Ontwikkelingen

Ontwikkelingen
Voortgang Gebiedsontwikkeling

Onder het product Gebiedsontwikkeling valt een aantal grote programma’s, ontwikkelingen in de gebieden en kleinschalige initiatieven.

2016 is een jaar geweest waarin het herstel van de economie goed voelbaar is geworden. Het aantal woningen waarvan de bouw is gestart is wederom gestegen, maar het herstel is nog veel beter merkbaar in het aantal nieuwe initiatieven en in de versnelling die in de lopende plannen is aangebracht. Het ziet ernaar uit dat de komende jaren bouwproducties kunnen worden gehaald vergelijkbaar met die van de jaren van voor de crisis. Dat zien we niet alleen terug in de prioritaire gebieden en grote programma’s zoals de Binnenstad, Stadionpark, Stadshavens en RID, maar over alle gebieden.

Overige gebiedsontwikkelingen

Ook in de gebieden is in 2016 veel werk verzet. Er zijn veel initiatieven gefaciliteerd en geïnitieerd, op basis van marktvraag en maatschappelijke urgentie. Een aantal in het oog springende resultaten uit de gebieden zijn de volgende:

Kralingen-Crooswijk:

 • Half februari is de eerste paal geslagen in het project Leonidas. Het bestemmingsplan is unaniem vastgesteld in de gemeenteraad en onherroepelijk. In juni zijn de laatste kavels in optie gegeven. Op 31 december 2016 zijn 5 woningen bewoond en 14 woningen in aanbouw. De overige woningen worden naar verwachting in 2017 in aanbouw genomen.
 • In het project De Weg naar Kralingen is het appartementengebouw aan het Berkelplein in het 4e kwartaal aan de nieuwe bewoners opgeleverd. De aanleg van de omliggende openbare ruimte is gestart. De bouw van de 2e fase is na een zeer succesvolle verkoop gestart in het 3e kwartaal 2016 en de laatste woningen worden april 2018 opgeleverd. Aansluitend realiseert Woonstad in samenwerking met de gemeente, de inrichtingsplannen voor de openbare ruimte.
 • In de Aegidiusstraat is in 2016 gestart met woningbouw en zijn de woningen inmiddels al opgeleverd.
 • Na wederom een succesvolle verkoop is ook in de Palestinastraat aan weerzijden van de straat gestart met de bouw van eengezinswoningen.
 • Na jarenlange leegstand is in december de omgevingsvergunning aangevraagd voor transformatie van het Slaakhuis.
 • De bouw van huur- en studentenwoningen aan de Burgemeester Oudlaan is gestart. De voorbereidingen van de aanpak van de buitenruimte rondom dit project zijn in volle gang.
 • In Oud-Crooswijk is de bouw van het project Hendrik de Keyzer gestart.
 • Eind juni is gestart met de uitvoering van de Goudse Rijweg/Vlietlaan. Eind augustus is de Vlietlaan opgeleverd. In november is ook de Vlietlaan parallel opgeleverd. De Goudse Rijweg is in december opgeleverd. Het project loopt nog door in 2017 vanwege rioolwerkzaamheden en het gereed maken van de bovenleidingen voor de tram. Woonstad en de gemeente hebben in 2016 gezamenlijk een procesregisseur aangesteld met de opdracht om samen met vastgoedeigenaren en ondernemers te komen tot een verbetering van de kwaliteit, het ondernemerschap en imago van het winkelgebied Middelpunt.
 • De ontwikkelingen in Nieuw-Crooswijk vorderen gestaag. De een-na-laatste fase van het Wandeloordgebied is bijna voltooid en de voorbereiding van de verkoop van de laatste fase is in volle gang. De aanpak van het Schutterskwartier loopt.
 • Er is tussen marktpartijen en gemeente een intentieovereenkomst getekend ten behoeve van woningbouw op het voormalige bedrijventerrein Boezembocht.
 • In 2016 is ook gewerkt aan de plannen voor Nieuw Kralingen, het Paradijshof, het Berkelplein, Noordelijk Niertje, BlueCity010 en Oud-Crooswijk.

Noord

 • De renovatie van de Hofbogen tussen Teilingerstraat en Bergweg, alsmede van het Bergwegstation, is opgeleverd. De uitstraling van het gebouw is zienderogen verbeterd. De verhuur gaat voorspoedig. Ten aanzien van de vergroening van het dak is een eerste stap gemaakt met het Dakpark Hofpleinstation. Het voormalig station Bergweg is inmiddels verhuurd aan een restaurant. ProRail heeft opdracht gegeven voor het verwijderen van het spoor en portalen op het dak en herstel van het dak. Dit als basis voor een gebruik van het dak. Een belangrijk stuk van de lijn is met succes aangepakt.
 • De aanpak van de Bergweg, bedoeld ter verbetering van de fietsvoorzieningen in Noord als stadswijk, is uitgevoerd en afgerond.
 • Er ligt een nieuw plan voor de transformatie van de cellenvleugels van de voormalige PI Noordsingel.
 • In 2016 is in Noord verdergewerkt aan de ontwikkeling (en voorbereiding) van diverse plannen zoals de Bloklandstraat, de buitenruimte van de Agniesebuurt, de aanpak van de Noorderboulevard en de transformatie van het Zomerhofkwartier.

