Ontwikkelingen

Medewerkers die als gevolg van de reorganisatie de herplaatsingstatus hebben gekregen worden sinds medio 2013 geplaatst bij het product Van Werk Naar Werk (VWNW). Vanuit VWNW vindt begeleiding plaats van medewerkers met een herplaatsingsstatus.
Eind 2016 waren er in totaal 126,8 fte herplaatsingskandidaten bij VWNW. Per saldo is het aantal herplaatsingskandidaten ten opzichte van eind 2015 (456 fte) gedaald met 329,2 fte. Deze daling is onder andere gerealiseerd door de overplaatsing van de herplaatsingskandidaten in de lage loonschalen (fsk 1-3) van het product Van Werk Naar Werk naar het product Werk in het programma Werk en Inkomen. In dit laatste product zijn alle activiteiten aan de onderkant van het loongebouw met garantie- en SW-banen ondergebracht.

Aantal herplaatsingskandidaten (in fte) fsk 1 t/m 3

1-1-2016

31-12-2016

Mutaties

Sociaal Statuut 2005/2010

26,5

0

-26,5

Sociaal Statuut 2013

158,2

0

-158,2

Totaal

184,7

0

-184,7

Verder is in 2016 gestart met de terugplaatsing van de herplaatsingskandidaten vallend onder de sociaal statuten 2005 en 2010. In nauwe samenwerking met het management en de HR-adviseurs van de producten is 60,1 fte teruggeplaatst naar diverse producten binnen het concern dan wel extern uitgestroomd.

Daarnaast is de begeleiding van kandidaten onder sociaal statuut 2013 in een cruciale (ontslag)fase beland. Ook hier hebben de producten een positieve bijdrage geleverd aan het vinden van een laatste plaatsingskans. De uitstroom van 84,4 fte is waarvan 21 fte met reorganisatieontslag gegaan.

Aantal herplaatsingskandidaten (in fte) fsk 4 +

1-1-2016

31-12-2016

Mutaties

Sociaal Statuut 2005/2010

113,1

53,0

-60,1

Sociaal Statuut 2013

158,2

73,8

-84,4

Totaal

271,3

126,8

-144,5

Door- en uitstroom herplaatsingskandidaten (in fte) totaal hpk bestand

2016

Interne doorstroom

259

Externe uitstroom

70