Ontwikkelingen

Externe ontwikkelingen

Als gevolg van beleidskeuzes in het verleden beschikt Rotterdam over een in verhouding tot de beschikbare financiën groot aanbod aan maatschappelijk vastgoed. Dit speelt vooral op het terrein van zorg en welzijn. Hierin op een ordentelijke manier reductie (die passend is bij de vraag) aan te brengen, is de centrale opgave voor de komende jaren. Hierin wordt samen met de verschillende clusters opgetrokken. De reductie kan leiden tot al dan niet tijdelijke leegstand. Als reactie op de verminderde inkomsten, komt de wens van maatschappelijke instellingen naar voren om panden tegen een minder dan kostendekkende huur te mogen gebruiken. Binnen het huidige systeem is dit niet toegestaan, omdat het leidt tot verdringing of rechtsongelijkheid. Toch is flexibeler inzet gewenst omdat niet elk leegkomend pand meteen her-ontwikkeld of verkocht kan worden. Daarom wordt ook in leegstandsbeheer gezocht naar creatieve methodes, zoals pop-up stores. Onrendabel vastgoed dat wordt afgesloten vergt meer en meer een creatieve aanpak om te kunnen her-bestemmen, al dan niet via transformatie of om uiteindelijk alles afwegende een besluit tot sloop te nemen. De komende periode zullen veel schoolgebouwen vernieuwd worden. Het beleidsuitgangspunt is dat schoolbesturen primair aan zet zijn. In de praktijk treedt de gemeente echter ook op als bouwheer. Daarnaast vragen ook zaken als de realisatie van grootstedelijke voorzieningen in Hart van Zuid of de restauratie van grote kunstpanden de nodige aandacht.

Interne ontwikkelingen

De meeste gebruikers van maatschappelijk vastgoed zijn afhankelijk van subsidiestromen die per jaar of per vier jaar worden toegekend. De subsidiestromen worden onzekerder en dit heeft een impact op de huisvestingsbehoefte en de vraag wat te doen indien door een subsidiestop een instelling zijn huurverplichtingen niet meer kan nakomen. Dit alles vraagt om een zo efficiënt en goedkoop mogelijke huisvesting maar met behoud van kwaliteit voor de burgers. Vastgoed moet goedkoper en efficiënter worden. Dit wordt gerealiseerd door verdere professionalisering van de bedrijfsvoering door middel van digitalisering en ontwikkelen van dashboards en een geïntegreerde benadering van de reductieopgaven per gebied of programmasoort. De uiteindelijke ondergrens wordt bestuurlijk bepaalde en is daarin maatgevend.