Ontwikkelingen

Binnen het product Deelnemingen vindt het aangaan, afstoten en beheer van de gemeentelijke deelnemingen plaats. Zie ook de paragraaf Verbonden Partijen.

Ten aanzien van het aangaan van nieuwe deelnemingen is de participatie in het Swanbridge Capital fonds een belangrijke ontwikkeling. Swanbridge Capital BV (SBC) is een initiatief van het Erasmus Medisch Centrum en Van Herk Ventures. De initiatiefnemers hebben de gemeente gevraagd om te participeren in dit fonds. De fondsstrategie focust zich hierbij op investeringen in startende bedrijven in het Life Science cluster. 2017 zal het eerste jaar zijn dat het fonds volledig in bedrijf is.

In termen van beheer zijn de splitsing van Eneco en de voortgang van het Herstelplan van het Warmtebedrijf de belangrijkste ontwikkelingen.
Eneco is wettelijk verplicht om zich in 2017 te splitsen in een netwerkbedrijf en een productie- en leveringsbedrijf. De gemeente Rotterdam is thans, met 52 andere aandeelhouders, aandeelhouder van één bedrijf en wordt na splitsing aandeelhouder van twee bedrijven (zowel het netwerk- als het productie- en leveringsbedrijf). Gegeven het door de gemeenteraad vastgestelde Beleidskader Verbonden Partijen 2014-2018 zal de gemeente het aandeelhouderschap in beide bedrijven evalueren en het publieke belang (her)bepalen om uiteindelijk te kunnen besluiten over haar positie als aandeelhouder in beide bedrijven.
In 2016 is het Herstelplan Warmtebedrijf door de raad goedgekeurd. De maatregelen uit het Herstelplan moeten leiden tot een verbetering van de financiële positie en exploitatie van het Warmtebedrijf. De belangrijkste pijlers onder dit Herstelplan zijn de twee uitbreidingsprojecten Vondelingenweg en Leiding over Oost.
Het project Vondelingenweg zorgt voor een grotere beschikbaarheid van warmte, omdat extra bedrijven in de haven worden gecontracteerd die industriële restwarmte aan het Warmtebedrijf gaan leveren. Het project Leiding over Oost omvat de uitbreiding van het warmtetransportsysteem naar Leiden waardoor het warmte-afzetvolume aanzienlijk wordt verhoogd door de aansluiting van nieuwe klanten. De voorlopige planning is dat beide projecten in 2017 zullen starten en eind 2018 / begin 2019 in bedrijf zijn genomen.