Ontwikkelingen

Vulgraadmeting

In Rotterdam Zuid is een pilot uitgevoerd met een sensor in de containers. Deze sensor geeft de vulgraad van de container aan. Vanwege groot succes is besloten de volledige uitrol van deze zogeheten vulgraadmeting uit te voeren. Naar verwachting zal in het tweede kwartaal 2017 daadwerkelijk begonnen worden met het monteren van sensoren in de containers.
Voordelen van vulgraadmeting zijn: het dynamisch rijden op basis van de individuele vulgraad per container (verminderen van het aantal vervoersbewegingen alsmede een betere dienstverlening aan bewoners) en zo mogelijk op basis van de containerkarakteristieken het containerpark verder optimaliseren. Naar verwachting wordt hierdoor de afvalscheiding door de burger verder gestimuleerd.

Inzamelmogelijkheden in de hoogbouw

In 2014 is landelijk het project ‘Verbeteren afvalscheiding en -inzameling in hoogbouw’ gestart. De doelstelling van het project is om inzicht te krijgen in de gedragsbepalende factoren die hierbij meespelen om te komen tot een aantal succesvolle interventies. In het project participeren Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Almere, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat en een aantal afvaldiensten. In 2016 is het onderzoeksdesign afgerond en zijn de deelnemende gemeenten en afvaldiensten gestart met de voorbereidingen voor pilots waarbij de metingen worden uitgevoerd. De pilots hebben een looptijd van zestig weken om de effecten van de interventies te kunnen meten en voldoende gegevens te verzamelen voor wetenschappelijke onderbouwing. Naar verwachting zijn aan het eind van het derde kwartaal 2017 de eerste resultaten bekend.

Daarnaast heeft in 2016 ook de voorbereiding van een pilot met gescheiden gft-inzameling in de hoogbouw in Ommoord plaatsgevonden. In het Oude Westen is bij zeshonderd huishoudens een pilot met de schillenboer (gft) gestart. Tot slot is in Hillegersberg-Schiebroek bij twee volkstuinverenigingen in samenwerking met hoogbouw uit de omgeving een burgerinitiatief buurtcomposteren gestart.

Nascheiding

Voor kunststofverpakkingsafval en drankenkartons wordt op dit moment het beste scheidingsresultaat behaald met nascheiding. Zo’n installatie is in de directe omgeving echter nog niet voorhanden. Er is opdracht gegeven aan een adviesbureau om de businesscase op te stellen, met als uitgangspunt een openbare aanbesteding. Daarnaast wordt momenteel ook onderzocht of marktpartijen nascheiding onder de geactualiseerde condities levensvatbaar achten.

Inzamelvoorzieningen voor apart ingezamelde afvalstromen

In 2016 is de beleidsnota verder uitgerold. Opnieuw is het aantal inzamelvoorzieningen voor aparte afvalstromen uitgebreid. Inzameling van groente, fruit en tuinafval in laagbouw vindt nu ook plaats in Prinsenland, ’s Gravenland, Hoogvliet en Overschie. Bijna 18.000 huishoudens in deze gebieden zijn voorzien van een minicontainer gft. In totaal zijn nu 35.000 gft-containers in gebruik, dit is ongeveer 50% van alle huishoudens in de laagbouw. In 2016 zijn 50 extra containers voor kunststof geplaatst. In totaal heeft de Gemeente Rotterdam nu 185 kunststof containers in gebruik. Dit geeft eveneens een toename van de hoeveelheid ingezameld kunststofverpakkingsafval. Ook voor glas is de verwachting, dat het plaatsen van 100 extra containers (deels in 2016), tot betere scheiding leidt. In het kader van gebruiksgemak worden glas- en papiercontainers alleen nog in elkaars nabijheid geplaatst.
De pilot Afval Loont in Hoogvliet en de Pilot Retourette op de Nieuwe Binnenweg lopen in juni 2017 af. Beide initiatieven worden aanbesteed in één concept 'het inzamelen van monostromen tegen vergoeding'. Hierbij wordt de mogelijkheid geboden om op meerdere locaties in de stad het concept uit te rollen.
Kleinschaliger, maar zeker succesvol was de ewaste-race. Tien scholen hebben gedurende drie weken in competitieverband afgedankte elektrische apparaten ingezameld. Inzet was een schoolreisje. Het resultaat: meer dan 21.000 stuks en zeker zo belangrijk de bewustwording bij de kinderen, ouders en buurtgenoten. De ewaste-race krijgt in 2017 een vervolg.

Tot slot is op de milieuparken in 2016 gestart met de gescheiden inzameling van piepschuim (EPS) en tapijten.