Kwijtscheldingen

Kwijtschelding Afvalstoffenheffing

Het kwijtscheldingsproces is in 2016 aangepast. Dit is gedaan om financiële fouten en onzekerheden terug te dringen die in eerdere jaren door de accountant waren geconstateerd. Om deze fouten en onzekerheden te reduceren wordt aan iedere aanvrager met een voorlopige toekenning gevraagd om bewijsstukken aan te leveren. De financiële onzekerheid is hierdoor gereduceerd tot nihil en de geconstateerde fouten in het kwijtscheldingsproces tot € 217. Ook heeft dit gezorgd voor een lager aantal verleende kwijtscheldingen in het afgelopen jaar.

In 2016 is in ongeveer 47.300 gevallen kwijtschelding verleend. Ongeveer 45.000 gevallen hebben betrekking op belastingjaar 2016. De overige gevallen dateren uit eerdere belastingjaren. Hiervoor is in 2015 een transitorische post opgenomen.

Bij het opstellen van deze jaarrekening is uitgegaan van uiteindelijk 45.000 gehonoreerde kwijtscheldingsverzoeken voor belastingjaar 2016. Per ultimo 2016 is sprake van een onderschrijding op de begroting van circa 6.900 verzoeken. In totaal bedraagt de realisatie kwijtschelding per 31 december 2016 € 8,5 mln. Hierdoor is sprake van een onderschrijding op de begroting van € 1,8 mln. (€ 10,3 mln. minus € 8,5 mln).

In 2016 is in circa 27.200 gevallen automatische kwijtschelding verleend.
Ten opzichte van boekjaar 2015 is het aantal klanten dat in 2016 in aanmerking kwam voor geautomatiseerde kwijtschelding gedaald. Dit heeft als belangrijkste oorzaak dat alle zogenoemde kostendelers in 2016 zijn uitgevallen. Kostendelers zijn belastingschuldigen die met één of meer meerderjarige personen op hetzelfde adres het hoofdverblijf hebben.
Uitzondering hierop zijn personen onder de 21 jaar en studenten (ongeacht hun leeftijd). Per 2016 blijven deze buiten het bestand gelaten voor geautomatiseerde kwijtschelding afvalstoffenheffing.
Het toekenningspercentage voor het belastingjaar 2016 was 29% (peildatum 31 december 2016).

Verder is sprake van een vrijval van € 2,4 mln. van de voorziening oninbaar. Bij het opstellen van de begroting is er rekening mee gehouden dat de gemeente het inverdieneffect van het niet kwijtgescholden deel van de aanslag maar gedeeltelijk kan realiseren. Dit leidde tot de verwachting dat de oninbaarheid zou toenemen. Gebleken is echter dat het betaalgedrag van de burger beter is dan verwacht. Dit ondanks het feit dat de burger minder kwijtgescholden krijgt ten opzichte van 2015. Voor de belastingjaren 2015 en 2016 heeft respectievelijk 95% en 85% van de kwijtscheldingsgerechtigden betaald. Van de 15% van de kwijtscheldingsgerechtigden die voor belastingjaar 2016 nog niet heeft betaald, is bijna 50% van plan om dat alsnog te doen met een betalingsregeling of automatische incasso.

De gemiddelde doorlooptijd van de afgehandelde kwijtscheldingsverzoeken bedroeg in 2016 105 dagen (in 2015: 121 dagen). Deze lichte daling komt door de gewijzigde werkwijze die ook in de afhandeling een positieve bijdrage levert.

De gemiddelde doorlooptijd van een beroep was in 2016 129 dagen (in 2015: 87 dagen). De verhoogde doorlooptijd houdt verband met de invoering van de nieuwe werkwijze die ook heeft gezorgd voor een stijging van het aantal beroepsschriften.