Ontwikkelingen

Groei van de stad

De stad is enorm in trek, de woningmarkt trekt aan, er is een grote toename van bouwinitiatieven. Verwacht wordt dat de bevolking van gemeente Rotterdam in 2030, binnen het bestaande gebied, met circa 40.000 toeneemt tot 676.000 inwoners. Zij moeten daar kunnen wonen, zich kunnen verplaatsen en zich kunnen vermaken. Ook de veranderende leeftijdsopbouw en het opleidingsniveau van de bevolking stellen andere eisen aan de woningvoorraad en buitenruimte en ook hieraan moet aandacht worden geschonken.

Omgevingswet

Per 1 juli 2019 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet vervangt vrijwel alle relevante wetgeving ten aanzien van ruimtelijke plannen en vergunningverlening. Hiermee wordt beoogd een integrale en gebiedsgerichte aanpak van de leefomgeving wettelijk beter te ondersteunen. De gemeente Rotterdam volgt proactief en nauwlettend de voortgang en de inhoud van het wetgevingstraject, met name om de belangen van Rotterdam en van de haven te waarborgen. In 2016 zijn pilots gestart om ons voor te bereiden op de nieuwe wetgeving.

Woningwet

In de nieuwe Woningwet verandert de rol van woningcorporaties. De corporaties gaan terug naar hun oorspronkelijk kerntaak: huisvesting van de doelgroep. De corporaties moeten naar vermogen bijdragen aan de realisatie van de gemeentelijke woonvisie. Gemeente en corporaties maken daarover prestatieafspraken.