsidiejaar
2017, door de voorwaarden en afwegingscriteria specifiek voor subsidies voor scoutingdoeleinden te beschrijven.

Speeltuinen

In 2016 is een uitgebreid onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de vitaliteit van alle ruim vijftig
speeltuinen in Rotterdam. Hierdoor is een goed beeld ontstaan van de verschillen tussen speeltuinen
en hun omgeving. Op basis van deze gegevens komt er in 2017 een nieuwe beleidsregel voor speeltuinen waarin de beschikbare middelen eenduidiger verdeeld worden. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met gebiedsverschillen en omgevingsinvloeden. Verwacht wordt dat de nieuwe regeling per 1 januari 2018 in zal gaan.

Natuur- en milieueducatie (NME)

In 2016 is het basispakket NME voor basisscholen samengesteld en uitgerold. Het bestaat uit 16 NME-lessen en het programma schooltuinieren. Hiervan maakt ruim 85% van de Rotterdamse basisscholen gebruik. Samen met haar partners voert de gemeente pilots uit in Hoogvliet, Crooswijk en Feijenoord om het bereik verder te vergroten. Op de acht kinderboerderijen en veertien tuincomplexen is voor de basisscholen en diverse andere doelgroepen een groot aantal educatieve en recreatieve activiteiten georganiseerd die bijdragen aan de doelstellingen van het beleidskader NME, inclusief het beleid rond dierenwelzijn.
In een klanttevredenheidsonderzoek zijn de kinderboerderijen met gemiddeld een 8,2 en de
educatieve tuinen met een 8,3 beoordeeld.

In april 2016 heeft het college een subsidieregeling voor NME vastgesteld voor de
jaren 2017 en 2018. Vanuit deze subsidieregeling biedt het college vooral wijkactiviteiten en wijkvoorzieningen financiële ondersteuning.

Invoering uniforme tarieven

In 2016 zijn de nieuwe uniforme tarieven voor de gebruikers van de gemeentelijke
sportaccommodaties ingevoerd. Deze uniformering leidt in bepaalde gevallen tot lagere tarieven, in
andere gevallen tot hogere. Bij een sterke tariefstijging geldt een overgangsregeling.

Sportnota 2017+

In oktober 2016 heeft de gemeenteraad de Sportnota 2017+ vastgesteld. Deze nota is
interactief tot stand gekomen, samen met Rotterdammers en bedrijven en vele organisaties op
het gebied van sport, welzijn, jeugd en onderwijs.
De Sportnota 2017+ bestaat uit vier ambities:
- De stad nodigt uit tot bewegen en sport
- Nog meer Rotterdammers hebben plezier in bewegen
- Sport brengt meer in beweging
- Rotterdam ademt sportambitie en -innovatie
De activiteiten uit de Sportnota worden in 2017 verwoord in een implementatieplan. Hierin staan de
acties voor de komende vier jaar, in samenwerking met onze partners.

Zwembaden
Zwembad Hart van Zuid

In mei 2016 is de bouw gestart van een nieuw zwembad voor het Hart van Zuid. Het nieuwe bad bevat een 50-meter trainings- en wedstrijdbassin met keerwand en tribunes, en een 25-meter
multifunctioneel bassin. Het is optimaal geschikt voor zwem- en waterpoloverenigingen, en ook inzetbaar voor schoolzwemmen, leszwemmen, recreatief zwemmen en gezondheidsactiviteiten. Het nieuwe bad wordt in het vierde kwartaal van 2017 geopend. Verenigingen krijgen een grotere rol in de exploitatie van het zwembad.

Buitenzwembad Pernis

Stichting Behoud zwembad Pernis werkt mee aan de voorjaarsschoonmaak en het
groenonderhoud van het buitenzwembad in Pernis. Daarover hebben gemeente, die de exploitant van
het zwembad blijft, en de stichting in oktober 2016 een overeenkomst gesloten. Ook het buitenzwembad in Hoek van Holland blijft de komende jaren geopend en volledig door de gemeente geëxploiteerd.

Schuttersveld

Voor het voormalige zwembaddeel van Sportcentrum Schuttersveld is een exploitant gevonden. Na
verbouwing zal Plays2Be in 2017 met een indoorspeeltuin voor kinderen tot en met 12 jaar en een
lasergameruimte voor jongeren vanaf 12 jaar starten. Deze exploitant neemt ook de sportgerelateerde
horeca over en gaat activiteiten programmeren in de ontmoetingsruimte en meer bewoners van
Crooswijk betrekken.

Zwembad Het Alexanderhof

In april 2016 is het nieuwe zwembad in Prins Alexander geopend. Het zwembad is gehuisvest in een
multifunctionele accommodatie. Met de andere huurders, welzijnsinstellingen, is er een nauwe
samenwerking. In opdracht van de gemeente exploiteert Optisport dit zwembad. Optisport heeft zich inmiddels aangesloten bij de Stichting Promotie Rotterdamse Zwembaden, het samenwerkingsverband van de drie exploitanten van de openbare zwembaden.

Zwembad De Rozenburcht

Het verouderde zwembad in Rozenburg is in juli 2016 vervangen door een nieuw bad in het
sportcentrum De Rozenburcht. Er is een 25-meterbad met beweegbare bodem gerealiseerd dat voor
alle doelgroepen geschikt is. De toegang en het gebruik voor mensen met een beperking is eveneens
geregeld. De gemeente exploiteert het bad.

Planningsnorm zwembaden

In oktober 2016 is een Rotterdamse planningsnorm voor zwembaden opgeleverd. In de periode tot
2030 is er in principe voldoende zwemwater om de stedelijke ambities voor toename
van het aantal zwemmers, de kwaliteit van het schoolzwemmen en leszwemmen en de verenigingen
te accommoderen. De capaciteit voor zwemles vormt in de periode 2025-2030 een bottleneck, met
name in het centrumgebied. Voor de zwemverenigingen is er voldoende water, na de komst van het
zwembad Hart van Zuid, maar een aantal andere baden voldoen sporttechnisch niet volledig. Met de
planningsnorm houdt de gemeente rekening met de ontwikkeling van nieuwe baden ter vervanging van verouderde zwembaden.

Bezoekersaantallen zwembaden

De ambitie uit het Beleidskader zwemmen om de bezoekersaantallen van de zwembaden terug te
brengen naar 1,8 mln per jaar, is door een goede marketing en nieuwe activiteiten al in 2016
gerealiseerd. Het aantal bezoekers aan de tien gemeentelijke zwembaden is gestegen van 1.173.000 in 2015 naar 1.320.000 (+ 12,5%) in 2016. Ook bij de vier Sportfondsenbaden steeg het aantal bezoekers van 585.000 naar 623.000. Het totaal aantal bezoekers, inclusief het Optisportbad, kwam in 2016 uit op 1.995.000. Dat is een stijging van 12% ten opzichte van het voorgaande jaar.