Incidenteel/structureel

De structurele exploitatieruimte geeft inzicht in de mate waarin de structurele lasten, inclusief de structurele toevoegingen aan reserves, gedekt zijn door structurele baten inclusief structurele onttrekkingen aan reserves. Voor de structurele exploitatieruimte geldt de norm dat structureel evenwicht voor het begrotingsjaar een voorwaarde is van de Provincie Zuid-Holland voor toepassing van repressief toezicht.

Het saldo wordt als bedrag (x € 1.000) weergegeven en als percentage van de totale baten.

Incidentele baten en lasten

Oorspronkelijke begroting 2016

Realisatie 2016

Programma

Totaal baten

3.212.454

3.365.840

Structureel

3.086.698

3.173.011

Incidenteel

125.756

192.829

Baten uit grondexploitaties

90.219

86.471

Ruimtelijke ontwikkeling

Project Hoekse Lijn

33.837

47.253

Verkeer en vervoer

Baten mutaties gemeentefonds

4.000

2.743

Algemene middelen

Wegvallen vergoeding havenbedrijf

-2.300

3.574

Openbare orde en Veiligheid

Afkoopsom Weena Point First Rdam

0

23.000

Ruimtelijke ontwikkeling

Uittreding partij

0

6.000

Algemene middelen

Afwikkeling Stadsregio

0

2.969

Algemene middelen

Dividenden vanuit bv's (deelnemingen / verbonden partijen)

0

2.000

Serviceorganisatie

Vrijval algemene voorzieningen Algemene middelen

0

1.994

Algemene middelen

Van Werk naar Werk

0

1.965

Algemene middelen

Eindafrekening EFRO kansen voor West

0

1.750

Economische zaken

Vrijval algemene voorzieningen Ruimtelijke ontwikkeling

0

1.607

Ruimtelijke ontwikkeling

Vrijval algemene voorzieningen Cultuur, sport en recreatie

0

1.517

Cultuur, sport en recreatie

Teruggaaf voorschotten energiekosten

0

1.500

Cultuur, Sport en Recreatie

EFRO bijdrage "kansen voor Rotterdam, Nieuwe Binnenweg"

0

1.420

Economische zaken

Veilingopbrengst brandstofverkooppunt

0

1.395

Ruimtelijke ontwikkeling

Vrijval algemene voorzieningen Beheer van de stad

0

1.216

Beheer van de stad

Afkoop lening

0

1.175

Algemene middelen

Randstadrail

0

864

Verkeer en vervoer

Vrijval voorziening debiteuren Algemene middelen

0

714

Algemene middelen

Vrijval algemene voorzieningen Economische Zaken

0

540

Economische zaken

Vrijval algemene voorzieningen Volksgezondheid en zorg

0

422

Volksgezondheid en zorg

Dividend Biomedical

0

390

Algemene middelen

Vrijval voorziening debiteuren Sport, Cultuur en Recreatie

0

167

Cultuur, Sport en Recreatie

Rijksbijdragen Groene Schoolpleinen

0

133

Cultuur, Sport en Recreatie

Vrijval algemene voorzieningen Stedelijke inrichting

0

50

Stedelijke inrichting

Totaal lasten

3.370.333

3.366.170

Structureel

2.992.003

2.962.589

Incidenteel

378.330

403.581

Investeringen in maatschappelijk nut

179.904

133.866

Diverse programma's

Lasten grondexploitaties

111.562

58.378

Ruimtelijke ontwikkeling

Project Hoekse Lijn

33.837

47.253

Verkeer en vervoer

Incidentele personeelslasten/ tijdelijke inhuur

26.831

131.767

Algemene middelen

Actualisatie BUIG

13.408

9.748

Werk en Inkomen

Professional portal

3.248

0

Werk en Inkomen

Erfpachtproblematiek

2.400

2.580

Ruimtelijke ontwikkeling

Fraudebestrijding bijstand

2.200

1.484

Werk en Inkomen

Project Wigo4it

2.140

0

Werk en Inkomen

Piek in achterstallig onderhoud

1.000

1.000

Ruimtelijke ontwikkeling

Verdunning 's-Gravendijkwal

1.000

934

Stedelijke inrichting

Tussendijken

800

800

Openbare orde en veiligheid

Projectkosten Open Venster

0

7.400

Ruimtelijke ontwikkeling

Compensatie OZB RET

0

4.100

Ruimtelijke ontwikkeling

Lasten mutaties gemeentefonds

0

2.743

Algemene middelen

Voorziening BTW Boompjeskade

0

1.294

Ruimtelijke ontwikkeling

Van Werk naar Werk

0

559

Algemene middelen

Bibliotheekfunctie 'Hart van Zuid'

0

400

Cultuur, Sport en Recreatie

Afrekening Subsidies Cultuur, Sport en Recreatie

0

-725

Cultuur, Sport en Recreatie

Onttrekking aan reserves

279.944

263.610

Structureel

23.871

5.056

Incidenteel

256.073

258.554

Toevoeging aan reserves

122.065

174.066

Structureel

24.991

29.684

Incidenteel

97.074

144.382

Saldo na reserveringen

0

89.214

Totale incidentele baten

381.829

451.383

Totale incidentele lasten

475.404

547.963

Structurele begrotingssaldo

93.575

185.794

Structurele begrotingssaldo in % van baten excl. onttrekkingen reserves

2,91%

5,52%