Ontwikkelingen

Economisch herstel

Het economisch herstel heeft zich in 2016 doorgezet. De landelijke werkloosheid is gedaald en de werkgelegenheid (aantal banen en vacatures) neemt toe. De groei van de werkgelegenheid is vooral te zien in de techniek, transport en logistiek, specifieke zakelijke dienstverlening, groothandel, detailhandel, horeca, ict en bouw. De grootste toename zit daarbij in flexibele vormen van arbeid zoals uitzendwerk, tijdelijk contracten en zzp-ers. Nog niet iedereen kan in dezelfde mate van deze ontwikkelingen profiteren. Vooral werkzoekenden met een meer kwetsbare arbeidsmarktpositie zoals langdurig werklozen, ouderen en lager opgeleiden hebben nog steeds veel moeite werk te vinden. Ze kunnen vaak (nog) niet om op de korte termijn voldoen aan de (stijgende) eisen van werkgelevers en moeten concurreren met andere werkzoekenden met een betere arbeidsmarktpositie (zoals WW-ers en herintreders). Om de arbeidsmarktpositie van werkzoekenden in de bijstand duurzaam te versterken is in 2016 ingezet met het verbeteren en effectiever maken van de aanpak gericht op arbeidsontwikkeling. Ook wordt vanuit de werkgeversaanpak specifieker gezocht naar (sociale) werkgevers die werk voor deze doelgroep willen creëren.

Ontwikkelnetwerken

In 2016 is de eerste aanzet gemaakt om te komen tot een ontwikkelingslijn voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. De eerste fase is gebiedsgericht ingevuld door Ontwikkelnetwerken, de tweede fase door werkervaringsplaatsen. Een Ontwikkelnetwerk is een gebiedsgericht netwerk dat via efficiënte coördinatie gebruik maakt van beschikbare ondersteuning voor werkzoekenden. Gebieden zijn geclusterd en per cluster zijn twee aanbieders ingekocht, zodat een meer passend traject voor de werkzoekende en vergelijking tussen aanbieders mogelijk is. Gebruikmaken van bestaand netwerk in de wijk is gestimuleerd.
Het doel is arbeidsontwikkeling zodanig dat de werkzoekende intrinsiek gemotiveerd is om betaald werk te vinden of directe uitstroom plaatsvindt uit de uitkering. Daartoe wordt gewerkt aan competenties en vaardigheden, alsmede het onder controle krijgen van belemmeringen (zoals lichamelijke, en psychische belemmeringen, schulden en huisvesting). Door deze eerste ontwikkelfase te onderscheiden is er ook voor de moeilijkere doelgroep een geschikt traject gevormd. Na afloop is de werkzoekende in staat om minimaal 24 uur per week te werken en de volgende stap te zetten door werkervaring op te doen of direct uit te stromen.
Daarbij gelden de volgende targets:

  • Doorstroom naar WerkErvaringsPlaats: 75%;
  • Doorlooptijd: 50% maximaal 1 jaar en 50% maximaal 9 maanden;
  • Doorlopende ontwikkelingslijn werkzoekenden naar WEP of Matching.
Social Impact Bonds (SIB´s)

Het is onderdeel van de visie van Werk en Inkomen om, daar waar het bijdraagt aan de realisatie van de gemeentelijke doelen, samenwerking met marktpartijen na te streven. De vormgeving van deze samenwerking is een leerproces. In het afgelopen jaar zijn de eerste resultaten bekend geworden van de SIB Buzinezzclub. De resultaten overtroffen de verwachtingen van de businesscase ruimschoots. Er is een maximaal rendement van 12% terugbetaald aan de investeerders.