Ontwikkelingen

Gezamenlijke inkomensverstrekking

In de zomer van 2016 is het GBI (Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen) doorgestart als samenwerkingsverband. Inmiddels zijn 16 gemeenten aangesloten, waaronder de G4 en dus ook Rotterdam. Het GBI is een logisch vervolg op de eerdere (meer informele) samenwerking tussen gemeenten op de inkomensprocessen. De gedachte is dat het GBI in 2017 zal worden ingericht als een coöperatie.
In G4 verband loopt een innovatieprogramma, waar in dit jaarverslag ook verslag van wordt gedaan. Het doel van het programma is om de dienstverlening van de gemeente Rotterdam aan de Rotterdamse burger naar een modern niveau te tillen. Hiermee wordt beoogd te bereiken dat deze dienstverlening efficiënter, doelmatiger en in hoge mate faciliterend wordt voor zowel de burger als de professional die ermee moet werken. Het resultaat van dit programma, de IT-oplossing voor de burger en voor de professional, wordt door het GBI gezien als een reële oplossing die ook voor andere gemeenten kan worden ingezet. Het motto daarbij is: '1 keer bedenken en 390 keer gebruiken'.

Onderzoek flexibilisering

De gemeente streeft naar verlaging van de drempels voor werkzoekenden om deeltijdwerk en of tijdelijk werk te aanvaarden. Dit kan bijvoorbeeld door de introductie van de 'pauzeknop' of door brutering van de bijstandsuitkering. Deze instrumenten zijn onder de aandacht gebracht van het Rijk. De pauzeknop is door Rotterdam ingediend als experiment, maar dit is niet gehonoreerd. M.b.t. de brutering heeft het Ministerie van SZW een onafhankelijk onderzoek laten verrichten naar de voor- en nadelen. Hieruit bleek dat brutering geen significante besparing op de uitvoeringskosten oplevert. Bovendien leidt brutering tot ongewenste inkomenseffecten. Op grond hiervan heeft staatssecretaris Klijnsma geconcludeerd dat brutering van de bijstandsuitkering nu niet opportuun is.
Het college blijft streven naar administratieve vereenvoudiging van deeltijdwerk en tijdelijk werk en zal ook onder de aandacht van het nieuwe kabinet brengen dat aanpassing van regelgeving hiervoor noodzakelijk is.