Belasting- en heffingsopbrengsten

Specificatie belasting- en heffingsopbrengsten 2016

In onderstaande tabel staat een specificatie van de opbrengsten van de belasting- en heffingssoorten.

Jaarrekening 2015

Begroting 2016

Jaarrekening 2016

Programma

Onroerend zaakbelasting*

234.550

223.914

226.690

Algemene middelen

Hondenbelasting

2.581

2.291

2.147

Algemene middelen

Logiesbelasting

4.156

4.232

5.114

Algemene middelen

Reclame- en precariobelasting

25.553

24.744

23.481

Algemene middelen

Leges Omgevings-vergunning**

14.992

10.674

19.532

Ruimtelijke ontwikkeling

Rioolheffing

62.737

65.066

64.888

Beheer van de stad

Bedrijfsreinigings-recht

3.722

4.969

4.849

Beheer van de stad

Afvalstoffenheffing

102.211

97.614

99.287

Beheer van de stad

* incl. intragemeentelijke aanslagen OZB.

** de geraamde baten uit de primaire begroting 2016 ad € 12.860 zijn incl. restituties; na aftrek van restituties bedragen deze € 10.674. De hierboven weergegeven gerealiseerde baten 2015 en 2016 zijn eveneens na aftrek van restituties.

In deze tabel zijn de gerealiseerde opbrengsten van de belangrijkste lokale heffingen bij rekening 2016 afgezet tegen de begroting.

Een nadere toelichting op de opbrengsten staat in de financiële toelichting op betreffende beleidsvelden.