Ontwikkelingen

Gemeentefonds

In 2016 is het vervolgonderzoek van de tweede fase groot onderhoud Gemeentefonds, subcluster Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV), afgerond. In de Voorjaarsnota 2016-2020/Begroting 2017-2020 van de gemeente Rotterdam is hiermee rekening gehouden (ca. € 7,5 mln korting).

Halverwege 2016 is het rapport ‘Evaluatie normeringssystematiek gemeentefonds en provinciefonds 2010-2015’ aan de Tweede Kamer aangeboden. Het evaluatierapport is opgesteld door een ambtelijke werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de VNG, het IPO (Interprovinciaal Overleg), het ministerie van BZK en het ministerie van Financiën. De werkgroep concludeert dat de normerings-systematiek in grote lijnen voldoet aan de gestelde criteria. Belangrijk aandachtspunt is de stabiliteit van de uitkomst van de normeringssystematiek. Er zijn drie beleidsvarianten uitgewerkt, vooral gericht op een verbetering van de stabiliteit. Er is een duidelijke afruil tussen de verschillende criteria. Vergaande verbeteringen van de stabiliteit kunnen bijvoorbeeld ten koste gaan van de actualiteit of de evenredigheid. Uiteindelijk zal een nieuw kabinet in overleg met de decentrale overheden een oordeel geven over de in een volgende kabinetsperiode te hanteren normeringssystematiek.