Stand van zaken beleidsvoornemens

Stand van zaken beleidsvoornemens  2016

In de begroting 2016 is een aantal beleidsvoornemens opgenomen op het gebied van lokale lasten voor 2016. Voor deze en enkele andere belangrijke beleidsitems staat hieronder de stand van zaken per ultimo 2016.

Invoering digitale aanslag

Een algemene ambitie van de gemeente Rotterdam is de digitalisering van beschikkingen, facturen en aanslagen. Deze ambitie is vastgelegd in de ‘Kadernotitie dienstverlening en vermindering regeldruk’. De ambitie sluit bovendien aan op de visiebrief van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) waarin hij schrijft dat burgers en bedrijven in 2017 in staat moeten zijn hun zaken met de gemeente zoveel mogelijk digitaal af te handelen. Een van de producten die in aanmerking komt voor de digitalisering is de aanslag gemeentelijke heffingen. Om dit te realiseren is het project ‘de digitale deurmat’ gestart.

Dit project zorgt ervoor dat de burger de aanslag gemeentelijke heffingen digitaal kan ontvangen via de berichtenbox van MijnOverheid.nl. De burger moet zich hiervoor eerst aanmelden. De gemeente wil zoveel mogelijk gebruikmaken van de beschikbare landelijke voorzieningen. Vanuit de berichtenbox wordt een directe koppeling gerealiseerd met MijnLoket, het digitale loket van de gemeente Rotterdam.
De pilot in 2016 is positief verlopen. Op basis daarvan is eind 2016 besloten om alle aanslagen gemeentelijke heffingen aan particulieren primair via de berichtenbox van MijnOverheid te laten lopen. Secundair gebruikt de gemeente de vertrouwde manier van werken als de burger geen aansluiting heeft op de berichtenbox. In 2017 komt er een onderzoek naar de mogelijkheden van uitbreiding naar andere typen heffingen. De verwachting is een toename in 2017 van het huidige aantal Rotterdammers dat een aansluiting heeft.

Meervoudig gebruik van gegevens basisregistraties

Rotterdam heeft klantgerichtheid hoog in het vaandel staan. Rotterdam is continu bezig met nieuwe ontwikkelingen. Een daarvan is dat burgers en bedrijven niet steeds dezelfde gegevens hoeven aan te leveren bij de verschillende gemeentelijke afdelingen. In plaats daarvan moet de gemeentelijke organisatie deze gegevens intern delen. Voor de gegevens uit de BasisRegistratie Personen (BRP) is dat al geruime tijd het geval. Daarnaast zijn verschillende nieuwe koppelingen in ontwikkeling:

  • Koppeling BAG-WOZ: de koppeling van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen met de WOZ-administratie. Daarmee gaat de gemeente voor de waardebepaling van onroerende objecten uit van de BAG-gegevens.
  • Koppeling NHR: de aansluiting van gemeentelijke gegevens op de Basisregistratie Bedrijven in de vorm van het Nationaal Handelsregister. Dat register is ondergebracht bij de Kamers van Koophandel. Het gaat hierbij om de gegevens van bedrijven.
  • Koppeling BRK: de aansluiting op de BasisRegistratie Kadaster, voor de eigendomsgegevens van onroerend goed.

In al deze gevallen voldoet de gemeente ruim voor de datum van verplichtstelling aan de nieuwe wettelijke bepalingen. Hiermee maakt de gemeente snellere stappen om de kwaliteit van de eigen processen en van de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren.

De koppeling met de BRK is sinds september 2016 in gebruik. Het streven is om de overige koppelingen in 2017 te realiseren.

E-dienstverlening en Mijn Loket

Met het oog op verdere digitalisering van de dienstverlening heeft Rotterdam ‘Mijn Loket’ ontwikkeld. Via Mijn Loket kunnen Rotterdammers gemeentezaken digitaal regelen. Ook kunnen ze bijna alle belastingzaken via Mijn Loket regelen.
Rotterdam sluit zo veel mogelijk aan op landelijke ontwikkelingen. Mijnoverheid.nl is daarvan een goed voorbeeld. Het project ‘Digitale deurmat’ sluit daarop aan. Oplevering van de taxatieverslagen via MijnOverheid vindt in 2017 plaats. De aanslagen voor gemeentelijke heffingen verzendt de gemeente inmiddels primair via de berichtenbox van MijnOverheid.

Wijziging woningwaarderingsstelsel

De rijksoverheid heeft het woningwaarderingsstelsel per 1 oktober 2015 veranderd. Sinds die datum heeft de WOZ-waarde (Wet onroerend zaakbelasting) een belangrijke invloed op het aantal punten voor de woning en daarmee op de maximaal redelijke huurprijs. Deze wijziging heeft daarmee gevolgen voor de uitvoering van de Wet WOZ. Huurders van woningen krijgen namelijk veel vaker een formeel belang bij de WOZ-waarde van de woning waarin zij wonen.
In Rotterdam heeft het college ervoor gekozen dat ook alle gebruikers van woningen een beschikking krijgen. Ze krijgen met de aanslag afvalstoffenheffing tegelijkertijd de WOZ-beschikking van hun huurwoning.

Het aantal bezwaren van huurders is tot nu toe zeer beperkt gebleven. Mogelijk komt dit doordat er geen directe relatie zit tussen het moment van ontvangst van de WOZ-beschikking en het moment waarop verhuurders een huurverhoging aankondigen. In 2017 is er door de voorafgaande publiciteit mogelijk een groter besef van het belang van de WOZ warde voor huurders. De gemeente volgt daarom nauwkeurig de ontwikkeling van het aantal bezwaren.

Verruiming lokale belastinggebied

In de Kamerbrief van 24 juni 2016 schetsen de verantwoordelijke bewindslieden Plasterk en Wiebes de bouwstenen voor een uitbreiding van het gemeentelijk belastingdomein. Besluitvorming over de hervorming van het gemeentelijk belastinggebied wordt overgelaten aan het nieuwe kabinet.