Ontwikkelingen

Externe ontwikkelingen
  • Aantrekken woningmarkt. De woningmarkt heeft zich afgelopen jaar flink hersteld. Er is een toename in het aantal transacties op de woningmarkt en de behoefte naar nieuwbouwwoningen neemt sterkt toe.
  • Invoering Vennootschapsbelasting voor lagere overheden. Het resultaat van grondexploitaties is door de invoering van de vennootschapsbelasting onderworpen aan regelgeving waarbij de gemeente in de toekomst mogelijk belasting moet betalen over winsten op grondexploitaties.
  • Wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De wijzigingen, die voor de grondexploitaties met terugwerkende kracht per 1-1-2016 van kracht zijn, hebben geleid tot andere rekenregels en begrotingstechnische wijzigingen. In de paragraaf Grondbeleid  is dit nader toegelicht.
Interne ontwikkelingen
  • Alle lopende grondexploitaties zijn in de loop van 2016 doorgelicht op BBV-aspecten die per 1-1-2016 gewijzigd zijn. Hieruit is voortgekomen dat er in diverse plannen wijzigingen zijn aangebracht die een financieel effect kennen, als gevolg van het moeten splitsen in een of meerdere administratieve eenheden. De gemeenteraad is over deze mutaties geïnformeerd;
  • Er is een bouwcoördinator aangesteld om de processen tot aan de start van nieuwbouwwoningen te versnellen;
  • De eisen die worden gesteld aan administratieve vastlegging en (bijbehorende) processen worden steeds stringenter. De gemeente past haar processen hier op aan;
  • Er zijn diverse nieuwe grondexploitaties in uitvoering genomen (bijvoorbeeld Noordelijk Niertje en 2e Carnissestraat);
  • De projectenmonitor Grondexploitaties (voortgangsrapportage over de grondexploitatieportefeuille) is tweemaal uitgebracht;
  • Het Meerjarenperspectief Grondexploitaties & Vastgoed (MGV) is op haar verzoek in 2016 ook voor het eerst door gemeenteraad vastgesteld (voorheen deed het college dit).