Verplichte financiële kengetallen BBV

Conform BBV wordt het navolgende overzicht van financiële kengetallen gepresenteerd.
Voor een overzicht van alle financiële kengetallen én de bijbehorende toelichting wordt verwezen naar Pijler weerbaarheid en Pijler flexibiliteit. Uit dit overzicht en de bijbehorende toelichting kan worden opgemaakt dat de financiële positie van de gemeente Rotterdam solide is.

Verloop van de kengetallen

Kengetallen

Rekening
2015

Begroting
2016

Rekening
2016

Netto schuldquote

73,6%

77,5%

71,5%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

44,4%

50,3%

43,6%

Solvabiliteitsratio

28,4%

24,9%

28,4%

Structurele exploitatieruimte

3,21%

2,91%

5,58%

Grondexploitatie

-4,5%

-6,3%

-4,2%

Belastingcapaciteit

104%

101%

100%