Realisatie beleid 2016

Onderdeel (product)

plan 2015 - 2018

realisatie 2016

Toelichting op opvallende verschillen tussen plan en realisatie

wegen (wegen en openbare verlichting)

CROW norm

- minimaal 85% cat. voldoende + matig

Wijkgebonden wegen 84%
Hoofd- en verzamelwegen 88%

Het beheer en onderhoud van verhardingen gebeurt op basis van de landelijke CROW-systematiek voor wegbeheer. De huidige stand van 84% op wijkgebonden wegen en 88% op hoofd- en verzamelwegen is eind 2016 gemeten. Het kwaliteitsbeeld van de wegen heeft zich de afgelopen twee jaar positief ontwikkeld. De inzet van de bestemmingsreserves van de voormalige deelgemeenten, de structurele verhoging van het wegenbudget, gebiedsgericht werken, structureel uitvoeren van kleinschalige (asfalt)reparaties om de levensduur te verlengen, de inzet op snel herstel waarbij ca. 12% extra meldingen t.a.v. storingsonderhoud zijn opgelost hebben een positief effect gehad op de kwaliteitsontwikkeling van de wegverhardingen. Dit levert echter niet altijd een langdurige verhoging van de kwaliteit op. Uit de meting komen twee risico’s naar voren. In het kwaliteitscijfer zijn diverse gebieden met een zetting van meer dan 40 cm opgenomen. Een integrale uitvoering met rioolvervanging is hierbij noodzakelijk. Anderzijds zien we een categorie schadebeelden die net in de categorie voldoende vallen toenemen tot 28,4%. De helft van deze categorie genereert binnen een periode van drie tot vijf jaar onderhoud. Gezien het voorgaande is de verwachting dat het overall kwaliteitsbeeld in 2018 uit komt op de afgesproken 85%.

groen en bomen (water en groen)

maaien, snoeien en verwijderen i.v.m. veiligheid

Ja

Binnen de beschikbare middelen onderhoud volgens kaders uitgevoerd.

oppervlaktewater (water en groen)

baggeren (eis waterschap)

Ja

In 2016 is meer gebaggerd dan was begroot. Dit komt doordat er in overleg met de waterschappen een inhaalslag gemaakt wordt.

reinigen van duikers

Ja

Binnen de beschikbare middelen is het onderhoud uitgevoerd.

aanschrijvingen waterschap realiseren

Ja

Binnen de beschikbare middelen is het onderhoud uitgevoerd.

maaien, krozen en vuilvissen

Ja

Binnen de beschikbare middelen is het onderhoud uitgevoerd.

attent op blauwalg en verwijderen

Ja

In 2016 is de bestrijding van blauwalg uitgevoerd in de Kralingse Plas

civiele kunstwerken (wegen en openbare verlichting)

50 fiets- en voetgangersbruggen

11

Scope is gewijzigd. In plaats van 50 fiets- en voetgangersbruggen worden er in de planperiode 64 vervangen. In 2015 waren er 40 gerealiseerd, in 2016 zijn er 11 gerealiseerd. (Doelstelling 2017 resterende 13 bruggen).

openbare verlichting (wegen en openbare verlichting)

brandpercentage 98%

98,6%

De openbare verlichting voldoet aan de norm van 98%. In 2016 brandde 98,6% van de verlichting in Rotterdam.

spelen (water en groen)

uitvoeren onderhoud i.v.m. veiligheid

Ja

Regulier onderhoud, speeltoestellen die bij inspectie niet voldeden aan de norm zijn gerepareerd, vervangen of verwijderd.

beeldende kunst /monumenten (vergunningen en toezicht)

onderhoud conform vastgestelde classificaties uitgevoerd

Ja

Binnen de beschikbare middelen onderhoud volgens kaders uitgevoerd.

riolering

40 km rioolvervanging per jaar

39 km

De 39 kilometer rioolvervanging maakt onderdeel uit van GRP4 2016-2020, waar in totaal 200 kilometers riool worden vervangen.