Weerstandsratio

Weerstand, in mln euro's, jaarultimo

Rekening 2016

Beschikbare weerstandscapaciteit

865

Benodigde weerstandscapaciteit

277

De weerstandsratio is de beschikbare weerstandscapaciteit afgezet tegen de benodigde weerstandscapaciteit. In het coalitieakkoord 'Volle kracht vooruit' is afgesproken dat de weerstandsratio aan het eind van de collegeperiode minimaal 1,4 bedraagt.

De weerstandsratio ultimo 2016 is verbeterd ten opzichte van de laatst gepresenteerde stand in de Tweede Herziening 2016. Dit wordt hoofdzakelijk verklaard uit het feit dat het vrij aanwendbare deel van de bestemmingsreserves is toegenomen, omdat er minder geld aan deze reserves is onttrokken dan begroot.

De benodigde weerstandscapaciteit is nagenoeg gelijk aan de laatste gepresenteerde stand in de Tweede Herziening 2016, ondanks enkele mutaties in de onderliggende financiële risico's. Tegenover het nieuw onderscheiden risico met betrekking het Warmtebedrijf, staan het wegvallen van het risico met betrekking tot basisschool Het Open Venster (wegens het treffen van een voorziening) en een licht gewijzigde risico-inschatting met betrekking tot met name de grondexploitaties.