Ontwikkelingen

Leges

De meeropbrengsten leges 2016 zijn het gevolg van het meer aanvragen voor woningbouw in het jaar 2016 dan voorzien. Een groot deel van deze plannen is eerder dan verwacht ingediend. In de maand december zijn er voor ca. 2500 woningen aanvragen ingediend. In 2016 totaal zijn ca. 5.000 woningen aangevraagd.

Invoering van digitalisering of andere systemen

In 2017 wordt het concernbrede zaaksysteem E-suite in gebruik genomen bij BWT. Hiervoor zijn in 2016 de voorbereidingen getroffen.
De oude applicaties worden uitgefaseerd en de processen/ vergunningstypen die met die applicaties werden uitgevoerd/ verleend, worden onder gebracht in de E-suite.
Daarnaast is er een koppeling gerealiseerd tussen de WABO-applicatie en het financiële systeem waardoor legesfacturatie geautomatiseerd en gecontroleerd kan verlopen.

Andere vormgeving van processen

In samenhang met het in gebruik nemen van de E-suite wordt ook een andere werkwijze nagestreefd: zaakgewijs werken. De burger kan via een digitaal loket meldingen doen en aanvragen indienen en op de hoogte blijven van de voortgang. Binnen de E-suite is samenhang tussen verschillende zaken altijd inzichtelijk en worden koppelingen gerealiseerd met bijvoorbeeld DIGID en de Basisadministratie Adressen en Gebouwen.