Ontwikkelingen

Omgevingswet

De verwachte inwerkingtreding van de Omgevingswet, die vrijwel alle relevante wetgeving ten aanzien van ruimtelijke plannen en vergunningverlening gaat vervangen, is uitgesteld tot medio 2019. De gemeente Rotterdam volgt de voortgang en de inhoud van het wetgevingstraject nauwlettend en proactief, met name om de belangen van Rotterdam en van de haven te waarborgen.

Luchtkwaliteit

De financiering van de maatregelen van het Nationaal Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit (NSL) is eind 2016 geëindigd. In 2016 zijn de resterende NSL-middelen besteed aan de afronding van diverse maatregelen. Ook zijn in 2016 zijn extra rijksmiddelen ontvangen, die worden ingezet voor de sloopregeling en de verdere uitrol van oplaadinfra voor elektrisch rijden. Rotterdam is in gesprek met het Rijk over een nieuw actieplan lucht voor verdere verbetering van de luchtkwaliteit in relatie tot gezondheid.

Bodem

Het Rijk, IPO (Interprovinciaal Overleg, VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en de UvW (Unie van Waterschappen) hebben een nieuw convenant Bodem en Ondergrond voor 2016 tot en met 2020 afgesloten. Dankzij dit convenant heeft Rotterdam Rijksmiddelen ontvangen voor het onderzoek naar en de sanering van locaties met een risico voor mens of milieu of locaties met een groot verspreidingsrisico. De VNG heeft bij het tekenen van het convenant bij het Rijk gemeld dat het budget voor onder andere Rotterdam niet toereikend is om alle locaties te saneren. In 2016 hebben Rotterdam en het ministerie vruchtbare gesprekken gevoerd over de toekomst van de bodemsanering en de financiering ervan. In 2016 heeft Rotterdam 4,7 mln extra van het Rijk ontvangen voor de sanering van de gasfabriekterreinen.

Gezonde stad

De twee pilots over slimme en gezonde stad die Rotterdam in het kader van de modernisering van het milieubeleid op Rijksniveau had aangedragen, zijn in 2016 voortvarend opgepakt. De pilots betreffen verduurzaming van het Schouwburgplein en een stedelijk verkeersplan (waarbij getracht wordt een milieugezondheidsrisico-indicator te ontwikkelen).

Koersnota Schone Lucht

De realisatie van de doelstelling uit de Koersnota Schone Lucht dat in 2018 een afname moet zijn gerealiseerd van de uitstoot van elementair koolstof (EC), afkomstig van autoverkeer ligt op schema, mede dankzij de in 2016 ingevoerde milieuzone en de bijbehorende sloop- en stimuleringsregeling.