Ontwikkelingen

Inburgering

Naar aanleiding van de verhoogde toestroom asielzoekers is in 2016 toenemende aandacht gekomen voor de inburgering van niet alleen statushouders, maar voor alle nieuwkomers. Er is landelijk steeds meer kritiek gekomen op het huidige stelsel van inburgering. Er is een algemeen gedeelde wens van diverse landelijke partijen om gemeenten meer invloed te geven op inburgering. De verwachting is dat dit na de kabinetsformatie een rol blijft spelen. De G4 is intensief betrokken bij de landelijke ontwikkelingen.

Tegenprestatie

In het afgelopen jaar zijn vanuit de Tegenprestatie duidelijke en stevige verbindingen gelegd met maatschappelijke actoren op diverse beleidsvelden: welzijn (Huizen van de Wijk), taal, wijkteams en vraagwijzers, gezondheid, veiligheid, versterking wijkcohesie, prematching en re-integratie. Dat heeft bijgedragen aan versterking van de inzet door maatschappelijke partners op diverse terreinen, aan de maatschappelijke meerwaarde van de tegenprestatie en draagt bij aan een integrale inzet in het sociale domein.