Ontwikkelingen

In het derde kwartaal van 2016 is het uitvoeringsprogramma ‘Samenhang schulddienstverlening’ gestart. Doel van dit programma is het verbeteren en doorontwikkelen van de schulddienstverlening in Rotterdam.
Eind 2016 heeft het Rijk met ingang van 2017 structureel extra financiële middelen aan gemeenten beschikbaar gesteld voor het bevorderen van de participatie van kinderen die opgroeien in armoede.
Rotterdam ontvangt structureel € 6,1 mln. In 2017 wordt een bestedingsvoorstel aan de raad voorgelegd.