Rozenburg

 • Het multifunctionele centrum Rozenburcht is opgeleverd en heeft de architectuurprijs 2016 gewonnen.
 • De herinrichting van de buitenruimte van het winkelgebied Raadhuisplein is opgeleverd en het luifelplan is uitgevoerd.
 • Het project Elzenlaan van Ressort Wonen met 28 woningen met een zorgarrangement zijn opgeleverd.
 • De bouw van de tweede fase van het project De Wilgentuinen (11 dure grondgebonden woningen) van ABB is gestart.
 • De planvorming voor het woningbouwproject Rozet/Nieuw Welgelegen en De Zeehond is gestart met Ressort Wonen en ABB. Het leegstaande gebouw Het Baken wordt momenteel verbouwd tot 50 zorgwoningen/appartementen.
 • De inrichtingsplannen Volgerweg en Zuidzijde zijn uitgevoerd en de uitvoering van het inrichtingsplan Grote Stern is gestart.
 • Het voormalige zwembad De Zeehond is gesloopt in het kader van een goed sociaal beheer.
 • Het ontwerpbestemmingsplan voor het Theemswegtrace verlegging havenspoorlijn) heeft ter visie gelegen. Het kwaliteitsprogramma voor de omgeving en inpassing van de  Blankenburgverbinding (A24) is uitgewerkt vooruitlopend op het Tracébesluit door de minister in 2017.

Pernis

 • Het woningbouwproject Sagiusstraat van Wonen a la carte met 21 middeldure grondgebonden woningen is in december 2016 opgeleverd.
 • Het inrichtingsplan voor de Bouwweg is afgerond.
 • De bestemmingsplannen Waal-Eemhavengebied en Hof van Pernis zijn vastgesteld.
 • Het leegstaande schoolgebouw aan het Arie den Arendplein is gesloopt en de planvorming voor het woningbouwproject is gestart.
 • De planvorming voor het multifunctionele centrum De bonte koe is afgerond en medio 2017 start de bouw.

Hoek van Holland

 • De planvorming voor de verlening van de Hoekse Lijn (inrichtingsplannen, bestemmingsplan, milieueffectrapport) gaat in een gestaag tempo door. De ombouw van de bestaande Hoekse Lijn is in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Midden Delfland gestart.
 • Het ontwikkelplan Oranjebonnen is vastgesteld en de toeristische recreatieve visie voor de ontwikkeling van Hoek van Holland tot vierseizoenen badplaats is gereed.
 • Het plan voor het windenergiepark Nieuwe-Waterweg I is onherroepelijk.
 • Het woningbouwplan 1e Scheepmakers is opgeleverd en de 4de fase van het woningbouwproject l’Avenue is gestart.
 • In bedrijventerrein De Kulk is een parkeervoorziening ontwikkeld waar vrachtwagenchauffeurs kunnen overnachten.

Kleine kernenaanpak Rotterdam

 • In 2016 is samen met de gebieden en andere clusters het onderzoek naar de toekomst van de kleine kernen Pernis, Rozenburg en Hoek van Holland afgerond. Dit dient als uitgangspunt voor de uitvoeringsprogramma' s die begin 2017 worden gemaakt.

Feijenoord

 • In Feijenoord zijn in 2016 de eerste woningen opgeleverd in het Hefkwartier, het al jarenlang braakliggende terrein naast het Oranjeboomterrein.
 • In Vreewijk is na het Reigerpad (43 woningen) ook de Weimansweg (66 woningen) volledig gerestaureerd. En dankzij de verhoogde heffingskortingsregeling is het mogelijk geweest bindende afspraken met Havensteder te maken over de aanpak van de resterende 1200 woningen van de eerste fase Herstructurering Vreewijk te maken.
 • Op Katendrecht is de bouw gestart van de Kaapvaarder, 32 eengezinswoningen. Verder zijn zeer grote stappen gezet in het afbouwen van de voormalige ECC-locatie, de verbouw van de Fenixloods en de herontwikkeling van het Polsgebied.
 • In Parkstad heeft een succesvolle versnelling van de aanpak van het zuidelijke deel plaatsgevonden en is een partij geselecteerd die het gebied nog aantrekkelijker zal maken voor de huisvesting van midden en hogere inkomens.
 • Tenslotte verloopt de herontwikkeling van het Zuiderziekenhuis voorspoedig. Begin 2017 wordt gestart met de bouw van middel-dure woningen en de planvorming voor de vestiging van een nieuw gymnasium is nagenoeg gereed.

