Financiering

Deze paragraaf gaat over de gemeentelijke treasuryfunctie. Treasury staat voor het beheer van het geld van de gemeente. Binnen de treasuryfunctie is financiering een belangrijk werkveld. De gemeente moet altijd over voldoende geld beschikken om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen: het op tijd betalen van uitkeringen, subsidies, salarissen en facturen van derden. Hiervoor trekt de gemeente op dagelijkse basis korte geldleningen aan. Om investeringen in de stad mogelijk te maken, trekt de gemeente geldleningen aan met een langere looptijd. Het andere belangrijke aandachtsveld binnen de treasuryfunctie betreft het verstrekken van leningen en het verlenen van garanties door de gemeente op grond van de publieke taak.

Kenmerkend voor de treasuryfunctie is dat er grote bedragen mee gemoeid zijn en dat de financiële risico’s aanzienlijk kunnen zijn. Voor de treasuryfunctie gelden diverse wettelijke kaders. Daarbij wordt de uitvoering aan de wettelijke normen getoetst. Verder is er specifieke aandacht voor het renterisicobeheer en het kredietrisicobeheer.