Charlois

 • De eerste businesscase van NPRZ is de Mijnkintbuurt. Deze is nagenoeg gereed. In de eerste maanden van 2017 zal hier actief worden gestart met het verwerven van particuliere panden.
 • Het herstel van de economie is hier vooral zichtbaar in Zuidwijk, waar na jarenlange stilstand weer planvorming is gestart bij locaties als Hof van Zuidwijk, Parkzicht en Asterlo.
 • De grootste bouwontwikkeling in 2016 is de Wielewaal. Hier is overeenstemming bereikt tussen gemeente, Woonstad en BPD over de verdere vormgeving van de nieuwbouw in de wijk.

IJsselmonde

 • Projecten de Zwanen en Pascalkwartier zijn in verkoop gegaan.
 • Voor diverse locaties zijn haalbaarheidsstudies en nota’s van uitgangspunten gemaakt.

Hoogvliet

 • In 2016 is de planvorming van vele woningbouwprojecten gestart. De woningbouwversnellingsopgave heeft ertoe geleid dat de focus niet langer uitsluitend op Oudeland is gericht, maar ook op Maasranden.
 • De revitalisering van bedrijventerrein Gadering is afgerond en opgeleverd.
 • Ook is een BRG-subsidie verkregen waardoor het mogelijk is de Groene Gordel kwalitatief verder te verbeteren.

Overschie

 • In Park16hoven zijn eind 2016/worden begin 2017 woningen opgeleverd in de Fluwelen Weide (24 + 5 woningen), Laanvilla Zuid - Parkzicht (9 appartementen) (Biezenrijk Oost (33 woningen), Arundo (31 woningen) en Meander fase 1 (29 woningen).
 • De werkzaamheden voor de bochtafsnijding Delftse Schie zijn eind 2016 gestart.
 • De bouw van 48 woningen op het Melkunieterrein is gestart.

Delfshaven

 • De bouw van 14 woningen aan de Hooidrift is gestart, oplevering is voorzien in Q1 2017.
 • IP Spangense Kade is eind 2016 opgeleverd.
 • Voor de Lloydpier is het plan voor de Toren van Babel (met gezinsappartementen) als prijswinnaar uit de bus gekomen.

Prins-Alexander

 • In december 2016 heeft de MRDH de subsidie voor de vernieuwing van het NS/RET-station Alexander schriftelijk toegezegd. Dit betekent dat de dringend noodzakelijke vernieuwing van het station in uitvoering kan worden genomen.
 • Aan de Marten Meesweg is de renovatie van twee grote kantoorgebouwen door OVG gestart. De Nationale Politie en TBI zullen zich er in 2017 vestigen.
 • In april 2016 is het door Woonstad ontwikkelde nieuwe zwembad/fitness en ontmoetingscentrum de Alexanderhof feestelijk geopend. Met deze opening, de ingrijpende renovatie van de Margrietflat en de in 2016 uitgevoerde vernieuwing van de buitenruimte is de 1e fase van deze gebiedsontwikkeling afgerond. De uitvoering van de 2e fase wordt in 2017 vervolgd.
 • De bouw van de nieuwe eengezinswoningen aan de Kamgras is in oktober gestart. De verkoop is zeer vlot verlopen.
 • Ook in Nesselande zijn diverse koopwoningenprojecten van start gegaan. Op 8 december is aan de Nautastraat te Prinsenland de vergrote en vernieuwde werkplaats voor dagelijks onderhoud aan metrovoertuigen feestelijk geopend.

Hillegersberg-Schiebroek

 • Op 24 mei is de 1e fase van de nieuwbouw van eengezinskoopwoningen aan de Peppelweg west gestart. De verkoop van deze woningen is zeer vlot verlopen. In december is gestart met de uitvoering van het aansluitende buitenruimteplan. Daarnaast is in samenwerking met woningcorporaties, de clusters Stadsbeheer en Stadsontwikkeling, en de gebiedscommissie gestart met een onderhoud- en beheerprogramma voor die delen van Schiebroek waar voorlopig geen herstructurering zal plaatsvinden.
 • In mei zijn het vernieuwde dierenhof en de nieuwe waterspeeltuin van Plaswijckpark feestelijk geopend. De bezoekersaantallen van het speelpark zijn de laatste jaren enorm gestegen waarmee het speelpark de 4e toeristische attractie van Rotterdam is geworden.
 • Door de gestegen bezoekersaantallen van Plaswijckpark is de parkeerdruk in de omgeving  toegenomen. Momenteel wordt met betrokkenen naar oplossingen gekeken.
 • De bouw van de eerste villa’s op de vrije kavels aan de van Ballegooijensingel is in november 2016 gestart.